BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kutkowska Barbara (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Berbeka Tomasz (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Pilawka Tomasz (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Title
Wpływ instrumentów wspólnej polityki rolnej na sytuację ekonomiczną gospodarstw indywidualnych w opinii rolników
CAP Instruments Impact on the Economic Situation of Individual Farms in the Opinion of Farmers
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2015, T. 17, z. 3, s. 243-248, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Keyword
Wspólna Polityka Rolna, Indywidualne gospodarstwa rolne
Common Agricultural Policy (CAP), Individual arable farms
Note
streszcz., summ.
Country
Dolny Śląsk
Lower Silesia
Abstract
Celem badań było zaprezentowanie opinii rolników dotyczących zmiany sytuacji ekonomicznej ich gospodarstw po dziesięcioletnim okresie finansowania rolnictwa polskiego w ramach wspólnej polityki rolnej. Badaniami ankietowymi objęto 150 losowo wybranych gospodarstw położonych na terenie województwa dolnośląskiego. Respondentów zapytano m.in. o podstawowe źródła informacji o programach unijnych, na co przeznaczyli uzyskane pieniądze i jak to wpłynęło na ich sytuację ekonomiczną. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to present the opinion of farmers on the change in economic conditions of their farms after ten years of Polish agricultural financing within the CAP. The survey consisted of 150 randomly selected farms located in Lower Silesia province. Respondents were asked about the main sources of information on EU programs, that's what destine received money and how it affected their economic situation. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Berbeka T., Szuk T., Kucharska M. 2014: Siła ekonomiczna gospodarstw rolniczych podejmujących inwestycje na Dolnym Śląsku. Rocz. Nauk. SERiA, t. XVI, z. 2, 15-21.
 2. Czubak W. 2012: Wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej wspierających inwestycje w gospodarstwach rolnych, J. Agri. Rural Devel., no. 3(25), 57-67.
 3. Józwiak W. 2010: Czy konkurencyjność polskich gospodarstw rolnych może ulec szybkiej poprawie w latach 2014-2020? Wieś i Rolnictwo, nr 4(149), 11-16.
 4. Judzińska A., Łopaciuk W. 2012: Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej na zmiany w rolnictwie, Raport nr 38. Program wieloletni 2011-2014, IERiGŻ-PIB, Warszawa, 80-102.
 5. Kalinowski J. (red.). 2011: Znaczenie służb doradczych w przemianach gospodarstw rolnych w województwie dolnośląskim, Wyd. UP we Wrocławiu, Wrocław.
 6. Kutkowska B. 2009: Wspieranie dochodów rolniczych przez dopłaty bezpośrednie gospodarstwach Dolnego Śląska, J. Agri. Rural Devel., no. 2(12), 101-109.
 7. Kutkowska B. 2010: Skala i formy oddziaływania instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej wspierających rozwój zrównoważony rolnictwa i obszarów wiejskich na Dolnym Śląsku, [w:] B. Kutkowska (red.), Rozwój zrównoważony rolnictwa i obszarów wiejskich na Dolnym Śląsku, Wyd. IRWiR PAN, Warszawa, 39-70.
 8. Kutkowska B., Hasiński W. 2013: Significance of CAP (Common Agricultural Policy) instruments in intraregional diversification of rural areas on the example of Lower Silesian voivodship, J. Agri. Rural Devel., no. 4(30), 137-148.
 9. Marks-Bielska R., Babuchowska K. 2010: Functioning of the direct subsides system in Poland and other European Union countries, J. Agri. Rural Devel., no. 3(17), 89-100.
 10. Nurzyńska I. 2012: Syntetyczny obraz krajowej i unijnej polityki wobec obszarów wiejskich. Raport o sytuacji wsi. Polska wieś 2012, Wyd. SCHOLAR Warszawa, 175-189.
 11. Nurzyńska I. 2014: Przemiany struktury gospodarki wiejskiej, [w:] Polska wieś 2014. Raport o stanie wsi, Wyd. SCHOLAR, Warszawa, 147-150.
 12. Rozporządzenie Rady (WE) 1698/2005 z dnia 20 września 2015 roku w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), Dz.U. L 277 z 21.10.2005.
 13. Sokołowska S. 2014: Funkcjonowanie systemu doradztwa rolniczego w województwie opolskim, J. Agri. Rural Devel., no. 1(31), 123-132.
 14. Sokołowska S., Szwiec P. 2011: Postrzeganie polityki rolnej prowadzonej w Polsce w kontekście WPR Unii Europejskiej przez kierowników indywidualnych gospodarstw rolnych, Wieś i Rolnictwo, nr 3(152), Warszawa, 127-137.
 15. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, Dz.U. nr 229, poz. 2273 z póź. zm.
 16. Wieliczko B. 2006: Polityka Unii Europejskiej wobec obszarów wiejskich, Studia i Monografie, nr 134, Wyd. IERiGŻ.
 17. Wieliczko B. 2014: Czy wspólna Polityk Rolna Unii Europejskiej powoduję zróżnicowanie w tempie rozwoju rolnictwa polskich regionów, J. Agri. Rural Devel., no. 1(31), 169-178.
 18. Wigier M. 2009: Programy unijne wspierają inwestycje, [w:] Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do UE - 5 lat programu badawczego, Nowe Życie Gospodarcze, nr 23-24, Warszawa.
 19. Wsparcie ARiMR na rzecz województwa dolnośląskiego w ramach programów współfinansowanych przez UE. 2014: Departament Programowania i Sprawozdawczości ARiMR, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu