BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grzesińska Wiesława (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Tomaszewska Marzena (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Bilska Beata (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Porównanie efektywności dwóch systemów obróbki cieplnej w zakładzie gastronomicznym
Comparing the Effectiveness of Two Systems Heat Processings in a Catering Facilities
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2015, T. 17, z. 3, s. 108-114, tab., bibliogr. 23 poz.
Keyword
Gastronomia, Efektywność ekonomiczna
Gastronomy, Economic efficiency
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem badań było oszacowanie i porównanie efektywności i opłacalności ekonomicznej dwóch różnych systemów obróbki cieplnej wykorzystywanych w wybranym typie zakładu gastronomicznego. Jeden system stanowiło nowatorskie w Polsce rozwiązanie technologiczne, w którym standardowe urządzenia do obróbki cieplnej zastąpiono jednym piecem taśmowym i trzonem kuchennym. Drugi system stanowiły standardowe urządzenia grzejne wykorzystywane w zakładach gastronomiczny do obróbki cieplnej. Badania wykonano na podstawie opracowanego projektu technologicznego. Analiza ekonomiczna wykazała, że przedsięwzięcie inwestycyjne polegające na prowadzeniu działalności gastronomicznej opartej na wykorzystaniu pieca taśmowego i trzonu kuchennego jako jedynych aparatów do obróbki cieplnej żywności ma realne podstawy do osiągnięcia zysku, który jest siłą napędową dalszych działań. System ten wykazuje lepsze wartości efektywności technicznej i ekonomicznej w porównaniu do stosowania standardowych aparatów do obróbki cieplnej. (abstrakt oryginalny)

The aim of this study was to estimate and compare the effectiveness and cost-effectiveness functioning of dining establishments engaged in the same type of activity, but differing in the selection of heat treatment equipment. At one unit they applied innovative in our country technological solution, in which standard devices for the heat processing were replaced with one conveyor oven. At the second unit standard heating units were used to the heat processing. Examinations were performed based on technological plans drawn up of two bets. Analysis of the economic effectiveness is showing that the minimal production of 304 meals per day will be profitable for both types of plants, in addition using the conveyor oven much is increasing the profitability of investment. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamowicz M., Zając J. 2006: Typologia gmin wiejskich na przykładzie gmin województwa mazowieckiego, Problemy Zarządzania, 13, 3, 203-216.
 2. Bielski M. 2002: Podstawy teorii organizacji i zarządzania, C.H. Beck, Warszawa.
 3. Dąbrowski J. 2012: Metodyczne aspekty pomiaru efektywności przedsiębiorstw portowych [w:] Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego, (red.) Klimek H., Wach D., nr 9, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 31-50.
 4. Grzesińska W. 2012: Organizacja procesu produkcyjnego w zakładach gastronomicznych, Kucharz & Gastronom, Rea.
 5. Guyott C. 1997: Foodservice Design Planning for the Future, Journal of the American Dietetic Association, 10, 148-150.
 6. Kowalski Z. 1992: Kategorie efektywności produkcji (w świetle teorii funkcji produkcji), ZER, 4, 18-31.
 7. Lincoln Foodservice Product. 2007: Lincoln Foodservice Introduces New Innovative Products, October 8th, Copyright 2015, Manitowoc Foodservice.
 8. Mazurek-Kusiak A., Golian S. 2011: Ocena współpracy właścicieli nowopowstających gospodarstw agroturystycznych z samorządami, ODR-ami i jednostkami naukowymi w zakresie rozwoju promocji i usług agroturystycznych, Zesz. Nauk. SGGW w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 90, 109-118.
 9. Milewska M., Prączko A., Stasiak A. 2010: Podstawy gastronomii, PWE, Warszawa, 9-11, 45, 59-83.
 10. Osbert-Pociecha G. 2007: Relacja między efektywnością i elastycznością organizacji, [w]: T. Dudycz, Ł. Tomaszewicz (red.), Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, 337-349.
 11. Ozimek I. 2013: Jakość usług gastronomicznych a ochrona konsumentów w Polsce, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 10.
 12. Pasieczny L., Więckowski J. 1987: Ekonomika i analiza działalności przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 13. Pyke M. 1974: Energy Menagement in Foodservice, Foodservice Technology, Ovens. London.
 14. Recomended international code of practice general principles of ford hygiene (CAC/RCP 1-1969. Rev. 4-2003). 2003: Codex Alimentarius Commission.
 15. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, Dz.U. nr 169, poz. 1650 z 2003 r., z późn. zm., Dz.U. nr 49, poz. 330.
 16. Rozporządzenie (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 w sprawie higieny środków spożywczych, Dz.Urz. L 139 z 30.04.2004, 1-54.
 17. Rutkowska A. 2013: Teoretyczne spekty efektywnośći - pojęcie i metody pomiaru, Zarządzanie i Finanse, Journal of Management and Finance, 11,1,4, 439-454.
 18. Sala J. 2011: Marketing w gastronomii, PWE, Warszawa.
 19. Sawicki B. 2009: Kreowanie marki w agroturystyce i turystyce wiejskiej, [w:] Marka wiejskiego produktu turystycznego, (red) Palich P., Wyd. Akademii Morskiej w Gdyni, 11-17.
 20. Szudy M. 2013: Efektywność ekonomiczna w ujęciu dynamicznym a sprawność systemu gospodarczego, [w:] U. Zagóra-Jonszta (red.), Kategorie i teorie ekonomiczne oraz polityka gospodarcza, Studia Ekonomiczne, nr 176, UE w Katowicach, Katowice, 22-29.
 21. Szymańska E. 2010: Efektywność przedsiębiorstw - definicje i pomiary, Rocz. Nauk Roln., seria G, 97,3, 152-164.
 22. Woś A. 1996: Agrobiznes. Makroekonomika, Wydawnictwo KEY TEXT, Warszawa.
 23. www.lincolnfp.com, dostęp kwiecień 2015.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu