BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Marzec Izabela (University of Economics in Katowice, Poland)
Title
Employability Enhancement in Public Organizations Providing Social Services : Evidence from Labor Offices and Social Welfare Centers
Rozwój zatrudnialności w organizacjach świadczących usługi społeczne na przykładzie Urzędów Pracy i Ośrodków Pomocy Społecznej
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2015, nr 6, s. 111-130, rys., bibliogr. 30 poz.
Human Resource Management
Keyword
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zatrudnialność, Pomoc społeczna, Placówki opieki społecznej, Badania empiryczne
Human Resources Management (HRM), Employability, Social assistance, Social care institution, Empirical researches
Note
summ., streszcz.
Abstract
Celem artykułu jest analiza czynników indywidualnych, które określają zatrudnialność pracowników w organizacjach publicznych świadczących usługi społeczne, praktyk rozwoju zatrudnialności w tych organizacjach, jak również ich podstawowych rezultatów dla pracowników i organizacji. Bazując na wglądzie uzyskanym z wywiadów przeprowadzonych z kadrą zarządzającą ośrodków pomocy społecznej i urzędów pracy, przedstawiono kluczowe wymiary stanowiące podstawę zatrudnialności i warunki jej rozwoju w badanych organizacjach. Otrzymane dane wskazują, że zatrudnialność jest zjawiskiem wielowymiarowym, które obejmuje nie tylko wiedzę i umiejętności fachowe pracowników, lecz również kompetencje ogólne. Ponadto badania sugerują, że organizacje publiczne powinny rozwijać zatrudnialność swoich pracowników, ponieważ działanie to pozwala łączyć interesy organizacji i pracowników w nowych warunkach zatrudnienia w sektorze publicznym. (abstrakt oryginalny)

This paper strives to analyze individual factors that determine the employability of employees in public organizations providing social services, practices of employ- ability enhancement in such organizations, and the fundamental results of such actions on the employees and organizations. Building on insights from interviews carried out with managers of labor offices and social welfare centers, key dimensions underpinning employability and the conditions of its enhancement in public organizations are discussed. The obtained data indicate that employability is a multidimensional phenomenon that encompasses not only professional knowledge and skills, but also generic competences. Moreover, the research suggests that public organizations should enhance the employability of their employees because this makes it possible to align employee and organization benefits subject to the new conditions of employment relations in the public sector. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baarda D. В., de Goede M. P. M., and Teunissen J. (1995), Kwalitatief onderzoek [Qualitative research], Stenfert Kroese, Houten.
 2. Beveridge W. H. (1909), Unemployment: A Problem of Industry, Longmans, Green and Co., London.
 3. Borkowska S. (2009), "Human Resource Management and Innovation in the Business Organization," Human Resource Management, No. 2.
 4. Bozionelos N. (2003), "Intra-Organizational Network Resources: Relation to Career Success and Personality," International Journal of Organizational Analysis, Vol. 11 (1).
 5. Bywalec С. (1993), Ekonomiczne i kulturotwórcze aspekty konsumpcji usług społecznych. Problemy teorii wymiany [Economic and culture-forming aspects of the consumption of social services: Issues of exchange theory], AE Publishing House, Cracow.
 6. Chiaburu D. S. (2005), "The Effects of Instrumentality on the Relationship between Goal Orientation and Leader-Member Exchange", Journal of Social Psychology, Vol. 145 (3).
 7. Doyle M. (2003), "Discourse of Employability and Empowerment: Foundation Degrees and 'Third Way' Discursive Repertoires," Discourse: Studies in Cultural Politics of Education, No. 3.
 8. Elfring T. (1989), New Evidence on the Expansion of Service Employment in Advanced Economies, Review of Income and Wealth Series, Vol. 35 (4).
 9. Epitropaki O. and Martin R. (1999), "The Impact of Relational Demography on the Quality of Leader-Member Exchanges (LMX) and Employees' Work Attitudes and Well Being", Journal of Occupational and Organizational Psychology, Vol. 72 (2).
 10. Fitzpatrick Т. (Editor) (2006), International Encyclopedia of Social Policy, Routledge, London, New York.
 11. Flaszyńska E. (2015), "Polityka rynku pracy w Polsce - instytucje, usługi i sposób finansowania" [Labor market policy in Poland: Institutions, services and methods of funding], in M. Grewiński (Editor), Polityka rynku pracy - w poszukiwaniu polskiego modelu kontraktacji usług [Labor market policy in Poland: In Search of the Polish model of service contracting], The Janusz Korczak Pedagogical University of Warsaw, Warsaw-Opole.
 12. Frączkiewicz-Wronka A. and Marzec I. (2012), "Rozwój zatrudnialności pracowników w organizacjach publicznych" [Employee employability enhancement in public organizations], in Stabryła, A. and Woźniak, K. (Editors), Determinanty potencjału rozwoju organizacji [Determinants of the developmental potential of organizations], Encyclopedia of Management Mfiles.pl, Cracow.
 13. Fugate M. and Kinicki A. J. (2008), "A Dispositional Approach to Employability: Development of a Measure and Test of Implications for Employee Reactions to Organisational Change," Journal of Occupational and Organizational Psychology, Vol. 81 (3).
 14. Gautié J. and Gazier B. (2003), Equipping Markets for People: Transitional Labour Markets as a Central Part of a New Social Model, Conference of the SASE, accessed on January 31, 2012 at < www.sase.org >.
 15. Grewiński M. (2011), "Transformacja polityki społecznej w Europie - główne kierunki reorganizacji" [Transformation of social policy in Europe: Main directions of reorganization], in M. Grewiński and B. Więckowska (Editors), Przeobrażenia sfery usług w systemie zabezpieczenia społecznego w Polsce [Transformation of services in the social security system of Poland], Warsaw.
 16. Iwankiewicz-Rak B. (2012), "Usługi społeczne - kryteria wyboru miejsca i formy konsumpcji" [Social services: Criteria of choice of the place and the form of consumption], University of Szczecin, Zeszyty Naukowe [Scientific Journals], No. 722, Ekonomiczne Problemy Usług [Economic Questions in Services], No. 95.
 17. Kinicki A. J. and Vecchio R. P. (1994), "Influences on the Quality of Supervisor-Subordinate Relations: The Role of Time-Pressure, Organizational Commitment, and Locus of Control," Journal of Organizational Behavior, Vol. 15 (1).
 18. Marzec I. (2015), Uwarunkowania rozwoju zatrudnialności pracowników w organizacji [Conditions of employee employability enhancement in an organization], UE Publishers, Katowice [in print].
 19. Marzec I., Van der Heijden В. I. J. M., Scholarios D., Van der Schoot E., Bozionelos N., Epitropaki O., Jedrzejowicz P., Knauth P., Mikkelsen A., and Van der Heijde С. M. (2009a), "Employability Management Practices in the Polish ICT Sector," Human Resource Development International, Vol. 12 (5).
 20. Marzec I., Jędrzejowicz P., Van Der Heijden В. I. J. M., Scholarios D., Bozionelos N., Van Der Schoot E., and Knauth P. (2009b), "Specjaliści ICT w polskich małych i średnich przedsiębiorstwach" [ICT Specialists in Polish small and medium-sized enterprises], Zarządzanie Zasobami Ludzkimi [Human Resource Management], Vol. 3-4 (68-69).
 21. Marzec I. and Van der Heijden В. I. J. M. (2003), "Podtrzymywanie przydatności zawodowej pracowników małych i średnich firm ICT" [Maintaining professional usefulness of employees in small and medium-sized ICT companies], Zarządzanie Zasobami Ludzkimi [Human Resource Management], Vol. 3 (5).
 22. Ministry of Labor and Social Policy [MPiPS] (2014), Projekt założeń projektu ustany о zmianie ustawy о pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw [Draft Assumptions to the Draft Act on the Change of the Act on Social Assistance and Other Acts], accessed on May 14, 2014 at http://www.mpips.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnych/projekty-ustaw/pomoc-spoleczna/zalozenia-do-zmiany-ustawy-o-pomocy-spolecznej.
 23. Szarfenberg R. (2010), Polityka społeczna i usługi społeczne [Social policy and social services], Institute of Social Policy, University of Warsaw, accessed on May 18, 2015 at www.ips.uw.edu.pl/rszarfr.
 24. Thijssen J. G. L. and Van der Heijden B. I.J. M. (2003), "Evaporated Talent? Problems with Talent Development during the Career," International Journal of Human Resources Development and Management, Vol. 3 (2).
 25. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku о pomocy społecznej [Act of March 12, 2004 on Social Assistance], Journal of Laws of 2004, No. 64, items 593, with subsequent amendments.
 26. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. о promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy [Act of April 20, 2004 on Employment Promotion and Labor Market Institutions], Journal of Laws of 2004, No. 99, item 1001, with subsequent amendments.
 27. Van der Heijde С. M. and Van der Heijden B. I.J. M. (2006), "A Competence-Based and Multidimensional Operationalization and Measurement of Employability," Human Resource Management, Vol. 45.
 28. Van der Heijde С. M. and Van der Heijden В. I. J. M. (2005), "The Development and Psychometric Evaluation of a Multi-Dimensional Measurement Instrument of Employability and the Impact of Ageing," in Costa G., Goedhard W. J. A., and Ilmarinen J. (Editors), Assessment and Promotion of Work Ability, Health and Well-Being of Ageing Workers, Proceedings of the 2nd International Symposium on Work Ability, Verona, Italy, October 18-20, 2004, International Congress Series (ICS) 1280, Elsevier, San Diego.
 29. Van der Heijden В. I. J. M. and Bakker A. B. (2011), "Toward a Mediation Model of Employability Enhancement: A Study of Employee-Supervisor Pairs in the Building Sector," Career Development Quarterly, Vol. 59 (3).
 30. Waterman Jr. R. H., Waterman J. A., and Collard B. A. (1994), "Toward a Career-Resilient Workforce," Harvard Business Review, Vol. 72 (4).
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu