BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Guth Marta (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Diversity of FADN Milk Farms in the Regions of the European Union in 2011
Zróżnicowanie gospodarstw mlecznych FADN w regionach unii europejskiej w 2011 roku
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2015, T. 17, z. 3, s. 119-124, tab., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Mleczarstwo, Produkcja mleka, Sieć Danych Rachunkowości Rolnej (SDRR)
Dairy, Milk production, Farm Accountancy Data Network (FADN)
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Celem badań było ukazanie zróżnicowania gospodarstw mlecznych FADN poprzez przedstawienie odchyleń standardowych i współczynników Giniego w 2011 roku w odniesieniu do roku 2004. Uznano, że poziom zróżnicowania badanych gospodarstw wzrósł, dlatego zastosowano analizę skupień w celu odnalezienia regionów z przewagą gospodarstw o podobnych cechach, tj. podobnym areale użytków rolnych, zbliżonej liczbie krów mlecznych o podobnej mleczności. Na tej podstawie wyróżniono trzy grupy typologiczne - z przewagą intensywnej i ekstensywnej produkcji oraz tzw. "fabryk mleka". Pomimo objęcia wszystkich krajów tymi samymi instrumentami wsparcia w ramach WPR, wciąż widoczny jest podział na bardziej efektywną produkcję w Europie Zachodniej i ekstensywną w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper was to show the diversity of FADN dairy farms by presenting standard deviations and Gini coefficients of main features describing these farms in 2011 in relation to 2004. It was considered that the level of differentiation of surveyed households increased, so there was cluster analysis used in order to find regions with the majority of households with similar characteristics, i.e. similar total utilized agricultural area, an alike number of dairy cows with similar milk yield. On this basis there were three typological groups carried out - with a predominance of intensive production, extensive production and "milk factories". It should be noted that despite the inclusion of all countries in the same instruments of support under the CAP, the division for more efficient production in Western Europe and extensive in the countries of Central and Eastern Europe is still visible. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Grontkowska A. 2012: Zmiany w wynikach produkcyjnych i ekonomicznych gospodarstw mlecznych najsilniejszych ekonomicznie w latach 2004-2009 w krajach Unii Europejskiej, Rocz. Nauk Rol., seria G, t. 99, z. 1, 311.
  2. Matuszczak A. 2012: Podobieństwa i różnice w rozwoju regionów rolnych UE-25 - próba określenia czynników prowzrostowych, [w:] K. Pająk, T. Różanski (eds), Determinanty rozwoju regionów w Europie. Społeczeństwo, gospodarka, turystyka, Wyd. PoliDruk Poznań, Piła, 156-174.
  3. Parzonko A. 2006: Możliwości rozwojowe gospodarstw ukierunkowanych na produkcję mleka, Rocz. Nauk Rol., seria G, t. 93, z. 1, 83-91.
  4. Poczta W., Sadowski A., Średzińska J. 2008: Rola gospodarstw wielkotowarowych w rolnictwie Unii Europejskiej, Rocz.Nauk Rol., seria G, t. 95, z. 1, 42.
  5. Seremak-Bulge J. 2008: Wpływ kwotowania na funkcjonowanie rynku mleka, [w:] A. Kowalski, M. Wigier (eds), Rozwój sektora rolno-spożywczego w Polsce na tle tendencji światowych, IERiGŻ, Warszawa, 35-40.
  6. Świtłyk M., Ziętara W. 2008: Analiza efektywności produkcji mleka i żywca wołowego. Raport 2008, Wyd. Akademii Rolniczej w Szczecinie, Szczecin.
  7. Świtłyk M., Ziętara W. (eds). 2012: Analiza efektywności produkcji mleka i żywca wołowego. Raport 2012, Wyd. SGGW, Warszawa, 84.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu