BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kłodziński Marek (Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Warszawa)
Title
Kształtowanie się rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej na tle ogólnokrajowych i europejskich tendencji
Rural Entrepreneurship Development in Relation to National and European Trends
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2015, T. 17, z. 3, s. 175-179, bibliogr. 12 poz.
Keyword
Obszary wiejskie, Działalność gospodarcza, Rozwój przedsiębiorczości
Rural areas, Business activity, Entrepreneurship development
Note
streszcz., summ.
Abstract
O tempie rozwoju przedsiębiorczości na monofunkcyjnych obszarach wiejskich decydować będą mikroprzedsiębiorstwa prowadzone przez lokalnych przedsiębiorców, gdyż tereny te nie mają wystarczających atutów, aby przyciągnąć inwestorów zewnętrznych. Mikroprzedsiębiorstwa, które stanowią 95,2% ogółu firm w Polsce, odstają znacznie pod względem potencjału gospodarczego od podobnych przedsiębiorstw w krajach UE. Na obszarach wiejskich mikroprzedsiębiorstwa, w większym stopniu niż to wskazują dane ogólnokrajowe, ustępują pola mikrofirmom unijnym zarówno pod względem przeciętnej liczby zatrudnionych, jak i produktywności przypadającej na jednego zatrudnionego lub jedno przedsiębiorstwo. Gorsze pod wieloma względami warunki rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich w porównaniu z miastami oraz niższy poziom wykształcenia przedsiębiorców wiejskich, którzy w wielu wypadkach nastawieni są na przetrwanie, a nie na rozwój, decydować będą o powolnym tempie rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej. W ogólnokrajowej polityce wspierania rozwoju przedsiębiorczości należy uwzględnić odmienne warunki funkcjonowania firm na obszarach wiejskich, których zapotrzebowanie na pomoc wymaga innego ukierunkowania niż ma to miejsce w dużych aglomeracjach miejskich. (abstrakt oryginalny)

The speed of entrepreneurship development in monofunctional rural areas will be determined by micro-companies run by local entrepreneurs, since these areas do not possess sufficient assets to attract foreign investors. Micro-companies, which constitute 96% of all companies in Poland, lag considerably behind similar enterprises in the EU in terms of the economic potential. Micro-companies in polish rural areas are losing ground to micro- companies in the EU to a greater extent than shown by the national figures, both in terms of the average number of employees and productivity per one worker or per one company. Worse conditions for the development of entrepreneurship in rural areas as compared to cities and a lower level of education of rural entrepreneurs, who in many cases are oriented on survival rather than development, will influence the slow pace of development of rural entrepreneurship. The national policy of promoting the development of entrepreneurship should take into account different operating conditions of companies in rural areas, where the demand for assistance requires a different direction than in large urban areas. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bański J. 2014: Koncepcje systemowego wsparcia przedsiębiorczości, IGiPZ PAN, FDPA, Warszawa 2014.
 2. Halamska M. 2013: Wiejska Polska na początku XXI wieku. Rozważania o gospodarce i społeczeństwie, Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 3. Heffner K. 2005: Małe miasta a rozwój lokalny i regionalny, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach.
 4. Kłodziński M. 1999: Aktywizacja gospodarcza obszarów wiejskich, IRWiR PAN, Warszawa.
 5. Kłodziński M., Rosner A. 2000: Rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich wschodniego i zachodniego pogranicza, IRWiR PAN, Warszawa.
 6. Kłodziński M., Fedyszak-Radziejowska B. 2002: Przedsiębiorczość wiejska w Polsce i krajach Unii Europejskiej, IRWiR PAN, Warszawa.
 7. Konieczna-Sałamata J., Stasiowski J. 2014: Przedsiębiorcy o sobie - ocena sytuacji gospodarczej i kondycji firm w 2013 roku, [w:] Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012-2013, PARP, 68-82.
 8. Leszczyński A. 2013: Zafundujmy sobie dobre państwo, Gazeta Wyborcza, 23-24 luty, 14-15.
 9. Łapiński J., Nieć M., Rzeźnik G., Zakrzewski R. 2014: Działalność sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce na tle krajów UE, [w:] Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012-2013. PARP, 14-43.
 10. Nieć M. 2014: Ranking przedsiębiorczości w układzie wojewódzkim. Wskaźnik syntetyczny, [w:] Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012-2013, PARP, 61-67.
 11. Wasilewski A. 2012: Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w ramach Wspólnej Polityki Rolnej 2020, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 12. Zadura-Lichota P. 2014: Mikroprzedsiębiorstwa w Polsce w latach 2012-2013, [w:] Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012-2013, PARP, 44-53.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu