BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kołodziejczyk Danuta (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Title
Ocena zasobów ludzkich na obszarach wiejskich w Polsce
Assessment of Human Resources in Rural Areas in Poland
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2015, T. 17, z. 3, s. 180-185, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Obszary wiejskie, Zasoby ludzkie, Rozwój demograficzny
Rural areas, Human resources, Demographic development
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem badań była ocena zasobów ludzkich na obszarach wiejskich w Polsce oraz propozycja zwiększenia ich adaptacyjności do zmieniającej się sytuacji na rynku pracy. Wykorzystując dane z Banku Danych Lokalnych GUS, przeprowadzono analizę wybranych cech demograficznych oraz obliczono syntetyczny wskaźnik rozwoju demograficznego metodą Hellwiga dla 1561 gmin wiejskich i 602 miejsko-wiejskich - przyjętych jako obszary wiejskie. Stwierdzono, że na badanych obszarach występuje dość niekorzystny poziom rozwoju demograficznego, szczególnie na obszarach położonych peryferyjnie oraz w gminach o najmniejszej liczbie mieszkańców. Na tych obszarach musi nastąpić wyprzedzenie rozwoju gospodarczego w stosunku do demograficznego, aby można było zauważyć zmiany ilościowe i jakościowe procesów demograficznych. Z tego względu istotną rolę ma tu do odegrania polityka spójności. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this study was to assess human resources in rural areas across Poland and to prepare a proposal to increase their adaptability to labour market changes. An analysis of selected demographic characteristics was conducted using Local Data Bank data maintained by the Polish Central Statistical Office, and a composite index of demographic growth was determined using the Z. Hellwig method for 1571 rural and 602 mixed urban and rural areas classified as rural. It was concluded that there was a rather unfavourable level of demographic growth in assessed areas, in particular in peripheral areas and communes with the lowest population. In 2013, the demographic growth level of 66% assessed communes was below the average (set at 100). It is necessary for such areas to boost their economic growth in relation to demographic growth in order for beneficial quantitative and qualitative changes in demographic processes to become noticeable; therefore, it is important to take advantage of the cohesion policy. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bank Danych Lokalnych. 2005-2013: GUS, niepublikowane dane.
  2. Hellwig Z. 1968: Zastosowanie metody taksonomicznej do typologii podziału kraju ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr, Przegląd Statystyczny, nr 15, Warszawa.
  3. Kamińska W. 2014: Przemiany struktury i poziomu wykształcenia ludności wiejskiej w Polsce w latach 2002- 2011, [w:] W. Kamińskiej, K. Heffnera (red.), Polityka spójności a rozwój obszarów wiejskich stare problemy i nowe wyzwania, Studia PAN KPZK, t. CLVI, Warszawa.
  4. Kołodziejczyk D. (red.). 2014: Znaczenie instytucji w procesie wdrażania zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, Program Wieloletni 2011-2014, Raport nr 131, Warszawa.
  5. Myrdal G. 1958: Teoria ekonomii a kraje gospodarczo nierozwinięte, PWN, Warszawa.
  6. Rosner A. 2010: Przestrzenne zróżnicowanie kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich w Polsce, [w:] W. Kamińskiej, K. Heffnera (red.), Kapitał ludzki i społeczny w procesie rozwoju obszarów wiejskich, Studia PAN KPZK, t. CXXVI, Warszawa.
  7. Stanny M. 2013: Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich w Polsce, IRWiR PAN, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu