BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hornowski Andrzej (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji finansowanych z działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach PROW 2007-2013 w polskich gospodarstwach rolniczych
Evaluation of the Economic Effectiveness of Investments Financed from "Modernisation of Agricultural Holdings" within RDP 2007-2013 in the Polish Farms
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2015, T. 17, z. 3, s. 131-137, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Gospodarstwa rolne, Efektywność inwestycji, Fundusze unijne, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Arable farm, Efficiency of investment, EU funds, Rural Development Programme
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem badań była próba oceny efektywności ekonomicznej przeprowadzonych inwestycji w wybranych gospodarstwach rolniczych, które współfinansowane były ze środków unijnych. Przeanalizowano inwestycje dokonane w ramach działania 121. "Modernizacja gospodarstw rolnych" PROW 2007-2013 oraz przeprowadzono ocenę inwestycji w 3 gospodarstwach rolniczych. Zrealizowane inwestycje pozytywnie wpłynęły na rozwój gospodarstw rolniczych. Z punkty widzenia rolnika, przeprowadzone inwestycje oceniono pozytywnie, natomiast w kategoriach długiego okresu - jako racjonalne i opłacalne. (abstrakt oryginalny)

The aim of this study was to assess the economic efficiency of the investments carried out in selected farms, which were co-financed from EU funds. Analyzed investments made under measure 121. "Modernisation of agricultural holdings" - RDP 2007-2013 and carried out an assessment of the investment in the 3 farms. Realized investment can be considered as investment profitable. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Czubak W. 2012: Wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej wspierających inwestycje w gospodarstwach rolnych, J. Agrib. Rural Devel., t. 3(25), 57-67.
  2. Czubak W., Sadowski A. 2014: Wpływ modernizacji wspieranych funduszami UE na zmiany sytuacji majątkowej w gospodarstwach rolnych w Polsce, J. Agrib. Rural Dev., t. 2(32), 45-57.
  3. Dzun W. 2003: Nakłady inwestycyjne i bieżące w rolnictwie polskim w świetle dochodów rolników w latach 1990-2001, Wieś i Rolnictwo, nr 3(120), 52-71.
  4. Gołębiewska B. 2010a: Kierunki podejmowanych działań inwestycyjnych w gospodarstwach rolniczych o zróżnicowanych powiązaniach z otoczeniem, Rocz. Nauk Rol., seria G, t. 97, z. 4.
  5. Gołębiewska B. 2010b: Powiązania gospodarstw rolniczych z otoczeniem jako czynnik kształtujący ich wyniki ekonomiczne, Wyd. SGGW, Warszawa.
  6. Kowalczyk S. 2007: Fundusze Unii Europejskiej w rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, Zag. Ekon. Rol., nr 3.
  7. Rogowski W. 2008: Rachunek efektywności inwestycji, Wyd. Wolters Kluwer Business, Kraków.
  8. Sprawozdanie z realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 za 2013 rok. 2014: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.
  9. Woś A. 2000: Inwestycje i akumulacja w rolnictwie chłopskim w latach 1988-1998, Komunikaty Raport, Ekspertyzy, z. 466, IERiGŻ, Warszawa.
  10. Zwolak J. 2007: Ocena reprodukcji środków trwałych w rolnictwie polskim po 1990 roku, Zag. Ekon. Rol., nr 1, 96-104.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu