BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czarnecki Paweł (ISM Slovakia, Presov)
Title
Social pedagogy and the system of care and social assistance
Source
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2015, nr 16 (1), s. 81-96, bibliogr.
Humanum. International Social and Humanities Studies
Keyword
Pedagogika, Pomoc społeczna, Programy pomocy społecznej, System opieki społecznej
Pedagogy, Social assistance, Social assistance programs, Social services system
Note
summ.
Abstract
The article analyzes the relationship between social pedagogy, social policy and the system of care and social assistance. The term "system of care and social assistance" should be understood here as widely as possible. It is therefore not only of direct support and assistance in the form of social work, social care homes, etc., but with all the services provided by the state forms of support, ranging from different types of activation in areas of poverty and exclusion, by solving the problems of addiction, to the organization of assistance to the sick or old. Therefore it is not only to reduce this system to social assistance . Thus understood, the welfare system is an area of practical activity, intended to produce specific social change(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. B Szatur-Jarowska, Praca socjalna, in: Leksykon polityki społecznej, red. B. Rysz-Kowalczyk, Warszawa 2001, p. 154
 2. D. Antonovich, Funkcjonowanie sektora publicznego. Perspektywa brytyjska, Toruń 2004.
 3. M. Adamiec, Pomaganie: problemy i uwagi. Psychologia pomocy, w: Psychologia pomocy. Wybrane zagadnienia, pod red. K. Popiołka, Katowice 1996.
 4. J. Wiśniewski, W poszukiwaniu państwa opiekuńczo - efektywnego. Od tradycyjnego welfare state do The Third Way, "Studia Socjologiczne" 2002, no. 2.
 5. M. Rymsza, Praca socjalna i pracownicy socjalni w modelu aktywnej polityki społecznej, w: Socjologia i polityka społeczna a aktualne problemy pracy socjalnej..., p. 120.
 6. Praca socjalna i polityka społeczna. Obszary współdziałania wobec wykluczenia społecznego, red. K. Marzec-Holi, M. Joachimowska, Bydgoszcz 2008.
 7. J. Bourgeois, Przeciwdziałanie ekskluzji - powrót do zatrudnienia przez aktywność ekonomiczną. Sukcesy, granice i perspektywy w świetle 20 lat francuskich doświadczeń, in: Przeciw wykluczeniu społecznemu (materiały pokonferencyjne), Fundacja "Pro Caritate", Warszawa 2003.
 8. M. Załuska, Organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim, Katowice 1998, p. 97.
 9. K. Piątek, Polityka społeczna - praca socjalna (skomplikowany charakter zależności), w: Socjologia i polityka społeczna a aktualne problemy pracy socjalnej..., p. 116
 10. A. Niesporek, Trzeci sektor w Polsce. Organizacje pozarządowe w sektorze socjalnym, w: Praca socjalna wobec współczesnych problemów społecznych, red. S. Pawlas-Czyż, Toruń 2007, p. 96
 11. J. Marykin, Koniec pracy. Schyłek siły roboczej na świecie i początek ery postrynkowej, Wrocław 2003, p. 23
 12. T. Kowalik, Społeczne aspekty transformacji a rola państwa, "Gospodarka Narodowa" 2001, no. 9.
 13. P. Foreman, Globalization and new communitarianism, "Culture and Society" 2000, No. 3.
 14. J. Szmagliński, Teoria pracy socjalna a ideologia i polityka społeczna - przykład amerykański, Warszawa 1996, p. 122
 15. E. Mączyńska, P. Pysz, Społeczna gospodarka rynkowa. Idee i możliwości praktycznego wykorzystana w Polsce, Warszawa 2003, p. 131
 16. K Szymańska, Migracje jako problem polityki społecznej (na przykładzie Polski), w: Socjologia i polityka społeczna a aktualne problemy pracy socjalnej..., p. 337
 17. B. Szatur-Jaworska, Znaczenie pracy socjalnej w polityce społecznej, w: Zagrożenia i szanse polityki społecznej Polsce w okresie transformacji, red. M. Księżopolskiego i J. Supińskiej, Warszawa 1993, p. 130.
Cited by
Show
ISSN
1898-8431
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu