BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Brodzińska Katarzyna (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Title
Podatek VAT w rolnictwie a proces modernizacji gospodarstw rolnych - studium przypadku
VAT in Agriculture and the Process of Modernization of Agricultural Holdings - Case Studies
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2015, T. 17, z. 3, s. 56-61, tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Podatek od wartości dodanej (VAT), Gospodarstwa rolne, Modernizacja rolnictwa, Studium przypadku
Value Added Tax (VAT), Arable farm, Modernization of agriculture, Case study
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedstawiono saldo rozliczeń podatku VAT na przykładzie trzech gospodarstw zróżnicowanych pod względem powierzchni użytków rolnych, kierunku produkcji i okresu rozliczania podatku VAT na zasadach ogólnych. Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono, że niezależnie od wyniku rozliczeń podatku VAT z działalności bieżącej, możliwość pełnego odliczenia tego podatku z inwestycji staje się stymulatorem procesu modernizacji tych gospodarstw. (abstrakt oryginalny)

The paper presents VAT balance based on the example of three farms varying in agricultural area, direction of production and period of accounting VAT under a general basis. On the basis of the analyzes, it was found that regardless of the outcome of a VAT settlement from continuing operations, the possibility of a full deduction of the tax on investment becomes a stimulator in the process of modernization of these farms. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Dziemianowicz R.I. 2006: Podatek od wartości dodanej a rynek rolny, Rocz. Nauk. SERiA, t. VIII, z. 2, 30-34.
  2. Filipiak T. 2007: Podatek VAT w gospodarstwach rolnych, Rocz. Nauk. SERiA, t. IX, z. 1, 109-114.
  3. Goraj L., Neneman J., Zagórski M. 2014: Uwarunkowania i konsekwencje opodatkowania rolnictwa w Polsce, Raport z badań, [online], http://www.efrwp.pl/dir_upload/download/thumb/319203e55578f6217cb931c6e33b.pdfS, dostęp 15.06.2015.
  4. Gruziel K. 2009: Skutki zmian w rozliczaniu podatku VAT w gospodarstwach indywidualnych, Rocz. Nauk. SERiA, t. XI, z. 1, 130-135.
  5. Szósta Dyrektywa Rady z 17 maja 1977 r. nr 77/388/EEC w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku (77/388/EWG), Dz.Urz. L 145/1 z dnia 13.06.1977.
  6. Ustawa z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, Dz.U. nr 11, poz. 50, z późn. zm.
  7. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.
  8. Węgrzyn A. 2007: Metodyka ewidencji i rozliczania VAT w rolnictwie, Rocz. Nauk. SERiA, t. IX, z. 1, 532-536.
  9. Zabielska D. 2011: Uwarunkowania zasad funkcjonowania podatku VAT w gospodarstwach rolnych, Zesz. Nauk. SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 89, 61-74.
  10. Zubrzycki J. 2000: VAT w rolnictwie w pytaniach i odpowiedziach, Oficyna Wydawnicza "UNIMEX", Wrocław.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu