BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zajkowska Monika (Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku)
Title
Sustainable Marketing as a Factor of Innovation Growth in Small and Medium-Sized Enterprises
Marketing zrównoważony jako czynnik wzrostu innowacyjności w małych i średnich przedsiębiorstwach
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2015, nr 14 (63), s. 172-181, bibliogr. 25 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Keyword
Zrównoważony marketing, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Innowacyjność przedsiębiorstw
Sustainable marketing, Small business, Enterprise innovation
Note
streszcz., summ.
Abstract
Innowacyjność stanowi obecnie kluczowy czynnik dla przedsiębiorstw, aby skutecznie konkurować w zmieniających się otoczeniu gospodarczym. Jednym z coraz bardziej istotnych czynników innowacji może być zrównoważony marketing, koncepcja, która ma na celu integrację wymiaru ekologicznego, społecznego i ekonomicznego w procesie zarządzania. Szczególnie małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) są pod rosnącą presją, aby oferować bardziej ekologiczne, czystsze, bezpieczniejsze alternatywy dla istniejących produktów. Zmiana w podejściu do tworzenia nowych produktów i usług, jak tworzyć, dostarczać i komunikowania oferty firmy lub zasad współpracy z dostawcami i klientami są podstawą do zwiększenia poziomu innowacyjności i minimalizacji negatywnego wpływu działalności gospodarczej na społeczeństwo. Zrównoważony marketing jest ściśle związany z rozwojem innowacji, a w związku z tym ma wpływ na rozwój gospodarczy. Zatem rola marketingu staje się coraz bardziej znacząca, z jednej strony, na rozwój zachowań konsumentów wobec zasad zrównoważonego rozwoju, z drugiej strony, korzystania z możliwości tworzenia nowych innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwie. (abstrakt oryginalny)

Innovation is nowadays a key for companies to stay competitive and to successfully compete in changing markets and environments. One increasingly important driver for innovation can be sustainable marketing, a concept which aims to integrate ecological, social and economic dimensions into conventional management. Especially small and medium-sized enterprises (SMEs) are under growing pressure to offer more ecological, cleaner, safer alternatives to existing products. The change in the approach to create new products and services, how to create, deliver and communicate the company's offer or the principles of co-operation with suppliers and customers are the basis for the increase in the level of innovation and minimize the adverse impact of business activities on society. Sustainable marketing is closely linked to the development of innovation and in this context affects economic development. Thus, the role of marketing is becoming increasingly, on the one hand, the development of consumer behavior towards the principles of sustainable development, on the other hand, the use of the opportunities for creating new innovative solutions in the enterprise. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Annual Review 2003 Reconciling the public and business Agendas, 2004, WBCSD, http://www.wbcsd.org/, 2003, p.12.
 2. Acedo F., Florin J.: An entrepreneurial cognition perspective on the internationalization of SMEs, "Journal of International Entrepreneurship", Vol. 4, Nr 1, 2006, p. 49-67.
 3. Adamczyk J., Nitkiewicz T.: Programowanie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007, p.7-8.
 4. Audretsch D.: Research issues relating to structure, competition, and performance of small technology-based firms, "Small Business Economics", Vol. 16, Nr 1, 2001, p. 37-51.
 5. Belz F.M., Peattie K.: Sustainability Marketing: A Global Perspective, Chichester: Wiley, 2009, p. 31.
 6. Belz F.M.,, Peattie K.: Sustainability Marketing: A global Perspective. Wiley 2012, p. 16.
 7. Dibrell C., Davis P., Craig J.: Fuelling innovation through information technology in SMEs, "Journal of Small Business Management", Vol. 46, Nr 2, 2008, p. 203-218.
 8. Drucker P.F.: Managing in the Next Society, Truman Talley Books 2002, p. 34.
 9. Freel, M.: Sectoral patterns of small firm innovation, networking and proximity, "Research Policy", Vol. 32, Nr 3, 2003, p. 751-770.
 10. GUS, Nauka i Technika w Polsce w 2008 roku, Warszawa 2010, p. 137.
 11. Hunt S.D.: Sustainable marketing, equity, and economic growth: a resource-advantage, economic freedom approach, "Journal of the Academy Marketing Science", Vol. No. 39, 2001, p.8-22.
 12. Karaganni S., Labriandis L.: The pros and cons of SME going international, "Eastern European Economics", Vol. 39, Nr 2, 2001, p. 5-29.
 13. Layton R., Grossbart S.: Macromarketing: past, present and possible future, "Journal of Macromarketing" 2006, vol. 26, no. 2., p.6.
 14. Lituchy T., Rail A.: Bed and breakfasts, Small Inns, and the Internet: The impact of technology on the globalization of small businesses, "Journal of International Marketing", Vol. 8, Nr 2, 2000, p. 86-97.
 15. Low D., Chapman R.: Inter-relationships between innovation and market orientation of SMEs, "Management Research News", Vol. 30, Nr 12, 2007, p. 878-891.
 16. Raport PARP: Determinanty rozwoju innowacyjności firmy w kontekście poziomu wykształcenia pracowników, Ekspertyza przygotowana dla PARP - Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 2009, p. 9.
 17. Pearce D., Barbier E., Markandya A.: Sustainable Development, Economics and Environment in the Third World, Earthscan Publications, London 1997, p.5-7.
 18. Piontek F.: Konstytucyjna zasada zrównoważonego rozwoju a możliwość jej wdrożenia w skali państwa i w wymiarze lokalnym, "Środowisko i Rozwój", 2000, nr 1-2, p.22.
 19. Piontek F., Piontek B., Piontek W.: Ekorozwój i narzędzia jego realizacji, Białystok 1997.
 20. Salvato C., Lassini U., Wiklund J.: Dynamics of external growth in SMEs: Process of model acquisition capabilities emergence, "Schmalebach Business Review", Vol. 59, Nr 3, 2007, p. 282-305.
 21. Word Commission on Environment and Development, Report 1987, p. 43.
 22. World Business Council for Sustainable Development 2004.
 23. Wagner M., Llerena P.: Drivers for Sustainability-Related Innovation: A Qualitative Analysis of Renewable Resources, Industrial Products and Travel Services. Document de Travail, n◦ 2008-22.Working paper.
 24. Zajkowska M.: Innovation Support from R&D Institutions in Small and Medium Sized Enterprises in the Baltic Sea Region, "SMEs' Management in the 21st Century - Challenges and Solutions", Csaba Bálint Illés (red.), Częstochowa 2012, p. 284-297.
 25. Zajkowska M.: Socially responsible education as a chance for innovation growth - future challenge for the high schools in Poland, "Corporate Social Responsibility and Women's Entrepreneurship around the Mare Balticum", Baltic Sea Academy, Germany 2013, p. 154-161.
Cited by
Show
ISSN
2081-3430
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu