BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kmecová Jaroslava (Ústav sociálnych vied a zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča v Prešove, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave)
Title
Investovanie a investícia z hľadiska personalizmu v sociálnej práci
Investment and Investment in Terms of Personalism in Social Work
Source
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2015, nr 16 (1), s. 5-18, bibliogr. 19 poz.
Humanum. International Social and Humanities Studies
Keyword
Inwestycje, Ryzyko, Kapitał ludzki
Investment, Risk, Human capital
Note
summ.
Country
Republika Słowacka
Slovak Republic
Abstract
Artykuł definiuje pojęcie kapitału i inwestycji również tych niefinansowych np. w kapitał ludzki

The emphasis on human - the human person. It defines the concept of capital and investment. It discusses the essence, not only investment in financial products, but stresses the non-financial investment in social work. Within social work speaks of investments in three dimensions and to invest in property organizations to invest in providing services and investing in human resources(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baran D. 2003. Kapitálový trh a podnikové financie. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2003. ISSN 80-277-1856-4.
 2. BaranD. et al. 2003. Podnikové financie. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2003. ISBN 80-277-1856-4.
 3. Cisko. 1998. Investičné rozhodovanie - kurz finančného riadenia. Žilina: ICP s.r.o., 1998. ISBN 80-88767-63-6.
 4. Dancak P. 2010. Personalistický charakter filozofie Paula Ricouera. In Personalizmus a súčasnosť I. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, Katedra filozofie a regionalistiky, 2010. ISBN 978-80-555- 0135.
 5. Dancak, P. 2009. Personalistický rozmer vo filozofii 20. storočia. Vydanie prvé. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2009. 138 s. ISBN 978-80-8068-990-2.
 6. Koisova, E. 2007. Podnikové financie. Trenčín: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2007. ISBN 978-80-8075-241-5.
 7. Kristofik, P. 2000. Podnikové financie. Banská Bystrica: DUMA, 2000. ISBN 80- 967833-3-5.
 8. Mises, L. 1949. Lidské jednání: Pojednání o ekonomii. Praha: Liberální institut, 2006. 959 s. ISBN 80-86389-45-6.
 9. Olah, M. - SchavelL, M. - Ondrusova, Z. - Navratil, P. 2009. Sociálna práca - vybrané kapitoly z dejín, teórie a metód sociálnej práce. Tretie doplnené a prepracované vydanie. Bratislava: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, katedra sociálnej práce, 2009. 228 s. ISBN 80-969449-6-7.
 10. Peck, M.S. 1994. Svět, ktorý čeká na zrození - Návrat k civilizovanosti. Vydání první. Praha: Argo, 2003. 425 s. ISBN 80-7203-490-1.
 11. Rothbard, M. N. 1993. Zásady ekonomie: od lidského jednáni k harmonii trhu. Praha: Liberální institut, 2005. 755 s. ISBN 80-86389-27-8.
 12. Schavel M. - ČiseckyI, F. - OLÁH, M. 2010. Sociálna prevencia. Dotlač. Bratislava: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava, 2010. 145 s. ISBN 978-80-89271-22-1.
 13. Schavel, M. - Olah, M. - Derevjakova, Š. 2006. Sociálna práca vo verejnej správe. Trnava: Vydavateľstvo Trnavský univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, 2006. 136 s. ISBN 80-8082-065-1.
 14. Rybar I. 2010. Zásady bezpečného investovania pre neziskové organizácie. In Efekt. Bratislava: 1. Slovenské neziskové servisné centrum, 2010. ISBN 1336- 3344.
 15. Sedlacek, T. 2009. Ekonomie dobra a zla. Po stopách lidského tázání od Gilgameše po finanční krizi. 1. vydání. Praha: Tomáš Brandejs, 2009. 270 s. ISBN 978-80-903944-3-8.
 16. Sivak R. - Mikocziova J. 2006. Teória a politika kapitálovej štruktúry podnikateľských subjektov. Bratislava: SPRINT vfra, 2006. ISBN 80-89085-63-6.
 17. Steigauf S. 1999. Investiční matika. 1. Vyd. Praha: Grada Publishing a.s., 1999. ISBN 80-7169-429-0.
 18. Stolarik, S. 2010. Niekoľko poznámok k personalizmu ako aj pokus o načrtnutie personalizmu nádeje. In Personalizmus a súčasnosť I. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, Katedra filozofie a regionalistiky, 2010. ISBN 978-80-555-0135.
 19. Synek M. at al. 2003. Manažerská ekonomika. 3. Vyd. Praha: Granda Publishing a.s., 2003. ISBN 80-247-0515-X.
Cited by
Show
ISSN
1898-8431
Language
slo
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu