BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jarosz Zuzanna (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach), Faber Antoni (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach)
Title
Możliwość zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia biopaliw
The Possibility of Reducing Green House Gas Emissions in Life Cycle of Biofules
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2015, T. 17, z. 3, s. 158-163, tab., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Biopaliwa, Emisja gazów, Rolnictwo zrównoważone
Biofuels, Gas emissions, Sustainable agriculture
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem badań było określenie możliwości zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia biopaliw dzięki zastosowaniu modelu DNDC do szacowania podtlenku azotu. Badania wykazały, że zastąpienie szacunków emisji polowych N2O wykonanych metodą IPCC dokładniejszymi szacunkami tej emisji uzyskanymi z modelu DNDC zwiększy ograniczenia emisji o 3-15%. Jest to bezkosztowy sposób uzyskania większych ograniczeń emisji GHG w cyklu życia (LCA) bioetanolu produkowanego z pszenicy ozimej i kukurydzy oraz biodiesla produkowanego z rzepaku ozimego. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to determine the possibility of reducing greenhouse gas emissions in the life cycle of biofules as a result of the use DNDC model for estimating nitrous oxide. The studies showed that the replacement field N2O emission estimates by the IPCC methodology with more accurate estimates of the emissions derived from the model DNDC, increases emission reductions by 3-15%. It is a costless way to obtain greater reductions of GHG emissions in the life cycle (LCA) of bioethanol produced from wheat and corn and biodiesel produced from oilseed rape. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Biograce. Harmonised Calculations of Biofuel Greenhouse Gass Emissions in Europe. 2011: [online], http:// www.biograce.net.
 2. Carbon and Sustainability Reporting Within the Renewable Transport Fuel Obligation, Technical Guidance Part Two Carbon Reporting - Default Values and Fuel Chains. 2009: RFA London, United Kingdom.
 3. Decyzja Komisji z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie wytycznych dotyczących obliczania zasobów węgla w ziemi do celów załącznika V do dyrektywy 2009/28/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 3751) (2010/335/UE), Dz.U. UE L 2010.151.19.
 4. Dyrektywa 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, Dz.U. UE L 09.140.16.
 5. Faber A., Jarosz Z., Nieróbca A., Smagacz J. 2013: Sekwestracja węgla organicznego w glebach Polski jako sposób na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia bioetanolu i biodiesla (LCA), Projekt N N313 759240 finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, Raport, 165.
 6. Jarosz Z., Faber A. 2015a: Możliwości ograniczenia emisji rolniczych z uprawy pszenicy przeznaczonej na cele paliwowe, Problemy Inżynierii Rolniczej.
 7. Jarosz Z., Faber A. 2015b: Możliwości spełnienia wymogów UE w zakresie zrównoważonej produkcji biopaliw, SERiA, tom XVII, z. 1, 85-90.
 8. Leip A., Marchi G., Koeble R., Kempen M., Britz W., Li C. 2007: Linking an economic model for European agriculture with a mechanistic model to estimate nitrogen losses from cropland soil in Europe, Biogeoscience Discuss., 4, 2215-2278.
 9. Leip A., Marchi G., Koeble R., Kempen M., Britz W., Li C. 2008: Linking an economic model for European agriculture with a mechanistic model to estimate nitrogen and carbon losses from arable soils in Europe, Biogeosciences, 5, 73-94.
 10. The DNDC Model, [online], http://www.dndc.sr.unh.edu, dostęp 26.03.2015.
 11. Vries De W., Leip A., Reinds G.J., Kros J., Lesschen J.P., Bouwman A.F. 2011: Comparison of land nitrogen budgets for European agriculture by various modeling approaches. Environ. Pollut., 159(11), 3254-68.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu