BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sałek Przemysław (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Ocena komunikacji między spółkami giełdowymi skupionymi w Respect Index a potencjalnymi akcjonariuszami
Examination of Communication between Respect Index Companies and Their Potential Shareholders
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2015, nr 14 (63), s. 125-133, tab., bibliogr. 13 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Keyword
Inwestowanie społecznie odpowiedzialne, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Komunikowanie w biznesie, Inwestor giełdowy, Akcjonariusz, Spółki giełdowe, Relacje inwestorskie, Indeks RESPECT
Socially responsible investing (SRI), Corporate Social Responsibility (CSR), Business communication, Stock exchange investor, Shareholders, Stock market companies, Investor relations, RESPECT Index
Note
streszcz., summ.
Abstract
Głównym celem niniejszego artykułu jest ocena tego w jaki sposób spółki giełdowe, określające siebie jako odpowiedzialne społecznie (skupione w Respect Index) komunikują się z potencjalnymi inwestorami, którzy są zainteresowani inwestowaniem społecznie odpowiedzialnym. 18 z 24 spółek przesłało potencjalnemu inwestorowi informacje o zrealizowanych w 2014 roku projektach z zakresu CSR. Ten wynik należy uznać jako dobry. Za negatywny należy uznać jednak fakt, że część przesłanych informacji była ogólnikowa i przypominająca bardziej reklamę niż rzetelną informację. W pierwszej części artykułu zostaną wyjaśnione podstawowe zagadnienia, wprowadzające do tematu badań, tj. społeczna odpowiedzialność biznesu, inwestowanie społecznie odpowiedzialne, relacje inwestorskie oraz Respect Index. Następnie, zostanie zaprezentowane badanie dotyczące komunikacji między spółkami giełdowymi z Respect Index a potencjalnymi akcjonariuszami. Na końcu pracy zostaną przedstawione uwagi autora dotyczące projektów z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu realizowanych przez spółki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Dodatkowo w opracowaniu zostaną również zaprezentowane obszary, w których w 2014 roku najczęściej realizowane były projekty z zakresu społecznie odpowiedzialnego biznesu. (abstrakt oryginalny)

The main goal of the article is to present the examination of how listed companies, describe themselves as socially responsible, communicate with their potential investors. Article will also present the areas in which CSR projects implemented in 2014. In the first part of the article discusses the definitions of corporate social responsibility, socially responsible investing, investor relations and Respect Index. In the second part will be presented a examination on the communication between Respect Index companies and their potential shareholders. At the end author will comment CSR projects realized by companies listed on the Warsaw Stock Exchange. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Czekaj J. (red.)., Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2014.
 2. Dziawgo D., Relacje inwestorskie: ewolucja, funkcjonowanie, wyzwania, Wyd. PWN, Warszawa 2011.
 3. Gasiński T., Piskalski G., Zrównoważony biznes. Podręcznik dla małych i średnich przedsiębiorstw. Przygotowany na zlecenie Ministerstwa Gospodarki, http://www.mg.gov.pl/files/upload/10892/ZMSP.pdf (05.02.2015).
 4. Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, Wyd. PWN, Warszawa 2006.
 5. Kitzmueller M., Shimshack J., Economic Perspectives on Corporate Social Responsibility, "Journal of Economic Literature" 2012, nr 50:1.
 6. Kłobukowska J., Społecznie odpowiedzialne inwestowanie na rynku europejskim, "Polityka Europejska, Finanse i Marketing" 2014, nr 11(60).
 7. Krug A.M., Relacje inwestorskie w nowoczesnej spółce giełdowej, Wyd. Poligraf, Brzezia Łąka 2010.
 8. Ritchie J. C., Analiza fundamentalna, Wyd. WIG PRESS, Warszawa 1997.
 9. Sałek P., Trudne relacje z inwestorami, "Gazeta Giełdy Parkiet" 2014 nr 235.
 10. Zaleśkiewicz T., Psychologia ekonomiczna, Wyd. PWN, Warszawa 2013.
 11. www.gpw.pl
 12. www.interesariusze.pl
 13. www.sii.org.pl.
Cited by
Show
ISSN
2081-3430
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu