BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szczypińska Agnieszka (Warsaw School of Economics, Poland)
Title
Konwergencja realna a nierównowagi makroekonomiczne w UE
Real convergence vs. macroeconomic imbalances in the EU
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2015, nr 39, s. 71-85, rys., tab., bibliogr. 24 poz.
Issue title
IV Ogólnopolska konferencja Modelowanie danych panelowych : teoria i praktyka
Keyword
Konwergencja, Optymalny obszar walutowy, Makroekonomia, Cykl koniunkturalny
Convergence, Optimum Currency Areas (OCA), Macroeconomics, Business cycles
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Formułowaniu kryteriów konwergencji nominalnej w Maastricht towarzyszyła idea wzrostu poziomu konwergencji realnej w strefie euro. Doświadczenia z pierwszej dekady funkcjonowania strefy euro potwierdziły jedynie trwałą dywergencję nominalną i realną wśród państw członkowskich wspólnego obszaru walutowego. W niniejszym artykule przedstawiono obszerną analizę poziomu konwergencji krajów kandydujących do strefy euro oraz państw członkowskich ze wspólnym obszarem walutowym. Dodatkowym celem jest weryfikacja wpływu braku nierównowag makroekonomicznych na wyższy poziom konwergencji realnej. Wyniki analizy wskazują, że hipoteza ednogeniczności optymalnych obszarów walutowych, zakładająca, że kraje mające problemy z wypełnieniem kryteriów konwergencji nominalnej przed przyjęciem euro osiągną szybciej wyższy poziom konwergencji realnej po wstąpieniu do strefy euro, nie znalazła potwierdzenia. Z jednej strony, hipotetyczna ponowna weryfikacja wypełniania kryteriów konwergencji nominalnej wskazałaby, że większość państw członkowskich strefy euro nie spełniała ich po przyjęciu euro oraz że wciąż nie charakteryzuje się wysokim stopniem podobieństwa do strefy euro pod względem strukturalnym. Z drugiej zaś strony, obserwuje się wciąż rosnący poziom synchronizacji cykli koniunkturalnych oraz wysoką korelację komponentów cyklicznych, co jest niewątpliwie korzystne w kontekście wspólnie prowadzonej polityki monetarnej oraz jej adekwatności do poszczególnych państw członkowskich strefy euro. Jednakże w czasie kryzysu można było zauważyć, że nawet w krajach charakteryzujących się wysokim stopniem konwergencji realnej odnotowano występowanie nierównowag makroekonomicznych. Kraje z derogacją powinny zatem wyciągnąć wnioski z doświadczeń państw członkowskich strefy euro i w trakcie przygotowań do przyjęcia euro wziąć pod uwagę to, że wysoki stopień konwergencji nominalnej i realnej ze strefą euro nie gwarantuje odnoszenia pełnych korzyści z członkostwa w Unii Gospodarczej i Walutowej. (abstrakt oryginalny)

The nominal convergence criteria established in the Maastricht Treaty were assumed to increase also the real convergence degree in the euro area (EA). The first decade of the EA functioning showed that real and nominal divergence between members of the common currency area persisted. This paper provides an extended analysis of the convergence degree of euro candidates and the EA member states with the common currency area. In addition, it aims to verify whether lack of macroeconomic implies higher rate of real convergence. The analysis indicates that the hypothesis of the common currency area endogeneity, assuming that countries which faced challenges with fulfilling the nominal convergence criteria even before euro adoption would converge in real terms much faster after the currency union accession, did not come true. On one hand, most EA member states, in case of hypothetical reassessment, might have problems with meeting the Maastricht criteria after euro adoption and are still not highly converged in terms of economic structure. On the other hand, the business cycles synchronization has been observed and the correlation of cyclical components is still increasing which is undoubtedly advantageous from the perspective of common monetary policy and its adequacy for the EA member states. However, in the time of crisis we could observe that even highly converged countries reported alarming macroeconomic imbalances. Euro candidates should draw conclusions from the EA members' experience and take into account, while their preparations for the common currency adoption, that a high degree of the nominal and real convergence is not sufficient to fully benefit from the EA membership.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Barkbu B., Rahman J., Valdes R., Fostering growth in Europe now, International Monetary Fund, 2012, SDN/12/07.
 2. Burns A. F., Mitchell W. C., Measuring Business Cycles, NBER, 1946.
 3. Christiano L. J., Fitzgerald T. J., The Band Pass Filter, "International Economic Review" 2003, vol. 44 (2).
 4. Czarny B., Wzrost gospodarczy, "Bank i Kredyt" 2000, nr 32 (11).
 5. Frankel J. A., Rose A. K., Estimating the effect of currency unions on trade and output, NBER, Working Papers no. 857, 2000.
 6. Frankel J. A., Rose A. K., Is EMU more justifiable ex-post than ex-ante?, "European Economic Review" 1997, vol. 41 (3).
 7. Frankel J. A., Rose A. K., The endogeneity of the optimum currency area criteria, NBER, Working Papers no. 5700, 1996.
 8. Gerschenkron A., Economic Backwardness in Historical Perspective, Harvard University Press, Cambridge 1962.
 9. In-depth Review, European Commission, 2014.
 10. Industrial Performance Scoreboard, European Commission, 2013.
 11. Kenen P., The theory of optimum currency areas: An eclectic view, in: Monetary Problems in the International Economy, eds R. A. Mundell, A. K. Swoboda, University of Chicago Press, Chicago 1969.
 12. Konopczak K., Analiza zbieżności cyklu koniunkturalnego gospodarki polskiej ze strefą euro na tle krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz państw członkowskich strefy euro. Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie UGW, NBP, 2009.
 13. Konopczak K., Marczewski K., Why so different from other CEECs - Poland's cyclical divergence from the euro area during the recent financial crisis, "Bank i Kredyt" 2011, nr 42 (2).
 14. Krugman P., Geography and trade, MIT Press, Cambridge 1991.
 15. Liang K.-Y., Zeger S. L., Longitudinal data analysis using generalized linear models, "Biometrika" 1986, vol. 73.
 16. McKinnon R., Optimum currency areas, "American Economic Review" 1963, vol. 53 (4).
 17. Melihovs A., Kasjanos I., The convergence processes in Europe and Latvia, Latvijas Banka, 2011.
 18. Monitor konwergencji realnej, Ministerstwo Finansów, 2013.
 19. Mundell R., A theory of optimum currency areas, "American Economic Review" 1961, vol. 51 (4).
 20. Paetzold J., The convergence of welfare state indicators in Europe: evidence from panel data, University of Salzburg, Working Papers no. 201204.
 21. Skrzypczyński P., Wahania aktywności gospodarczej w Polsce i strefie euro, "Materiały i Studia NBP" 2008, nr 227.
 22. Tatomir C. F., Aleje I., Laggards or performers? CEE vs PIIGS countries' catch up with the euro area in the last ten years, MPRA, Working Papers no. 35715, 2011.
 23. Vieira C., Vieira I., Assessing the endogeneity of OCA conditions in the EMU, University of Manchester, 2012, vol. 80.
 24. Willett T. D., Permpoon O., Wihlborg C., Endogenous OCA Analysis and the Early Euro Experience, "World Economy" 2010, vol. 33, no. 7
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu