BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Górka Małgorzata (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie), Bober Tomasz (Bottom Line)
Title
Innowacyjność wybranych rolniczych spółdzielni produkcyjnych województwa podkarpackiego
Innovation of Selected Agricultural Cooperatives in Podkarpackie Province
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2015, T. 17, z. 3, s. 91-95, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Spółdzielczość rolnicza, Innowacje, Innowacje w produkcji
Agricultural cooperation, Innovations, Innovations in production
Note
streszcz., summ.
Country
Województwo podkarpackie
Subcarpathian Voivodeship
Abstract
Przedstawiono działalność innowacyjną podejmowaną przez rolnicze spółdzielnie produkcyjne zlokalizowane w województwie podkarpackim. Badania wykazały, że innowacje wprowadzane przez badane spółdzielnie miały głównie charakter innowacji technologicznych, a w niewielkim stopniu nietechnologicznych. Analizując poszczególne grupy spółdzielni różniące się poziomem innowacyjności, stwierdzono, że najbardziej prorozwojowym zachowaniem charakteryzowały się spółdzielnie o wysokim poziomie innowacyjności. (abstrakt oryginalny)

The study presents the innovative activity undertaken by agricultural cooperatives located in the Podkarpackie province. Researches showed that innovations implemented by the cooperatives mainly had the character of technological innovations, and in a small extent - non-technological character. When analyzing particular groups of cooperatives with different level of innovation, it was found that the most pro-development behaviors was observed in the I RSP group with a high level of innovation. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Dodgson M., Gann D., Salter A. 2005: Think, Play, Do. Technology Innovation and Organization, OXFORD University Press Inc., New York, 27.
  2. Fagerberg J. 2005: Innovation a guide to the literature, [w:] J. Fagerberg, D.C. Mowery, R.R. Nelson (red.), The Oxford Handbook of Innovation, Oxford University Press.
  3. Grzybowska B. 2012: Innowacyjność przemysłu spożywczego - ujęcie regionalne, Wyd. UWM. Olsztyn, 60.
  4. Janasz W., Kozioł K. 2007: Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
  5. Juchniewicz M. 2008: Innowacyjność jako czynnik wzrostu konkurencyjności polskiego przemysłu spożywczego, [w:] I. Szczepaniak (red.), Ocena rozwoju konkurencyjności polskich producentów po integracji z Unią Europejską, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
  6. Juchniewicz M., Grzybowska B. 2010: Innowacyjność mikroprzedsiębiorstw w Polsce. PARP, Warszawa, 31.
  7. Łącka I. 2011: Współpraca technologiczna polskich instytucji naukowych i badawczych z przedsiębiorstwami jako czynnik wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki, Wyd. Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Szczecin, 18.
  8. Oleksiuk A. 2012: Uwarunkowania i mechanizmy tworzenia innowacji jako czynnik rozwoju gospodarczego, Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn, 22.
  9. Schumpeter J.A. 1960: Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu