BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lištiak Mandzáková Stanislava (Katedra špeciálnej pedagogiky, Pedagogická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove), Marková Dagmar (Katedra všeobecnej a aplikovanej etiky, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre)
Title
O sexuálnej výchove osôb s mentálnym postihnutím: empirická sonda hodnotenia stavu niektorých aspektov sexuálnej výchovy osôb s mentálnym postihnutím
The Sex Education in Special Schools: an Empirical Assessment of the State Probe Certain Aspects of Sex Education people with intellectual disabilities
Source
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2015, nr 16 (1), s. 173-188, rys., wykr., bibliogr. 17 poz.
Humanum. International Social and Humanities Studies
Keyword
Edukacja, Osoby niepełnosprawne, Wyniki badań, Seksualność
Education, Disabled people, Research results, Sexuality
Note
summ.
Abstract
This paper focuses on the assessment of the status and practical implementation of selected aspects of sexual education of students with intellectual disabilities in special schools in terms of teachers. We present therein partial results of comprehensive research, which focused on attitudinal and behavioral attributes sexuality of people with intellectual disabilities and their socio-cultural and ethical contexts specific forms of sex education, the presence of a supervisor and directives for special schools as well as assessing its importance in the context of other components education through selected items us compiled questionnaire sexuality and sexual education of students with intellectual disabilities.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aderemi, T. J. 2013. Teachers' Perspectives on Sexuality and Sexuality Education of Learners with Intellectual Disabilities in Nigeria. In: Sexuality and Disability, 2013. ISSN 1573-6717.
 2. Cambridge, P., Mellan, B., 2000. Reconstructing the sexuality of men with learning disabilities: empirical evidence and theoretical interpretations of need. In: Disability & Society, 2000, Vol. 15, No. 2, pp. 293-311. ISSN 1360-0508.
 3. Gomez, M. T. 2012. The S Words: Sexuality, Sensuality, Sexual Expression and People with Intellectual Disability. In: Sexuality and Disability, 2012, Vol. 30, Issue 2, pp. 237-245. ISSN 1573-6717.
 4. Horňák, L. 2009. Súčasný stav výchovy k manželstvu a rodičovstvu v špeciálnych základných školách na Slovensku. In: Sexualita mentálně postižených II. Praha: ORFEUS, 2009, s. 38-44. ISBN 978-80-903519-7-4.
 5. Janiš, K., Marková, D. 2007. Příspěvek k základům sexuální výchovy. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007. ISBN 978-80-7041-621-1.
 6. Kozáková, Z. 2005. Výchova k bezpečnosti a sexuální výchova osob s mentálním postižením. In: Domácí násilí a zdravotně postižené: sborník materiálů z celostátní konference. Praha: HB Print, 2005. ISBN 80-903519-2-1
 7. Nemcová, L. 2011. O sexuálnej výchove na stredných školách. In: Sborník referátů. 19 celostátní kongres k sexuální výchově v ČR. Pardubice: SPRSV, 2011, s. 82-87. ISBN 978-80-904290-4-8.
 8. Rohleder, P., Swartz, L., Schneider, M., Eide, A. H. 2012. Challenges to providing HIV prevention education to youth with disabilities in South Africa. In: Disability and Rehabilitation, 2012, Vol. 34, Issue 8, pp. 619-624.
 9. Rovňanová, L. 2010. Výchova k manželstvu a rodičovstvu v kontexte školskej reformy. In SEXUALITY IV: zborník vedeckých príspevkov. Bratislava: UK, 2010, s. 248-280. ISBN 978-80-223-2960-6.
 10. Rovňanová, L. 2011(a). Sexuálna výchova na Slovensku v kontextu školskej reformy. In: Sborník referátů. 19 celostátní kongres k sexuální výchově v ČR. Pardubice: SPRSV, 2011, s. 108-116. ISBN 978-80-904290-4-8.
 11. Rovňanová, L. 2011(b). Novovynárajúce sa potreby detí a mládeže v transformujúcej sa spoločnosti. In: Sociální pedagogika v souvislostech globální krize: sborník příspěvků z mezinárodní konference. Brnio: IMS, 2011, s. 262-271. ISBN 978-80-87182-16-1.
 12. Rovňanová, L. 2013(a). Vzdelávacie potreby slovenských učiteľov v oblasti výchovy k manželstvu a rodičovstvu. In: 21. celostátní kongres k sexuální výchově v ČR: sborník referátů. Pardubice: CAT, 2013, s. 186-196. ISBN 978-80-905386-1-0.
 13. Rovňanová, L. 2013(b). Prevencia sexuálneho zneužívania a sexualizovaného násilia na deťoch v školskom prostredí. In: Vychovávateľ: časopis pedagógov. Bratislava: Educatio, 2013, roč. 61, č. 5-6, s. 41-46. ISSN 0139-6919.
 14. Rovňanová, L. 2014. Výchova k manželstvu, rodičovstvu a etike intímnych vzťahov: základné východiská. Bratislava: Metodicko-pedagogické centrum, 2014. 62 s. ISBN 978-80- 565-0183-2.
 15. Rovňanová, L. 2015. Negatívne prekračovanie noriem v sexuálnej oblasti: sexuálna výchova osôb s postihnutím ako hľadanie cesty k individuálnej spokojnosti. In: Marková, D., Lištiak Mandzáková, S. (eds.) Sexualita a postihnutie: Morálne kontexty sexuality osôb s postihnutím. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, pedagogická fakulta, 2015, s. 99-114. ISBN 978-80-555-1371-3.
 16. Lukšík, I., Glosová, K., Rovňanová, L. 2012. Sexuálna výchova v kontexte ľudských práv: Stručný sprievodca. Bratislava: Spoločnosť pre plánované rodičovstvo. ISBN 978-80- 970902-2-7.
 17. Swango-Wilson, A. 2008. Caregiver perceptions and implications for sex education for individuals with intellectual and developmental disabilities. In: Sexuality and Disability, 2008, Vol. 26, Issue 2, pp. 75-81. ISSN 1573-6717.
Cited by
Show
ISSN
1898-8431
Language
slo
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu