BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wiśniewska Sylwia (Cracow University of Economics)
Title
Development of Employee Competencies as a Determinant of Employability in the Modern Labor Market
Rozwój kompetencji pracowniczych jako determinanta zatrudnialności na współczesnym rynku pracy
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2015, nr 6, s. 131-143, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Human Resource Management
Keyword
Zatrudnialność, Rozwój, Kompetencje, Kompetencje pracownicze, Rynek pracy
Employability, Development, Competences, Employees competencies, Labour market
Note
The translation of this article into English was financed thanks to funds granted to the Faculty of Management at the Cracow University of Economics within the framework of a subsidy for the maintenance of research potential
summ., streszcz.
Abstract
Celem artykułu jest wskazanie kluczowych kompetencji pracowniczych zwiększających poszczególne typy zatrudnialności oraz możliwości ich rozwoju. W opracowaniu przedstawiono główne wyzwania współczesnego rynku pracy. Zaprezentowano problemy definicyjne związane z pojęciem zatrudnialności wraz z charakterystyką jego różnych wymiarów i determinantów. Omówiono również istotę rozwoju kompetencji pracowniczych. Ponadto określono znaczenie rozwoju kompetencji pracowniczych w kreowaniu zatrudnialności na współczesnym rynku pracy. Artykuł zakończono rozważaniami dotyczącymi kategorii kompetencji, które warto rozwijać dla zwiększenia zatrudnialności w wyróżnionych obszarach. W opracowaniu, wykorzystując metodę opisową, dokonano przeglądu literatury przedmiotu. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to identify key employee competencies that improve particular types of employability and unfold possibilities for their development. The study presents the main challenges of the modern labor market. It shows definitional problems associated with the concept of employability and defines its various dimensions and determinants. It also explains mechanisms of employee competency development. Moreover, it underlines the importance of employee competency development in the process of creation of employability in the modern labor market. The article ends with deliberations on categories of competencies that should be developed in order to increase employability in selected areas. The study reviews topical literature applying a descriptive method. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Agrotec [2014], Analiza kwalifikacji i kompetencji kluczowych dla zwiększenia szans absolwentów na rynku pracy. Raport końcowy [Analysis of qualifications and key competencies for improving chances for graduates on the labor market: Final report], Warsaw, Agrotec.
 2. Budnikowski A., Dabrowski D., Gąsior U., and Macioł S. [2012], "Pracodawcy o poszukiwanych kompetencjach i kwalifikacjach absolwentów uczelni - wyniki badania" [Employers on the search for competencies and qualifications in college graduates: Research results], E-mentor, No. 4.
 3. CEDEFOP [2008], Terminology of European Education and Training Polity: A Selection of 100 Key Terms, Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities.
 4. Górniak J., Editor [2014], Kompetencje Polaków a potrzeby polskiej gospodarki. Raport podsumowujący IV edycję badań BKL z 2013 r. [The competencies of Poles and the needs of the Polish economy: Report summarizing the IV edition of BKL research for the year 2013], Warsaw, PARP.
 5. Gruszczyńska-Malec G. and Strużyna J. [2011], "Budowanie kompetencji absolwenta uniwersytetu" [Building competencies in university graduates], in Jędralska K. and Bernais J. [Editors], Kompetencje absolwentów studiów ekonomicznych; perspektywa nauki i biznesu [The competencies of economic study graduates: The scientific and business perspective], Katowice, Katowice University of Economics Press.
 6. Laakso-Manninen R. and Viitala R. [2007], Competence Management and Human Resource Development. A Theoretical Framework for Understanding the Practices of Modern Finnish Organizations, Helsinki, HAAGA-HELIA University of Applied Sciences.
 7. Lowden K., Hall S., Elliot D., and Lewin J. [2011], "Employers' Perceptions of the Employability Skills of New Graduates", research commissioned by the Edge Foundation, London, University of Glasgow SCRE Centre and Edge Foundation.
 8. Marzec I. [2010], "Zatrudnialność jako czynnik bezpieczeństwa zatrudnienia i sukcesu na współczesnym rynku pracy" [Employability as an employment and success safety factor on the modern labor market], Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach [Scientific Papers of the School of Work Safety Management, Katowice], No. 1.
 9. New Skills for New Jobs: Anticipating and Matching Labor Market and Skills Needs [2009], Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities.
 10. Niedzielski E. and Walkowiak R. [2004], "Kompetencje menedżerskie w dobie globalizacji (kontekst terminologiczno-metodyczny)" [Managerial competencies in the era of globalization (the terminological-methodical context)], in Wiśniewski Z. and Pocztowski A. [Editors], Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki [Human resource management subject to conditions of the new economy], Cracow, Oficyna Ekonomiczna [Economic Publishing House].
 11. Pavlin S. [2009], "Key Competences of Graduates to Function Well in the Workplace and Society", in Pavlin S. [Editor], Report on the Qualitative Analysis of Higher Education Institutions and Employers in Five Countries: Development of Competencies in the World of Work and Education, Slovenia, HEGESCO, University of Ljubljana, Faculty of Social Sciences.
 12. Pawlak J. [2014], "Rozwój zawodowy a współczesne wyzwania na rynku pracy" [Professional development and modern day challenges of the labor market], Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy [Social inequality and economic growth], No. 39.
 13. Pocztowski A. [2007], Zarządzanie zasobami ludzkimi; strategie - procesy - metody [Human resource management: strategies - processes - methods], Warsaw, PWE.
 14. The Gallup Organization [2010], Employers' Perception of Graduate Employability: Analytical Report, Flash Eurobarometer 304, accessed on May 27, 2015, http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_304_en.pdf
 15. Van der Heijde С. M. and Van der Heijden B. I.J. M. [2006], "A Competence-Based and Multi-Dimensional Operationalization and Measurement of Employability," Human Resource Management, Vol. 45, No. 3.
 16. Whiddett S. and Hollyforde S. [2003], A Practical Guide to Competencies: How to Enhance Individual and Organizational Performance, London, Chartered Institute of Personnel and Development.
 17. Wiśniewska S. [2015], "Zatrudnialność - pojęcie, wymiary, determinanty" [Employability - concept, dimensions, determinants], Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty [Educating economists and managers: Problems, innovation, projects], No. 1.
 18. Yorke M. and Knight P. T. [2006], Embedding Employability into the Curriculum: Learning & Employability Series I, York, The Higher Education Academy.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu