BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bojarszczuk Jolanta (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach), Księżak Jerzy (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach)
Title
Porównanie opłacalności produkcji kukurydzy uprawianej w systemie ekologicznym i integrowanym
The Comparison of Profitability of Maize Cultivated in Organic and Integrated Systems
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2015, T. 17, z. 3, s. 49-55, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Produkcja roślinna, Koszty produkcji, Ocena opłacalności produkcji
Crop production, Production costs, Estimation of profitability production
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem opracowania była ocena ekonomiczna różnych odmian kukurydzy uprawianej w dwóch systemach: integrowanym i ekologicznym. Materiał badawczy stanowiły wyniki doświadczenia polowego przeprowadzonego w latach 2011-2013 w RZD Kępa IUNG-PIB Puławy. Czynnikiem I rzędu były odmiany kukurydzy - Bosman, Opoka, Ułan i Vitras, a czynnikiem II rzędu system produkcji - ekologiczny i integrowany. Analiza wykazała, że w systemie integrowanym większy udział stanowią koszty materiałowe, na co wpływ mają koszty nawożenia mineralnego i zastosowanej ochrony chemicznej (łącznie 27,2%). Uprawa kukurydzy wszystkich odmian w tym systemie produkcji zagwarantowała uzyskanie nadwyżki bezpośredniej. Wyższy poziom nadwyżki bezpośredniej zapewniła uprawa kukurydzy w systemie integrowanym. Uprawa odmian Ułan i Vitras, zarówno w systemie ekologicznym, jak integrowanym gwarantowała pokrycie kosztów przychodami z prowadzonej działalności. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to assess the economic different varieties of corn grown in the two systems: integrated and organic. The research material consisted results of a field experiment conducted in 2011-2013 at RZD Kępa IUNG-PIB Puławy. The first factor was varieties of maize: Bosman, Opoka, Ułan and Vitras, and the second factor production system: organic and integrated. The analysis showed that the integrated system are a larger share of material costs, which impact costs are applied mineral fertilizers and chemical protection (a total of 27.2%). Cultivation of maize almost all varieties of this species has guaranteed gross margin. However, almost three times higher level of gross margin provided the integrated system of maize production. The cultivation of Ułan and Vitras varieties, both as in integrated as in organic system guarantees cover the costs of revenue from its operations. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bis K., Wielicki W. 1984: Ekonomika i organizacja pracy w uprawie kukurydzy, IUNG Puławy, R (190), 2-52.
 2. Gorzelany J., Puchalski C., Malach M. 2011: Ocena kosztów i nakładów energetycznych w produkcji kukurydzy na ziarno i kiszonkę, Inż. Rol., 8(133), 135-141.
 3. Gugała M. 2009: Opłacalność produkcji kukurydzy (Zea Mays) na ziarno w środkowo-wschodniej Polsce. Rocz. Nauk. SERiA, t. XI, z. 1, 136-138.
 4. Helander C.A. 1997: The logarden project: development of an ecological and an integrated arable farming systems, Persp. Agron. Develop. Crop Sci., 25, Elsevier, Amsterdam, 309-317.
 5. Jończyk K., Kopiński J. 2009: Ocena organizacyjno-ekonomiczna gospodarstwa w okresie przekształcania z system produkcji konwencjonalnego na ekologiczny, J. Res. Appl. Agric. Eng., 54(3), 113-117.
 6. Jankowiak J., Krasowicz S. 1997: Ekonomiczne i organizacyjne aspekty uprawy kukurydzy w Polsce, Probl. Post. Nauk Rol., 450, 163-183.
 7. Józwiak W. 1998: Opłacalność produkcji rolniczej, [w:] Encyklopedia agrobiznesu, Fundacja Innowacji, Warszawa, 529-531.
 8. Krasowicz S. 1996: Analiza i ocena gospodarstw ekologicznych, integrowanych i tradycyjnych w rejonie Polski północno-wschodniej na tle warunków przyrodniczych i ekonomicznych rolnictwa. IUNG Puławy, seria H, 11, ss. 118.
 9. Krasowicz S., Nowacki W. 2005: Wpływ intensywności technologii na efektywność produkcji roślinnej. Mat. Konf. Nauk. "Efektywne i bezpieczne technologie produkcji roślinnej", Puławy, 1-2 VI 2005, 69-73.
 10. Księżak J., Bojarszczuk J. 2010: The economic assessment of maize cultivation depending on pre-sowing tillage system. Acta Sci. Pol. Agr., 9(4), 55-67.
 11. Produkcja, koszty i nadwyżka bezpośrednia wybranych produktów rolniczych w 2010 roku. 2011: IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 12. Produkcja, koszty i nadwyżka bezpośrednia wybranych produktów rolniczych w 2011 roku. 2012: IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 13. Szmigiel A., Oleksy A. 2006: Uprawa kukurydzy na ziarno w Beskidzie Niskim, Pam. Puł., 142, 513-524.
 14. Willer H. 2013: Organic Agriculture Worldwide. Cz. I. Global data and survey background, [online], http:// www.organic-world.net/yearbook-2013-presentations.html.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu