BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Walczak Natalia (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Hämmerling Mateusz (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Bykowski Jerzy (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Walczak Zbigniew (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Title
Ekonomiczne i hydrauliczne kryteria utrzymania dobrego stanu rowów melioracyjnych
Economic and Hydraulic Criteria for Maintenance of Good Condition of Drainage Ditches
Source
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2015, z. 1 (35), s. 137-146, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Keyword
Infrastruktura, Gospodarka wodna
Infrastructure, Water management
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przeanalizowano wzrost zagrożenia lokalnymi podtopieniami w wyniku zmniejszenia przepustowości rowów. Tematyka ta jest istotna ze względu na możliwe zmniejszenie efektywności upraw rolniczych w wyniku nieprawidłowego działania rowów śródpolnych. Metodyka bazowała na podstawowych równaniach opisujących parametry hydrauliczne przepływu wody w rzece. W celu ograniczenia niepożądanego zjawiska autorzy proponują wykonywanie regularnych prac konserwacyjnych, wskazując na ekonomiczne uzasadnienie kosztów związanych z poprawą przepustowości koryt. (abstrakt oryginalny)

The article analysed increased risk of local flooding as a result of reducing the fl ow capacity of ditches. The subject matter is important because of the possibility of reducing the effi ciency of agricultural crops as a result of malfunctioning of midfi eld ditches. The methodology was based on the fundamental equations describing the hydraulic parameters of water fl ow in the river. In order to reduce undesirable phenomenon the authors propose to perform regular maintenance, pointing to the economic justifi cation of the costs incurred related to improving the fl ow capacity of flume. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bajkiewicz-Grabowska, E., Magnuszewska, A., Mikulski, Z. (1993). Przewodnik do ćwiczeń z hydrologii ogólnej. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.
 2. Bajkiewicz-Grabowska, E., Mikulski, Z. (2011). Hydrologia ogólna. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.
 3. Bala, W., Kwapisz, J., Wróbel, F. (1990). Wyznaczanie normatywów obsługiwania rowów melioracyjnych na podstawie badań eksploatacyjnych. Zesz. Nauk. AR Krak. Ses. Nauk.
 4. Bykowski, J., Szafrański, Cz., Fiedler, M. (2001). Stan techniczny i uwarunkowania ekonomiczne eksploatacji systemów melioracyjnych. Zesz. Nauk. Wydz. Bud. Inż. Środ. P. Koszal. Inż. Środ., 20, 715-723.
 5. Bykowski, J., Kozaczyk, P., Przybyła, Cz., Sielska, I. (2007). Techniczno-ekonomiczne aspekty eksploatacji systemów melioracyjnych w zlewni Kościańskiego Kanału Obry. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 519, 47-55.
 6. Bykowski, J., Przybyła, Cz., Rutkowski, J. (2011). Stan urządzeń melioracyjnych oraz potrzeby ich konserwacji warunkiem optymalizacji gospodarowania wodą w rolnictwie na przykładzie Wielkopolski. J. Res. Appl. Agric. Eng. 56 (3), 45-51.
 7. Bykowski, J., Przybyła, C., Napierała, M., Mrozik, K., Pęciak, A. (2014). Ocena stanu technicznego infrastruktury wodno-melioracyjnej na polderze Zagórów. Inż. Ekol., 39, 42-50.
 8. Liberacki, D., Olejniczak, M. (2013). Ocena potrzeb renowacji i modernizacji urządzeń wodno-melioracyjnych zlokalizowanych na wybranych ciekach w Puszczy Zielonka. Annu. Set Environ. Prot., 15: 930-943.
 9. Nyc, K., Pokładek, R. (2009). Eksploatacja systemów melioracyjnych podstawą racjonalnej gospodarki wodnej w środowisku przyrodniczo-rolniczym. Wrocław: Wyd. UP we Wrocławiu.
 10. Marcilonek, S., Kostrzewa, S., Nyc, K., Drabiński, A. (1995). Cele i zadania współczesnych melioracji wodnych. W: L. Tomiałojć (red.), Ekologiczne aspekty melioracji wodnych (s. 71-84). Kraków: Wyd. IOP PAN.
 11. Przybyła, C., Bykowski, J., Mrozik, K., Napierała, M. (2011). Rola infrastruktury wodno-melioracyjnej w procesie suburbanizacji. Rocz. Ochr. Środ. 13, 769-786.
 12. Rutkowski, J., Bykowski, J., Pawłowski, T., Przybyła, C., Ratajczak, P., Woźniak, P. (2011). Potrzeby w zakresie konserwacji rowów i kanałów melioracyjnych podstawą koncepcji nowej maszyny. Nauka Przyr. Technol., 5, 5.
 13. Szafrański, C., Bykowski, J., Fiedler, M. (1998). Rola melioracji w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich. Zesz. Nauk. AR Krak., 335, 59, 47-55.
 14. Walczak, N., Przedwojski, B. (2005). Wyznaczanie wartości współczynnika oporów terenów zalewowych Warty powyżej zbiornika Jeziorsko. Rocz. AR Pozn. Ser. Melior. Inż. Środ. CCCLXV, 26, 469-481.
 15. Walczak, N., Walczak, Z. (2011). Ocena wpływu roślinności na rozkład prędkości wody na przykładzie badań terenowych w korycie Warty. Gosp. Wod. 11, 449-453.
 16. Żelazo, J., Popek, Z. (2002). Podstawy renaturyzacji rzek. Warszawa: Wyd. SGGW.
 17. http://www.wydawnictwo.pk.edu.pl/downloads
Cited by
Show
ISSN
1899-5241
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17306/JARD.2015.15
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu