BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jąder Karolina (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Title
Konsumpcja warzyw w Polsce w różnych typach gospodarstw domowych
Consumption of Vegetables in Poland in Different Types of Households
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2015, T. 17, z. 3, s. 144-150, tab., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Warzywa, Gospodarstwa domowe, Konsumpcja żywności
Vegetables, Households, Food consumption
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem opracowania była ocena zróżnicowania spożycia warzyw oraz ich przetworów w różnych typach gospodarstw domowych wyodrębnionych ze względu na przynależność do grupy społeczno-ekonomicznej, poziom dochodów oraz typ biologiczny rodziny, a także określenie zmian w konsumpcji warzyw w wydzielonych typach rodzin w latach 2006-2013. Najwyższą konsumpcją warzyw świeżych charakteryzowały się gospodarstwa emerytów i rencistów oraz rolników, małżeństw nieposiadających dzieci oraz osób uzyskujących najwyższe dochody. Wysokie spożycie przetworów warzywnych odnotowano wśród emerytów i rencistów, osób pracujących na własny rachunek oraz pracowników zatrudnionych na stanowiskach nierobotniczych. Konsumpcja przetworów zmniejszała się wraz z wzrastającą liczbą dzieci w rodzinie, a zwiększała się wraz z wysokością dochodów. W analizowanym okresie we wszystkich grupach gospodarstw domowych zmniejszało się spożycie warzyw świeżych oraz wzrastała konsumpcja przetworów warzywnych, przy czym zakres tych zmian był zróżnicowany i zależał od typu gospodarstwa. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to assess the diversity consumption of vegetables and their preserves in the different types of households distinguished on the grounds of the socio-economic group, income level and type of biological families, as well as to identify changes in the consumption of vegetables in separate types of families in 2006-2013. The highest consumption of fresh vegetables appeared in households of retirees and pensioners, farmers, marriages without children and households with the highest income. A high consumption of vegetables preserves was observed among pensioners, self-employed and employees in non-manual labour positions. The consumption of vegetable preserves decreased with increasing numbers of children in the family, and increased with the amount of income. In the analyzed period in all groups of households consumption of fresh vegetables decreased and the consumption of vegetable preserves increased, and the range of these changes depended on the type of household. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamczyk G. 2010: Popularność żywności wygodnej, J. Agribus. Rural Devel., nr 4(18), 5-13.
 2. Budżety gospodarstw domowych. 2007-2014: GUS, Warszawa.
 3. Gulbicka B., Kwasek M. 2007: Wpływ globalizacji na wyżywienie ludności w Polsce, IERiGŻ, Warszawa.
 4. Jarosz M. 2010: Praktyczny podręcznik dietetyki, Wyd. Instytutu Żywności i Żywienia, Warszawa, ISBN 978-83-86060-77-1.
 5. Kusińska A. 2011: Konsumpcja a rozwój społeczno-gospodarczy regionów w Polsce, PWE, Warszawa, ISBN 978-83-208-2002-7.
 6. Łangowska-Szczęśniak U., Bobrowska B. 2011: Społeczno-ekonomiczne determinanty konsumpcji w Polsce, Uniwersytet Opolski, Opole, ISBN 978-83-7395-437-3.
 7. Niemczyk A. 2006: Wzory konsumpcji gospodarstw domowych w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej, Zesz. Nauk. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 716, Kraków, 5-23.
 8. Piekut M. 2008: Polskie gospodarstwa domowe - dochody, wydatki, wyposażenie w dobra trwałego użytkowania, http://koek.sggw.pl/PublikacjeElektroniczne/Konsumpcja2006_kolor.pdf , dostęp 12 czerwca 2015.
 9. Rynek owoców i warzyw. Stan i perspektywy. 2007-2014: Analizy Rynkowe, nr 31-45 IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 10. Włodarczyk-Śpiewak K. 2003: Czynniki determinujące konsumpcję młodych gospodarstw domowych, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 11. www.eufic.org
 12. www.naukawpolsce.pap.pl
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu