BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Buks Joanna (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa), Pietrzykowski Robert (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Relacje między dochodem rolniczym a dopłatami unijnymi w Polsce
Relationships between Agricultural Income and Cap Subsidies in Poland
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2015, T. 17, z. 3, s. 67-71, rys., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Dochody rolnicze, Dopłaty dla rolnictwa, Wspólna Polityka Rolna, Środki unijne
Farm household income, Payments for agricultural, Common Agricultural Policy (CAP), EU funds union
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem pracy było określenie oddziaływania wsparcia finansowego wspólnej polityki rolnej na dochody w polskim sektorze rolnym w latach 1998-2013. Do analizy wybrano kategorię ekonomiczną RER jaką jest dochód przedsiębiorcy rolnego. Kategoria ta ustalana jest dla sektora rolnego na podstawie rachunków makroekonomicznych i stanowi wynagrodzenie zastosowanych w działalności rolniczej czynników produkcji. Drugą zmienną, którą rozpatrywano w pracy były dopłaty unijne, obejmujące zarówno dopłaty stricte do produkcji oraz pozostałe subwencje. Analizę oparto na wynikach rachunków ekonomicznych dla rolnictwa. (abstrakt oryginalny)

The aim of this study was to assess the impact of the CAP financial support for income in the Polish agricultural sector in the years 1998-2013. In the analysis was considered income "agricultural entrepreneur" and the subsidies which includes both to subsidies of production and other subsidies. The analysis was based on the results of the Economic Accounts for Agriculture. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Gorzelak E. 1990: Dochody ludności rolniczej w Polsce, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa, 55-74.
  2. Majewski E., Wąs A. 2013: Wyniki Ekonomiczne gospodarstw rodzinnych w Polsce po 2004 roku, Projekt opracowany przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, współfinansowany ze środków UE w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
  3. Rembisz W. 2006: Endogenne i egzogenne warunki wzrostu dochodów producentów rolnych, Zag. Ekon. Rol., nr 2, 14-30.
  4. Rocznik statystyczny rolnictwa. 2014: 2014, GUS, Warszawa, 240.
  5. Rozporządzenie (WE) 138/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 grudnia 2003 roku dotyczące rachunków gospodarczych dla rolnictwa we Wspólnocie, DZ.U. L 33/1 z 5.02.2004.
  6. Zegar J.S. 2001: Kwestia dochodów ludności chłopskiej, Zag. Ekon. Rol., nr 4-5, IERiGŻ, Warszawa, 8.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu