BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Roman Michał (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
The Impact of the Global Economic Crisis Tourism in Poland and in Selected Countries
Oddziaływanie światowego kryzysu gospodarczego na turystykę w Polsce i w wybranych krajach
Source
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2015, z. 1 (35), s. 107-114, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Keyword
Turystyka, Kryzys gospodarczy
Tourism, Economic crisis
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Polska
Poland
Abstract
Celem artykułu jest zaprezentowanie oddziaływania światowego kryzysu ekonomicznego, który nastąpił na przełomie 2008 i 2009 roku, na turystykę w Polsce oraz w wybranych krajach Unii Europejskiej i świata. Rozpoczął się on od załamania na rynku nieruchomości poprzedzonego kilkuletnim nieracjonalnym wzrostem ich cen. Jego konsekwencje miały również duże znaczenie dla funkcjonowania przedsiębiorstw sektora turystycznego, zarówno od strony podażowej, jak i popytowej. W pracy wykorzystano dane World Tourism Organization i World Travel & Tourism Council, dane statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego i raporty Instytutu Turystyki. Zakres przestrzenny analizowanych zjawisk obejmował Polskę na tle innych krajów Unii Europejskiej i świata. W artykule zastosowano metodę opisową. W Polsce kryzys gospodarczy dotyczył w szczególności polskiego złotego i związanych z tym następstw. Na przełomie roku 2008 i 2009 zmniejszyła się liczba turystów zagranicznych odwiedzających Polskę. Tendencje spadkowe w I kwartale 2009 roku zanotowano również w bazie noclegowej zbiorowego zakwaterowania. W stosunku do analogicznego okresu 2008 roku łączna liczba cudzoziemców korzystających z tej bazy zmniejszyła się o 13,2%. (abstrakt oryginalny)

The article aims to present the influence of the 2008/2009 world economic crisis on tourism in Poland, the European Union and worldwide. It started from the collapse of the real estate market, which was preceded by several years of irrational increase in its prices. The consequences were also of great importance for business operations in the tourism sector, both on the supply and the demand plane. The study used data of World Tourism Organization and World Travel & Tourism Council, as well as statistical data of the Główny Urząd Statystyczny and reports from the Institute of Tourism. The spatial range of the analysed phenomena includes Poland in comparison with other European Union countries and the world. The article uses a descriptive method. In Poland, the economic crisis was mainly connected with the problems with Polish zloty and their consequences. There was an evident decrease in the number of foreign tourists' visits to Poland in 2008/2009. Evident falling tendencies in the 1st quarter of 2009 were also recorded in the area of accommodation for organised groups of tourists. It is also worth noting that the effects of the crisis of 2008-2009 in 2010 was stopped and e.g. In Poland recorded growth of tourist arrivals by 5%. In comparison with the same period of 2008, the total number of foreigners using that base declined by 13.2%. (original abstract)
Full text
Show
Show
Bibliography
Show
 1. Adamowicz, T. (2013). Przyczyny i skutki I fazy kryzysu finansowego lat 2007-2009 w wybranych krajach na świecie. Polit. Eur. Finans. Mark., 9 (58), 10.
 2. Bednarczyk, M., Batorski, J. (2014). Polski sektor turystyczny w okresie globalnego kryzysu gospodarczego. In: M. Bednarczyk, M. Najda-Janoszka (Eds.), Innowacje w turystyce. Regionalna przestrzeń współpracy w makroregionie południowym Polski (s. 31-32). Warsaw: CeDeWu.
 3. Cymańska-Grabowska, B., Steblik-Wlaźlak, B. (2011). Podstawy turystyki. Warszawa: REA.
 4. Data from the Główny Urząd Statystyczny; http://stat.gov.pl/
 5. Data from the Institute of Tourism; http://www.intur.com.pl/instytut.php?nr=1
 6. Davidson, R., Cope, B. (2003). Turystyka biznesowa. Warszawa: FT Prentice Hall.
 7. Dziedzic, T., Łopaciński, K., Saja, A., Szegidewicz, J. (2010). Wpływ światowego kryzysu gospodarczego na stan i perspektywy rozwoju sektora turystyki w Polsce. Warszawa: MSiT.
 8. Gaworecki, W.W. (2010). Turystyka. Warszawa: PWE.
 9. Karpińska-Mizielińska, W., Smuga, T. (2009). Structural funds - enterprise - crisis. In: J. Kitowski (Ed.), Countries of Central & Eastern Europe versus global economic crisis, Geopolitical Studies (vol. 15, p. 199-210). Warsaw: PAN.
 10. Kruczek, Z. (2006). Kompendium pilota wycieczek. Kraków: Proksenia.
 11. Kurek, W., Mika, M. (2011). Turystyka jako przedmiot badań naukowych. In: W. Kurek. (Ed.), Turystyka (p. 17). Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.
 12. Marak, J. (2010). Klasyfikacja ruchu turystycznego. In: J. Wyrzykowski, J. Marak (Eds.), Turystyka w ujęciu interdyscyplinarnym (p. 20). Wrocław: Wyd. WSH we Wrocławiu.
 13. Marak, J. (2010). Turystyka jak przedmiot interdyscyplinarnych badań naukowych. In: J. Wyrzykowski, J. Marak (Eds.), Turystyka w ujęciu interdyscyplinarnym (p. 19). Wrocław: Wyd. WSH we Wrocławiu.
 14. NBP (2009). Polska wobec światowego kryzysu gospodarczego (p. 22). Warszawa: NBP.
 15. Przecławski, K. (1996). Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki. Warszawa: Albis.
 16. WTTC website: www.wttc.org.
 17. Instytut Turystyki (1995). Terminologia turystyczna. Zalecenia WTO (s. 5-7). Warszawa: Instytut Turystyki.
 18. Zdon-Korzeniowska, M., Rachwał, T. (2011). Turystyka w warunkach światowego kryzysu gospodarczego. Pr. Kom. Geogr. Tur., 18, 116.
Cited by
Show
ISSN
1899-5241
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17306/JARD.2015.12
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu