BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kozera Agnieszka (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Głowicka-Wołoszyn Romana (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Wysocki Feliks (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Title
Samodzielność finansowa gmin wiejskich województwa wielkopolskiego w latach 2005-2013
Financial Self-Sufficiency of the Rural Communes of the Wielkopolska Province in the Years 2005-2013
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2015, T. 17, z. 3, s. 198-204, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Budżet gminy, Dochody gminy, Finanse samorządu terytorialnego, Finansowanie samorządu terytorialnego
District budget, Local revenues, Local government finance, Local government financing
Note
streszcz., summ.
Country
Województwo wielkopolskie
Greater Poland Voivodeship
Abstract
Celem głównym badań była ocena zróżnicowania poziomu samodzielności finansowej gmin wiejskich województwa wielkopolskiego na tle pozostałych typów administracyjnych gmin w latach 2005 i 2013. Badania przeprowadzono na podstawie danych pochodzących z GUS. Samodzielność finansowa samorządów gminnych stanowi ważny czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. Gminy wiejskie, zwłaszcza te położone peryferyjnie w stosunku do większych ośrodków miejskich, charakteryzuje znacznie niższy potencjał dochodowy, przekładający się na niższy poziom ich samodzielności finansowej. Może stanowić on barierę wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich, co jest jednym z głównych priorytetów UE w tym zakresie. (abstrakt oryginalny)

Financial self-sufficiency of communes, the lowest tier of Polish local government, constitutes an important factor in the social and economic development of a region. Rural communes, especially those peripheral to the main urban hubs have lower income potential, which entails lower levels of self-sufficiency. This in turn may create an impediment to the multi-functional development of rural areas, which is one of the prime concerns of EU regional policy. The aim of the article was to assess the level and span of financial self-sufficiency of the Wielkopolska province rural communes compared to the other administrative types in 2005 and 2013. The study drew from the data of the Polish Central Statistical Office. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bank Danych Lokalnych, 2005-2013: GUS, Warszawa, [online], www.stat.gov.pl, dostęp 26.03.2015.
  2. Głowicka-Wołoszyn R., Wysocki F. 2014: Uwarunkowania społeczno-ekonomiczne samodzielności finansowej gmin województwa wielkopolskiego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 346, 34-44.
  3. Heller J., Farelnik E. 2013: Finanse i samodzielność ekonomiczna a ustrój samorządów terytorialnych w Polsce, Studia Regionalne i Lokalne, nr 2(52), 81-94.
  4. Jastrzębska M. 2004: Samodzielność ekonomiczna i finansowa jednostek samorządu terytorialnego, Uniwersytet Warszawski, nr 13, 100-112.
  5. Kosek-Wojnar M. 2006: Samodzielność jednostek samorządu terytorialnego w sferze wydatków, Zesz. Nauk. Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni, 4, 75-87.
  6. Majer A. 2010: Socjologia i przestrzeń miejska. Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
  7. Surówka K. 2013: Samodzielność finansowa samorządu terytorialnego w Polsce, PWE, Warszawa.
  8. Uwarunkowania i konsekwencje opodatkowania rolnictwa w Polsce. 2014: Forum Inicjatyw Rozwojowych, Warszawa.
  9. Województwo wielkopolskie - podregiony, powiaty, gminy. 2006: Urząd Statystyczny w Poznaniu, Poznań.
  10. Zawora J. 2010: Samodzielność finansowa samorządów gminnych Podkarpacia, Zesz. Nauk. SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 81, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu