BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Śmietanka Joanna (Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego)
Title
Edukacja informatyczna seniorów poprawą komfortu życia
IT Education Improving the Quality of Seniors' lives
Source
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2015, nr 16 (1), s. 19-27, bibliogr. 18 poz.
Humanum. International Social and Humanities Studies
Keyword
Ludzie starsi, Edukacja, Styl życia, Wykluczenie społeczne, Wykluczenie cyfrowe, Nowe technologie
Elderly people, Education, Lifestyle, Social exclusion, Digital divide, High-tech
Note
summ.
Country
Polska
Poland
Abstract
Celem artykułu jest podkreślenie znaczenia rozwoju kompetencji seniorów w obszarze użytkowania komputera i Internetu dla równowagi społecznej oraz komfortu życia seniorów, którzy poprzez brak powyższych kwalifikacji pozostają wykluczeni ze społeczeństwa, jak również wielu obszarów ekonomicznych. Celowość badań uzasadnia sytuacja demograficzna Polski, jak i dynamiczny rozwój technologii informacyjnych w ostatnich dekadach. Analizie została poddana literatura z zakresu gerontologii społecznej, edukacji seniorów, aktywności życiowych osób starszych, rozwoju nowych mediów, jak również raporty statystyczne dotyczące społeczeństwa informacyjnego i sytuacji demograficznej w Polsce.(abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to draw attention to the value of seniors' IT education as a factor increasing quality of their lives. Both acquiring and increasing senior's computer and above all Internet skills are significant in case of social relations. The author draws attention to the contradiction between huge technological progress, evolution of products and services and negligence of education sphere toward conscious and comfortable usage of these goods. He also underlines significance of seniors' IT education as a great challenge facing the educational system, especially in the era of the ageing society. Additionally, the author draws attention to the seniors' lifestyles and their need to belong to social groups which is now possible thanks to the Internet. He also points to the correlation between seniors' loneliness and the need to establish contacts online which prevent social exclusion mitigating the feeling of rejection and loneliness.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. 4P Research Mix, Raport syndykatowy 2013/2014. Polski konsument 50+, Infografika, Warszawa 2013, http://www.4prm.com/files/Polski_konsument_50__Infografika%5B1%5D.pdf, 01.08.2015, s. 1-2.
 2. Batorski, D., Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych, w: J. Czapiński, T. Panek (red.) Diagnoza społeczna 2009 - warunki i jakość życia Polaków. Raport. Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego 2009, http://www. diagnoza.com/pliki/raporty/Diagnoza_raport_2009.pdf, 04.05.2015, s. 284-312.
 3. Batorski, D., Zając, J. M., Między alienacją a adaptacją - Polacy w wieku 50+ wobec internetu. Raport Otwarcia Koalicji "Dojrz@łość w sieci", Warszawa: UPC Polska 2010, https://www.uke.gov.pl/files/?id_plik=7849, 04.05.2015.
 4. CBOS, Internauci 2014 nr 82/2014, Warszawa 2014, http://www.cbos.pl/SPI-SKOM.POL/2014/K_082_14.PDF, 04.05.2015.
 5. Czerniawska, O., Style życia w starości, Łódź 1998, s. 13.
 6. Fabiś, A., Wąsiński, A., Aktywność seniorów w Internecie, w: A. Fabiś (red.) Aktywność społeczna, kulturalna i oświatowa seniorów, Bielsko-Biała 2008, https:// arturfabis.files.wordpress.com/2012/11/aktywnoc59bc487-seniorc3b3w-w-internecie.pdf, 01.08.2015.
 7. . GUS, Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle prognozy na lata 2014-2050, Warszawa 2014.
 8. Habryka, M., Role edukacji medialnej w społeczeństwach przyszłości, w: I. Fajfer-Kruczek, Ł. Tomczyk (red.), Współczesne dylematy pedagogiczne, Cieszyn 2009, s. 1 - 111.
 9. Halicki, J., Edukacja seniorów w aspekcie teorii kompetencyjnej, Studium historyczno-porównawcze, Białystok 2000, s. 1 - 184.
 10. Jan Paweł II, List do osób w podeszłym wieku, Watykan 1999, s. 21, http://www. opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/listy/do_starszych_01101999.html, 04.05.2015.
 11. Kancelaria Senatu, Starzenie się społeczeństwa polskiego i jego skutki, Biuro Analiz Dokumentacji, Opracowania Tematyczne OT-601, Warszawa 2011.
 12. Konieczna-Woźniak, R., Uniwersytety Trzeciego Wieku w Polsce. Profilaktyczne aspekty edukacji seniorów, Poznań 2001.
 13. . Megapanel PBI/ Gemius, Internet coraz "starszy" 2013, http://gemius.lt/pl/ar-chiwum_prasowe/2013-01-21/01, 04.05.2015.
 14. Miszczak, E., Aktywność seniorów sposobem przeciwdziałania negatywnym skutkom procesu starzenia się, w: D. Kałuża, P. Szukalski (red.) Jakość życia seniorów w XXI wieku. Ku aktywności, Łódź 2010.
 15. Szmigielska, B., Bąk, A., Hołda, M., Seniorzy jako użytkownicy internetu, w: Nauka 2/2012, 2012, s. 141-155, http://www.pan.poznan.pl/nauki/N_212_11_Szmigielska.pdf, 04.05.2015.
 16. Szwarc, H., Uniwersytety Trzeciego Wieku a potrzeby osób starszych, w: B. Synak, T. Wróblewski (red.) Postępy gerontologii, Warszawa 1988, s. 1 - 222.
 17. Tomczyk, Ł., Seniorzy w świecie nowych mediów, E-mentor, 4 (36), 2010, http:// www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/36/id/776, 04.05.2015.
 18. Tomczyk, Ł., Specyfika kształcenia seniorów w obszarze nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych na przykładzie oświęcimskiego UTW, w: A. Fabisiak, A. Łacina-Łanowski, Ł. Tomczyk (red.) Kreatywna starość. 15-lecie oświęcimskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Oświęcim 2013, s. 67 - 78.
Cited by
Show
ISSN
1898-8431
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu