BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Brodziński Zbigniew (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Pawlewicz Adam (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Title
Uwarunkowania organizacji bazy surowcowej do produkcji energii z biomasy
Conditioning of Organisation of Raw Materials Source for Energy Production from Biomass
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2015, T. 17, z. 3, s. 62-66, rys., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Biogospodarka, Biomasa, Bezpieczeństwo energetyczne, Produkcja roślinna
Bioeconomy, Biomass, Energy security, Crop production
Note
streszcz., summ.
Abstract
Zwrócono uwagę na problemy związane z powstawaniem plantacji roślin, których biomasa jest przeznaczana na cele energetyczne. Wielu specjalistów podziela opinię, że organizacja bazy surowcowej sprzyja rozwojowi lokalnych rozproszonych centrów energetycznych. Ważne jednak pozostaje pytanie, czy zasadne jest dalsze wytwarzanie biomasy z surowców rolnych i stymulowanie rozwoju tego sektora. Wydaje się, że odpowiedzi na to pytanie może dostarczyć ustalenie właściwych relacji między samowystarczalnością i bezpieczeństwem żywnościowym a koniecznością wspierania bezpieczeństwa energetycznego i łagodzenia zmian klimatyczny. Celem prowadzonych badań było poznanie uwarunkowań organizacji bazy surowcowej służącej produkcji energii z biomasy w skali lokalnej. Opinie w tej kwestii uzyskano w 2014 roku drogą wywiadu telefonicznego przeprowadzonego wśród 66 właścicieli gospodarstw rolnych, którzy zadeklarowali, że prowadzą uprawy roślin z przeznaczeniem na cele energetyczne na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. (abstrakt oryginalny)

The study highlighted problems associated with the establishment of plantations of energy crops, the biomass of which is earmarked for energy purposes. Many experts share the view that organisation of the source of raw materials promotes the development of scattered local energy centres. However, the important question is whether or not it is reasonable to produce biomass from agricultural raw materials and stimulate the development of this sector. It appears that the question may be answered through the determination of appropriate relationships between self-sufficiency and food security on the one hand, and the need for supporting the energy security and climate change mitigation on the other hand. The aim of the study was to identify conditioning of organisation of the source of raw materials intended for the production of energy from biomass at the local level. Opinions on this issue were obtained in 2014 through telephone interviews carried out with 66 farm owners who declared that they cultivated crops intended for energy purposes in Warmińsko-Mazurskie province. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Denisiuk W., Piechocki J. 2005: Techniczne i ekonomiczne wykorzystanie słomy na cele grzewcze, Wyd. UW-M w Olsztynie, 131, ISBN 83-7299-410-2.
 2. Energia w gospodarstwie rolnym. 2011: Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa, 26.
 3. Faber A. 2009: Podstawowe problemy produkcji roślin na cele energetyczne, szanse i zagrożenia, Wieś Jutra, nr 8-9, 133-134.
 4. Figiel S., Hamulczuk M. 2013: Rozwój produkcji biopaliw a bezpieczeństwo żywnościowe - implikacje dla polityki ekonomicznej, [w:] Nowe rozwiązania WPR 2013 wobec wyzwań krajów członkowskich Unii Europejskiej, IERiGŻ-PIB, Warszawa, 147-140, ISBN 978-83-7658-424-9.
 5. Gołębiewski J. 2013: Zrównoważona biogospodarka - potencjał i czynniki rozwoju, Referat na IX Kongres Ekonomistów Polskich, 28-29 listopada 2013 r., [online], http://kongres.pte.pl/kongres, dostęp 3 maja 2015.
 6. Gradziuk B. 2014: Postawy mieszkańców wsi wobec odnawialnych źródeł energii, Rocz. Nauk. SERiA, t. XVI, z. 4, 103-108.
 7. Jarosz Z., Faber A., Borzęcka-Walker M., Pudełko R. 2014: Szacowanie i regionalizacja potencjału biomasy ubocznej z produkcji zbóż. Rocz. Nauk. SERiA, t. XVI, z. 3, 99-103.
 8. Jasiulewicz M. 2007: Wykorzystanie gruntów odłogowanych do produkcji biomasy i stworzenie lokalnych centrów energetycznych, [w:] Biomasa dla elektroenergetyki i ciepłownictwa, szanse i problemy, Wyd. Wieś Jutra, 193-198, ISBN 83-89503-38-7.
 9. Majtkowski W. 2007: Rośliny energetyczne na paliwa stałe, Wieś Jutra, nr 8-9, 16-18.
 10. Nowacki M. 2010: Prawne aspekty bezpieczeństwa energetycznego w Unii Europejskiej, Wolters Kluwer, Warszawa, 476, ISBN 978-83-264-2360-4.
 11. Stankiewicz D. 2012: Produkcja rolna na cele energetyczne jako instrument polityki klimatycznej, Studia BAS, nr 1(29), 185-208.
 12. Zieliński M. 2014: Efektywność funkcjonowania gospodarstw specjalizujących się w uprawach polowych w latach 2005-2011, Rocz. Nauk. SERiA, t. XVI, z. 1, 250-256.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu