BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szarek Stanisław (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Nowogródzka Teresa (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Title
Regionalne zróżnicowanie rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce
Regional Differences in Development of Organic Farming in Poland
Source
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2015, z. 1 (35), s. 125-135, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Keyword
Rolnictwo ekologiczne, Zróżnicowanie regionalne
Ecological agriculture, Regional diversity
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem pracy była ocena stopnia rozwoju rolnictwa ekologicznego w regionach NUTS 1 z uwzględnieniem funkcji środowiskowej, społecznej i ekonomicznej. Na podstawie danych bibliograficznych i ankietowych skonstruowano wskaźniki rozwoju poszczególnych funkcji w regionach NUTS. Stwierdzono, że rolnictwo ekologiczne było najlepiej rozwinięte w regionie III - północno-zachodnim oraz w regionie V - północnym. Najsłabiej rozwinięte rolnictwo ekologiczne było w regionie I - południowym. Stwierdzono, że na stopień rozwoju rolnictwa ekologicznego ma wpływ przede wszystkim funkcja środowiskowa. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to assess the degree of development of organic farming in the regions NUTS 1, applying the environmental, social and economic functions. Based on bibliographic and survey data, were constructed indicators of develop ment of those functions in the NUTS regions. It was found that the most developed organic farming was the most developed in north-west region, and the region north. Least developed organic farming was observed in the north-western and northern regions, while the least developed one in the southern region. Signifi cant differences existed in the area of the state of various functions realised by organic farming in the regions in focus. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Brodzińska, K. (2010). Rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce na tle uwarunkowań przyrodniczych i systemu wsparcia finansowego. Zesz. Nauk. SGGW Warsz. Probl. Roln. Świat., 10 (XXV), 2, 12.
 2. Golinowska, M. (2012). Kierunki produkcji gospodarstw ekologicznych w Polsce. J. Agribus. Rural Dev., 3(25) 2012, 1-10.
 3. Golinowska, M., Adamska, H. (2014). Wsparcie rolnictwa ekologicznego w Polsce po 2004 roku. J. Agribus. Rural Dev., 1(31) 2014, 31-41.
 4. Hamm, U., Gronefeld, F. (2004). The European market for organic food. Revised and updated analysis. School of Management and Business. Aberystwyh: The University of Wales.
 5. Kociszewski, K. (2014). Perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego w świetle wyników badań gospodarstw konwencjonalnych. J. Agribus. Rural Dev., 1(31) 2014, 59-68.
 6. Krzysztoforski, M. (2006). Ekologia szansą dla wsi. Farmer, 12.
 7. Łuczka-Bakuła, W. (2013). Rozwój rolnictwa ekologicznego na tle wsparcia w ramach PROW 2004-2006 PROW 2007-2013. J. Agribus. Rural Dev., 4(30) 2013, 1-13.
 8. Motowidlak, U. (2008). Tendencje w rolnictwie ekologicznym w krajach Unii Europejskiej. Zesz. Nauk. SGGW Ser. Probl. Roln. Świat., 5 (XX), 84-95.
 9. Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2009-2010 (2011). Warszawa: IJHARS.
 10. Runowski, H. (2009). Rolnictwo ekologiczne - rozwój czy regres? Rocz. Nauk Roln. Ser. G, 96, 4, 182-193.
 11. Skarżyńska, A., Goraj, L., Ziętek, I. (2005). Metodologia SGM "2002" dla typologii gospodarstw rolnych w Polsce. Warszawa: IERiGŻ.
 12. Stuczyński, T., Jończyk, K., Korzeniowska-Pucułek, R., Kuś, J., Terelak, H. (2007). Warunki przyrodnicze ekologicznej produkcji rolniczej a jej stan obecny na obszarze Polski. Stud. Rap. IUNG PIB, 5, 55-78.
 13. Szymona, J. (2013). Szanse i zagrożenia polskiego rolnictwa ekologicznego w perspektywie lat 2014-2020. Warszawa: Kancelaria Senatu RP.
 14. Turczak, A. (2014). Perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce. Zesz. Nauk. Firma Rynek, 1(46), 59-72.
 15. Tyburski, J., Żakowska-Biemans, S. (2007). Wprowadzenie do rolnictwa ekologicznego (s. 254-259). Warszawa: Wyd. SGGW.
 16. Użytkowanie gruntów. Powszechny Spis Rolny 2010 (2011). Warszawa: GUS.
 17. Willer, H., Yussefi , M. (2006). The World of Organic Agriculture. Statistic & Emergining Trends 2006. Bonn: IFOAM, Frick: FiBL.
Cited by
Show
ISSN
1899-5241
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17306/JARD.2015.14
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu