BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gradziuk Barbara (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Title
Postawy i zachowania producentów oraz nabywców względem żywności lokalnej
Attitudes and Behaviours of Producers and Consumers Towards Local Food
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2015, T. 17, z. 3, s. 96-102, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Bezpieczeństwo żywnościowe, Produkty regionalne, Produkcja żywności, Zachowania konsumenta
Food security, Regional product, Food production, Consumer behaviour
Note
streszcz., summ.
Abstract
Afery żywnościowe, które miały miejsce na przełomie XX i XXI wieku, a także w ostatnich latach, wzmocniły czujność Europejczyków wobec wszelkich aspektów związanych z bezpieczeństwem i jakością żywności. Wzrasta liczba konsumentów produktów pochodzących z naturalnych upraw i hodowli, które nie zostały poddane obróbce przemysłowej. Coraz większą popularność zyskują produkty wytwarzane w okolicy miejsca zamieszkania konsumenta. Przedstawiono wyniki badań, których celem było określenie postaw i zachowań producentów oraz nabywców względem żywności lokalnej. Stwierdzono, że nie są one warunkowane przemijającymi trendami, a świadomością korzyści wynikających ze spożywania bezpiecznej żywności. Rosnące zainteresowanie konsumentów żywnością lokalną, a jednocześnie gotowość producentów do zaspokajania tych oczekiwań, stwarza szanse na umacnianie ich pozycji konkurencyjnej oraz rozszerzanie działalności. (abstrakt oryginalny)

Food scandals that occurred at the turn of the century and in recent years have resulted in increased interest of European consumers in all aspects of food safety and quality. Number of consumers purchasing products derived from natural crops and livestock, which have not undergone industrial processing has been increasing. The interest in local food products has been growing as well. This article presents results of studies which aim at determining the attitudes and behaviors of producers and consumers of local food. Based on the conducted studies it is stated that attitudes and behaviors do not result from the current trends, but from the awareness of the benefits from consuming safe food. Growing interests of consumers in local food and ability of producers to meet this demand, creates opportunities to strengthen producers competitiveness and expand business. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Goszczyński W. 2014: Smak zmiany. Nowe formy społecznej organizacji rolnictwa i konsumpcji żywności w Unii Europejskiej, Wyd. Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
 2. Gorlach K. 2001: Świat na progu domu: rodzinne gospodarstwa rolne w Polsce w obliczu globalizacji, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 3. Gorlach K., Drąg Z., Seręga Z. 2003: Młode pokolenie wsi III Rzeczypospolitej. Aspiracje życiowe w przeddzień integracji z Unią Europejską, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 4. Gulbicka B. 2014: Żywność tradycyjna i regionalna w Polsce. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 5. Kowalczyk S. 2014: Bezpieczeństwo i jakość polskiej żywności, Rocz. Nauk. SERiA, t. XVI, z. 4, 147-152.
 6. Kwasek M. 2011: Konsumenci XXI wieku, [w:] Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym [13]. Jakość i bezpieczeństwo żywności a zdrowie konsumenta, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 7. Peters R. (red.). 2012: Lokalna żywność i krótkie łańcuchy dostaw. Przegląd Obszarów Wiejskich UE. Magazyn Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, nr 12.
 8. Rogala A. 2014: Czynniki wpływające na zakupy żywności lokalnej, Marketing i Rynek, nr 6, 633-646.
 9. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej, Dz.U. nr 113, poz. 753.
 10. Wilkin J. 2010: Wielofunkcyjność rolnictwa - nowe ujęcie roli rolnictwa w gospodarce i społeczeństwie, [w:] J. Wilkin (red.), Wielofunkcyjność rolnictwa. Kierunki badań, podstawy metodologiczne i implikacje praktyczne, IRWiR PAN, Warszawa, 17-38.
 11. Wilkin J. 2012: Kierunki przemian obszarów wiejskich, możliwości odchodzenia z rolnictwa do zawodów pozarolniczych, w tym rozwój pozarolniczych sektorów na wsi, Ekspertyza wykonana na zamówienie Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, Lublin.
 12. Zegar J.S. 2013: Kwestia bezpieczeństwa żywnościowego a ekonomia, Referat na IX Kongres Ekonomistów Polskich, Warszawa 28-29 listopada 2013 r.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu