BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lewandowska-Gwarda Karolina (Uniwersytet Łódzki), Antczak Elżbieta (Uniwersytet Łódzki)
Title
Migracje wewnętrzne w polskich miastach - analiza z wykorzystaniem przestrzennej dynamicznej metody przesunięć udziałów
Internal migration in polish cities - the analysis using the spatial dynamic shift-share method
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2015, nr 39, s. 119-133, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Issue title
IV Ogólnopolska konferencja Modelowanie danych panelowych : teoria i praktyka
Keyword
Migracja, Macierze, Modele panelowe, Wynagrodzenie za pracę
Migration, Matrix, Panel model, Remuneration for work
Note
streszcz., summ.
Country
Polska
Poland
Abstract
Głównym celem artykułu jest analiza migracji wewnętrznych na pobyt stały w polskich miastach według kryterium płci oraz kierunku migracji (miasto, wieś). Użytym narzędziem badawczym jest przestrzenna dynamiczna metoda przesunięć udziałów, która umożliwiła dokonanie obszernej analizy tempa zmian wielkości zjawiska, jak również udziału i identyfikacji czynników strukturalnych oraz lokalnych w wielkości globalnego efektu netto (tj. w dynamice zmian wielkości migracji w poszczególnych miastach). Dodatkowo uwzględniono macierz wag przestrzennych, która pozwoliła na włączenie do badania aspektów związanych z zachodzącymi zależnościami ponadregionalnymi. Analiza dotyczyła lat 2000-2013 i przeprowadzono ją na próbie panelowej obejmującej 65 polskich miast na prawach powiatu. (abstrakt oryginalny)

The main aim of this paper is to examine internal population movements for permanent stay in polish cities. The spatial dynamic shift-share method is used to analyze internal migrations (internal emigrations) according to the sex and direction (urban, rural) from 2001 to 2013. The study also analyses the pace of changes in the volume of the phenomenon as well as the share and identifies structural and local factors in the size of the net global effect in specific cities. Moreover, it takes into consideration a spatial weights matrix which allows one to include spatial aspects in the study. The analysis was conducted on panel data, covered 65 polish and thirteen years.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Antczak E., Żółtaszek A., Przestrzenno-czasowe analizy zróżnicowania wynagrodzeń w Polsce, "Studia i Prace" Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Aktualne zagadnienia modelowania i prognozowania zjawisk społeczno-gospodarczych, red. J. Pociecha, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2010, s. 283-298.
 2. Barff R. A., Knight III P. L., Dynamic Shift-Share Analysis, "Growth and Change" 1988, vol. 19/2, s. 1-10.
 3. Brox J., Carvalho E., An application of the regression of the analogue of the demographically enhanced shift-share model, "The Review of Regional Studies" 2006, vol. 36, no. 2, s. 239-253.
 4. Chen M., Wang P., Chen L., Population Distribution Evolution Characteristics and Shift Growth Analysis in Shiyang River Basin, "International Journal of Geosciences" 2014, vol. 5, s. 1395- 1403.
 5. Creamer D., Shift of Manufacturing Industries, Industrial Location and National Resources, Government Printing Office, Washington 1942.
 6. Dunn E. S., A statistical and analytical technique for regional analysis, "Papers of the Regional Science Association" 1960, vol. 6, s. 97-112.
 7. Ekonometria przestrzenna. Metody i modele analizy danych przestrzennych, red. B. Suchecki, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2010.
 8. Emmerson R., Ramanthan R., Ramm W., On the analysis of regional growth patterns, "Journal of Regional Science" 1975, vol. 15, s. 17-28.
 9. Huber P., Nowotny K., Bock-Schappelwein J., Qualification Structure, Over- and Underqualification of the Foreign Born in Austriaand the EU, FIW Research Reports 2009/10, no. 08, March 2010.
 10. Ishikawa Y., The 1970 s migration turnaround in Japan revisited: a shift share approach, "Papers in Regional Science" 1992, vol. 71, s. 153-173.
 11. Kałuża-Kopias D., Migracje wewnętrzne w Łodzi na tle wybranych, największych miast w Polsce, "Folia Sociologica", t. 35, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010.
 12. Nazara S., Hewings G. J. D., Spatial structure and Taxonomy of Decomposition in shift-share analysis,"Growth and Change" 2004, vol. 35, no. 4, Fall, s. 476-490.
 13. Sasin M., Główne determinanty migracji stałych w Polsce w latach 2003-2008, "Folia Oeconomica", t. 253, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011.
 14. Tobler W., A computer model simulating urban growth in the Detroit region, "Economic Geography" 1970, vol. 46 (2), s. 234-240.
 15. Zapaść demograficzna miasta i jej skutki dla przyszłości Łodzi, raport z realizacji grantu Prezydenta Miasta Łodzi, realizowanego przez zespół pracowników Instytutu Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego, 2012.
 16. Basten Ch., Siegenthaler M., Do immigrants take or create residents' jobs? Quasi-experimental evidence from Switzerland, 2013, http://www.iza.org/conference_files/SUMS_2013/siegenthaler_ m8734.pdf (odczyt: 27.02.2015).
 17. Migracje zarobkowe i powrotne w Polsce oraz w województwie warmińsko-mazurskim, raport z projektu Powrót do domu - psychospołeczne mechanizmy adaptacyjne migrantów powrotnych z terenów województwa warmińsko-mazurskiego, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 2009, http://www.up.gov.pl/uploads/medi/2._Migracje_zarobkowe_i_powrotne_raport_ekspercki.pdf (odczyt: 25.03.2015).
 18. Stelmachowicz-Pawyza D., Świerzakowska-Ambroziak K., Analiza danych zastanych, raport cząstkowy przygotowany w ramach projektu Wspieranie aktywności zawodowej poprzez zarządzanie zjawiskiem migracji - analiza w województwie śląskim, Katowice 2009, http:// www.migracje.otawagroup.pl/pliki/2009/12/2010-02-11.pdf (odczyt: 25.03.2015).
 19. Vobecka J., Spatial dynamics of the population in the Czech Republic (1989-2007), Prague 2010, http://www.oeaw.ac.at/vid/ download/ col101214jv.pdf (odczyt: 27.02.2015).
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu