BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Feczko Janusz (Politechnika Koszalińska)
Title
Konsumencka ocena turystyki wiejskiej na Pomorzu Środkowym w 2015 roku
Consumer Research of Rural Tourism on the Central Pomerania in 2015
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2015, T. 17, z. 3, s. 79-84, rys., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Turystyka wiejska, Konsumencka ocena produktu, Preferencje konsumenta
Rural tourism, Consumer Product Rating, Consumer preferences
Note
streszcz., summ.
Country
Pomorze Środkowe
Middle Pomerania
Abstract
Celem badań było określenie wybranych postaw konsumentów mieszkających na Pomorzu Środkowym w zakresie turystyki na obszarach wiejskich tego regionu. Wykorzystano w tym celu ocenę konsumencką. Badania wykonano na przełomie lat 2014 i 2015 na reprezentatywnej próbie 203 osób metodą wywiadu z wykorzystaniem kwestionariusza. Kontynuacja tradycyjnego modelu podróży turystycznych wynikała głównie z niskiej jakości atrakcji turystycznych wokół obiektów noclegowych, niskiej jakości polityki cenowej, niezadowalającej dostępności informacji. Wskazuje to na zasadność modyfikacji planów strategicznych i projektów operacyjnych rozwoju Pomorza Środkowego. (abstrakt oryginalny)

The target of the research was to determine selected attitudes of consumers residing in Central Pomerania within the scope of tourism in rural areas of the said region. Consumer assessment was used for this purpose. Research was conducted on a 203 representative group of people. The questionnaire-based interview method was used for the research at the turn of the year 2014/2015. Continuation of the traditional pattern of tourist travel results mostly from low quality of tourist attractions in the vicinity of facilities accommodating tourists, low quality pricing policy, insufficient availability of information. This provides legitimacy for modifying strategic plans and operational projects for the development of Central Pomerania. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Fariborz A., Sarjit S.G. 2009: Rural Tourism Development through Rural Cooperatives, Nature and Science, 7(10), 68-73.
  2. Gravetter F.J., Forzano L.A.B. 2015: Research methods for the Behavioral Sciences, Cenglage Learning Stanford, 1-525.
  3. Lantos G. P. 2015: Consumer Behavior in Action, Routledge, 106-148.
  4. Saarinen J., Rogerson C.M., Manawa H. 2013: Tourism and the Millenium Development Goals, Routledge, 1-27, 225-235.
  5. Sikorska-Wolak J. (red.). 2007: Turystyka w rozwoju obszarów wiejskich, SGGW, 12-513.
  6. 10 Trends for 2015, [online], 2015: http://trendwatching.com/trends/10-trends-for-2015, dostęp 30.01.2015.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu