BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grochowska Renata (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Title
Partnerstwa innowacyjne jako nowa koncepcja wdrażania innowacji w sektorze rolnym w Polsce
Innovation Partnerships as a New Concept for Implementation of Innovations in the Polish Agricultural Sector
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2015, T. 17, z. 3, s. 103-107, rys., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Rolnictwo, Innowacje, Stymulowanie innowacyjności
Agriculture, Innovations, Stimulate innovations
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem pracy była wstępna ocena proponowanych rozwiązań wdrożenia partnerstw innowacyjnych w rolnictwie polskim oraz próba określenia ich skuteczności w perspektywie lat 2014-2020. Analizę przeprowadzono na podstawie dokumentów unijnych i krajowych poświęconych poprawie innowacyjności w UE, a w szczególności na bazie polskiego PROW 2014-2020. Potwierdzono, że nowa koncepcja nieliniowego modelu wdrażania innowacji oparta na sieci powiązań pozwala lepiej wykorzystać wiedzę wszystkich uczestników tworzących sieć. Nie należy jednak oczekiwać, że partnerstwa innowacyjne zrewolucjonizują polskie rolnictwo i uczynią je bardziej innowacyjnym. Zarówno niska pula przeznaczonych środków finansowych, jak i przyjęte założenia w PROW, nie będą sprzyjać istotnym zmianom. (abstrakt oryginalny)

The paper discussed a new approach of European Innovation Partnerships in the Polish agricultural sector based on strategic documents of the European Union and of Poland, particularly the Polish Rural Development Program for the years 2014-2020. The aim was to assess governmental interventions for boosting innovations in order to increase effectiveness of the Polish agriculture. It was found that a concept of nonlinear model for implementing innovations based on networking seems to be more efficient than linear model and give better opportunities to bring all actors together. However, there are some doubts if innovation partnerships can achieve their targets in the Polish agriculture due to a low funding level and regulations set up in the Polish Rural Development Plan 2014-2020. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Drucker P.F. 1992: Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa.
 2. Jasiński A.H. 2014: Innowacyjność w gospodarce Polski. Modele, bariery, instrumenty wsparcia, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 3. Kline S.J. 1985: Innovation is not a Linear Process, Research Management, no. 28(4), 36-45.
 4. Komunikat Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiego partnerstwa innowacyjnego na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa. 2012: COM(2012)79 final, Brussels, 29.02.2012.
 5. Leydesdorff L., Etskowitz H. 1998: The triple helix as a model for innovation studies, Science and Public Policy, no. 25(3), 195-203.
 6. Marciniak S. 2010: Innowacyjność i konkurencyjność gospodarki. Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa.
 7. Ocena ex-ante Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 2014: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa, [online], http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PROW-2014-2020, dostęp 26.06.2015.
 8. Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. 2008: Wydanie 3, OECD i Eurostat, Warszawa.
 9. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 2014: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa, [online], http://www.minrol.gov.pl/wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PROW-2014-2020, dostęp 26.06.2015.
 10. Rozporządzenie nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich, Dz.U. UE L 347/487.
 11. Technology and the Economy: The Key Relationships (Technology/Economy Programme). 1992: OECD.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu