BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kraciuk Jakub (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Bezpieczeństwo żywnościowe z perspektywy krajów słabo i wysoko rozwiniętych
Food Security from the Perspective of Less and Highly Developed Countries
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2015, T. 17, z. 3, s. 205-209, rys., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Bezpieczeństwo żywnościowe, Światowy System Bezpieczeństwa Żywnościowego, Kraje wysoko rozwinięte, Kraje rozwijające się, Globalizacja
Food security, World Food Security Program, High-developed countries, Developing countries, Globalization
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu było ukazanie stanu bezpieczeństwa żywnościowego krajów o różnym poziomie dochodów oraz przedstawienie czynników wpływających na to bezpieczeństwo. Stwierdzono, że czynnikiem w największym stopniu ograniczającym poziom bezpieczeństwa żywnościowego jest niedostateczny poziom osiągalności cenowej natomiast mniejsze znaczenie ma dostęp do żywności. Dysproporcja w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego pomiędzy krajami najbogatszymi a najuboższymi jest duża, ale w ostatnich latach ulega zmniejszeniu. (abstrakt oryginalny)

The purpose of the article was to show the state of food security of countries with different levels of income and representation of factors affecting this security. It was found that the greatest factor limiting the level of food security is insufficient level of price affordability while less important is access to food. The disproportion in terms of food security between the richest and poorest countries is large, but in recent years is reduced. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Babiak J. 2011: Możliwości produkcyjne rolnictwa a sytuacja żywnościowa świata, Polityki Europejskie Finanse i Marketing, 5(54).
 2. Bisaga A. 2012: Dobrobyt a problem braku złożenia w globalnej gospodarce, [w:] U. Zagóra-Jonszta (red.), Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej. Teoretyczne ujęcie dobrobytu, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, 22-23.
 3. Bush L., W.B. Lacey (red.), 1984: Food Security in the United States, Westview Press, Boulder-London-Colorado, 2.
 4. Gill P. 2014: Bezpieczeństwo żywnościowe w Polsce rośnie, Farmer, [online], http://www.farmer.pl/fakty/ polska/ bezpieczenstwo-zywnosciowe-w-polsce-rosnie,51801.html.
 5. Global Food Security Index. 2015: http://foodsecurityindex.eiu.com.
 6. Grzelak A. 2010: Problem złożoności w ekonomii w kontekście procesów globalizacji, [w:] A. Grzelak, K. Pająk (red.), Nowe trendy w metodologii nauk ekonomicznych, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, s. 128.
 7. Hardin G. 1968: The tragedy of the commons. "Science", 13th December.
 8. Leśkiewicz K. 2012: Bezpieczeństwo żywnościowe i bezpieczeństwo żywności - aspekty prawne, Przegląd Prawa Rolnego, nr 1 (10).
 9. Małysz J. 2009: Ekonomiczna interpretacja bezpieczeństwa żywnościowego, [w:] S. Kowalczyk (red.), Bezpieczeństwo żywności w erze globalizacji, Warszawa, 79.
 10. Report of the World Food Conference, Rome 5-16 November 1974, United Nation, New York 1975.
 11. Rome Declaration on World Food Security and World Food Summit Plan of Action. 1996: World Food Summit 13-17 November 1996, FAO, Rome.
 12. Sapa A. 2010: Bezpieczeństwo żywnościowe w krajach rozwijających się, Rocz. Ekon. Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, nr 3, 231-244.
 13. Zegar S.J. 2015: Kwestia bezpieczeństwa żywnościowego a ekonomia, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, [online], http://www.pte.pl/kongres/referaty/zegar j zef stanis aw/zegar j zef stanis aw kwestia bezpiecze stwa ywno ciowego a ekonomia.pdf.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu