BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wicki Ludwik (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Regionalne zróżnicowanie realizacji działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach PROW 2007-2013
Regional Differentiation of Realization of the Measure "Modernization of Agricultural Holdings" within RDP 2007-2013
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2015, nr 14 (63), s. 147-160, rys., tab., bibliogr. 25 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Keyword
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Modernizacja rolnictwa, Zróżnicowanie regionalne, Wspólna Polityka Rolna
Rural Development Programme, Modernization of agriculture, Regional diversity, Common Agricultural Policy (CAP)
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem opracowania jest ocena regionalnego zróżnicowania wykorzystania środków w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych". Wykorzystano dane Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz statystyki Głównego Urzędu Statystycznego. Analizą objęto okres realizacji działania, czyli lata 2007-2015. Na działanie "Modernizacja gospodarstw rolnych" wydatkowano 9,6 mld złotych, czyli około 14% budżetu PROW 2007-2013. Ze wsparcia skorzystało ponad 73 tysiące gospodarstw, czyli 5,4% ogółu gospodarstw rolnych w Polsce i 15% gospodarstw powyżej 4 ESU. Średnia kwota dofinansowania na 1 projekt wynosiła 130 tys. złotych, co przy założeniu 50% udziału własnego daje wartość 260 tys. zł na jeden projekt. Zaobserwowano znaczne zróżnicowanie regionalne w realizacji działania. W województwach o rozdrobnionej strukturze agrarnej intensywność realizacji była niższa ze względu na małą siłę ekonomiczną gospodarstw. W regionach z dominacją dużych gospodarstw wykorzystanie środków z programu było wyższe i przyczyniało się głównie do zwiększenia technicznego uzbrojenia pracy. Stwierdzono także istotną dodatnią zależność między średnią wielkością gospodarstw i między poziomem produkcji towarowej na 1 ha, a intensywnością korzystania z tego działania. Działanie "Modernizacja gospodarstw rolnych" prowadziło przede wszystkim do rozwoju gospodarstw nastawionych prorynkowo o większej niż przeciętna sile ekonomicznej. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study is to assess regional differentiation of the use of funds under the measure "Modernisation of agricultural holdings". Data from the reports of the Agency for Restructuring and Modernisation of Agriculture and the Central Statistical Office were used in the analysis. The analysis covered the years 2007-2015, it is the whole period of the RDP realization. On the implementation of the measure "Modernisation of agricultural holdings" 9.6 billion PLN has been spent (14% of the budget of the RDP 2007-2013). About 73 thousand farms received support, that is 5.4% of all farms in Poland and 15% of farms with size above 4 ESU. The average grant for one project was 130 thousand PLN, which with a 50% the participation of the farmer funds gives a value of 260 thousand PLN per project. There were a significant regional differences in the implementation of the measure. In the provinces with fragmented agrarian structure intensity of its implementation was lower due to the low economic strength of the farms. In the regions, with the dominance of large farms use of funds from this measure was higher and contributes mainly to increase the capital/labor ratio. It was also found that there is a significant positive correlation between the intensity of the use of this measure and 1) the average size of farms, 2) the level of production sold per 1 ha in the province level. The measure "Modernisation of agricultural holdings" led primarily to the development of commercial farms with higher-than-average economic strength. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. ARiMR: Pieniądze z PROW 2007-2013 zostały rozdysponowane, dostęp: http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2007-2013/pieniadze-z-prow-2007-2013-zostalyrozdysponowane.html, data odczytu. 10.10.2015.
 2. Babuchowska K.: Realizacja działania PROW 2007-2013 "Modernizacja gospodarstw rolnych" w województwie lubelskim, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2011, t. 11(26): 7-16.
 3. Bórawski P.: Czynniki różnicujące efektywność gospodarstw rolnych uzyskujących dochody z działalności alternatywnych i komplementarnych, Rozprawy i Monografie 185, Wyd. UWM w Olsztynie, Olsztyn 2013.
 4. Czekaj M., Satoła Ł.: Szanse i bariery rozwoju produkcji mleka w Małopolsce w opinii rolników, Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2010, 84:63-75.
 5. Gołębiewska B.: Organizacyjno-ekonomiczne skutki zróżnicowania powiązań gospodarstw rolniczych z otoczeniem, Wyd. SGGW, Warszawa 2010.
 6. Gołębiewska B.: Inwestycje i źródła ich finansowania w gospodarstwach o zróżnicowanych powiązaniach z otoczeniem, Roczniki Naukowe SERiA, 2010, t. XII, z. 3, s. 88-92.
 7. Grontkowska A.: Znaczenie dopłat w gospodarstwach o dużej i bardzo dużej sile ekonomicznej w krajach Unii Europejskiej w latach 2004-2006, Roczniki Naukowe SERiA, 2009, t. XI, z. 1: 123-129.
 8. GUS: Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2007 r., Warszawa, GUS 2008.
 9. Hornowski A.: Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji finansowanych z działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach PROW 2007-2013 w polskich gospodarstwach rolniczych, Roczniki Naukowe SERiA, 2015, t. XVII, z. 3, czerwiec: 131-137.
 10. Mickiewicz A., Mickiewicz B.: Charakterystyczne cechy nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Roczniki Naukowe SERiA,2015, t. XVII, zeszyt 1, luty: 153-158.
 11. Mickiewicz A., Wawrzyniak B.: Przebieg i realizacja działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach PROW na lata 2007-2013, Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Org. Gosp. Żywnościowej, 2010, nr 86: 55-67.
 12. Mikuła A.: Finansowanie dostarczania dóbr publicznych przez rolnictwo w Polsce, Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2014, t. 101, z. 1: 101-118.
 13. MRiRW: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007 2013), MRiRW, Warszawa 2015.
 14. Musiał W., Otoliński E.: Rozważania nad potrzebą przemian gospodarstw rolniczych w regionach rozdrobnionych agrarnie, Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, 2009, t. 96, z. 4: 147-154.
 15. Parzonko A.: Determinanty rozwoju gospodarstw mlecznych w Polsce, Roczniki Naukowe SERiA, 2010, t. XII. z. 3: 306-311.
 16. Pietrzykowski R., Wicki L.: Regional Differentiation in Uptaking the CAP Funds on Agrienvironmental Programmes in Poland, Economic Science for Rural Development, 2011, no. 26: 149-162.
 17. Pietrzykowski R., Wicki L.: Regionalne zróżnicowanie wykorzystania środków z programów Wspólnej Polityki Rolnej na modernizację rolnictwa, Rocz. Nauk Rol., Seria G, 2011, t. 97, z. 4: 7-22.
 18. Prus P., Wawrzyniak B.: Zmiany zasad przyznawania rent strukturalnych oraz ich skutki. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Fin. i Mark., 2010, nr 4(53): 181-195.
 19. Rowiński J.: Program rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013 ("PROW-2013"), Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Fin. i Mark., 2009, nr 1(50): 57-72.
 20. Rusielik R.: Wykorzystanie parametrycznej i nieparametrycznej metody analizy granicznej do pomiaru efektywności technicznej rolnictwa - analiza porównawcza, Roczniki Naukowe SERiA, 2010, t. XII, z. 1: 174-179.
 21. Satoła Ł., Żmija J.: Wykorzystanie instrumentów polityki regionalnej Unii Europejskiej w jednostkach samorządu terytorialnego, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Fin. i Mark. 2009, nr 1(50): 91-101.
 22. Urban S.: Zmiany w produkcji mleczarskiej w Polsce, Roczniki Naukowe SERiA, 2011, t. XIII. z. 1: 412-417.
 23. Wicka A., (red.): Uwarunkowania ograniczania ryzyka w produkcji roślinnej z wykorzystaniem ubezpieczeń, Wyd. SGGW, Warszawa 2013.
 24. Wicki L.: Efekty upowszechniania postępu biologicznego w produkcji roślinnej, Wyd. SGGW, Warszawa 2010.
 25. Wilkin J.: Dobra dostarczane przez rolnictwo w świetle teorii dóbr publicznych, w: Wielofunkcyjność rolnictwa. Kierunki badań, podstawy metodologiczne i implikacje praktyczne, J. Wilkin (red.), IRWIR, Warszawa 2010.
Cited by
Show
ISSN
2081-3430
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu