BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łukiewska Katarzyna (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Juchniewicz Małgorzata (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Title
Zmiany pozycji konkurencyjnej polskiego przemysłu tytoniowego na rynku unijnym w latach 2005-2013
Changes in the Competitive Performance of Polish Tobacco Industry on the EU Market in the Years 2005-2015
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2015, T. 17, z. 3, s. 249-253, tab., bibliogr. 19 poz.
Keyword
Przemysł tytoniowy, Konkurencyjność przemysłowa, Konkurencyjność międzynarodowa
Tobacco industry, Industrial competitiveness, International competitiveness
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Przedstawiono wyniki analiz dotyczących oceny zmian pozycji konkurencyjnej polskiego przemysłu tytoniowego na rynku unijnym. Za miernik pozycji konkurencyjnej przyjęto udział branży w eksporcie wewnątrzunijnym. Uwzględniając mankamenty takiego podejścia, założono, że pozycję konkurencyjną branży określa zdobycie i utrzymanie udziału w rynku eksportowym. Przeprowadzone rozważania wskazują, że przedsiębiorstwa przemysłu tytoniowego znacząco poprawiły swoją pozycję konkurencyjną (przesunięcie z 13. na 3. lokatę). Większy wzrost pozycji konkurencyjnej (o 21 pozycji) zaobserwowano jedynie w przypadku Rumunii, która w rezultacie uzyskała 5. miejsce. Zdecydowanymi liderami pozostają jednak nadal przedsiębiorstwa tytoniowe zlokalizowane w Holandii i w Niemczech. (abstrakt oryginalny)

The article presents the results of the analysis for the assessment of changes in the competitive performance of Polish tobacco industry in the EU market. As a measure of the competitive performance adopted in the export share of intra-industry. Taking account of the shortcomings of this approach, it is assumed that the competitive performance of the industry is determined to win and maintain its share of the export market. The observations indicate that the tobacco industry companies have significantly improved their competitive performance (moving from 13th to 3rd place). Greater increase in competitive position (21 places) was observed only in the case of Romania, which as a result gained 5th place. Definite leaders are still tobacco companies located in the Netherlands and Germany. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Banterle A. 2005: Competitiveness and agri-food trade: an empirical analysis in the European Union, 11th Congress of the EAAE, The Future of Rural Europe in the Global Agri-Food System, Copenhagen, 24- 27 August 2005, http://ageconsearch.umn.edu/handle/24692.
 2. Bieńkowski W. 2008: Czynniki i miary międzynarodowej konkurencyjności gospodarek w kontekście globalizacji - wstępne wyniki badań, Prace i Materiały, nr 284, Instytut Gospodarki Światowej, SGH, Warszawa.
 3. Bodył M. 2013: Handel zagraniczny tytoniem i wyrobami tytoniowymi, [w:] M. Krzemiński (red.), Rynek używek, cz. II, Rynek wyrobów tytoniowych. Stan i perspektywy, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 4. European competitiveness report 2008. 2009: European Commission, Luxembourg.
 5. Gębczyński M. 2006: Zarządzanie zasobami ludzkimi a konkurencyjność przedsiębiorstw przemysłu wydobywczego, Zesz. Nauk. Politechniki Śląskiej, seria Organizacja i Zarządzanie, nr 34, 63-72.
 6. Glabiszewski W. 2004: Kształtowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw, nr 4, 14-21.
 7. Gorynia M., Jankowska B. 2008: Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa.
 8. Haffer M. 1999: Instrumenty konkurowania, [w:] M.J. Stankiewicz (red.), Budowanie potencjału konkurencyjności przedsiębiorstwa, TNOiK Dom Organizator, Toruń.
 9. Juchniewicz M., Łukiewska K. 2014: Konkurencyjność wybranych branż polskiej gospodarki na rynku unijnym, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Olsztyn.
 10. Mieszkowska L. 2013: Światowy rynek tytoniu i wyrobów tytoniowych, [w:] M. Krzemiński (red.), Rynek używek, cz. II, Rynek wyrobów tytoniowych. Stan i perspektywy, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 11. Moroz M. 2003: Konkurencyjność przedsiębiorstwa - pojęcie i pomiar, Gospodarka Narodowa, nr 9, 51-52.
 12. Olczyk M. 2008: Konkurencyjność. Teoria i praktyka, CeDeWu, Warszawa.
 13. Rynek wyrobów tytoniowych. 2014: IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 14. Sobczak I. 2003: Wpływ sfery logistyki na konkurencyjność przedsiębiorstw w aspekcie globalizacji otoczenia, [w:] T. Bernat (red.), Problemy globalizacji gospodarki, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Szczecin.
 15. Stankiewicz M.J. 2005: Konkurencyjność przedsiębiorstwa: budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Dom Organizatora, Toruń.
 16. Weresa M.A. (red). 2007: Raport o konkurencyjności 2007. Rola zagranicznych inwestycji bezpośrednich w kształtowaniu konkurencyjności przedsiębiorstwa, Instytut Gospodarki Światowej, SGH, Warszawa.
 17. Yaacob H. 2007: The study of export competitiveness of Malaysian electrical and electronic product, Shah Alam, UiTM Press.
 18. www.ec.europa.eu/eurostat/web/structural-business-statistics/data/database, dostęp 05.02.2015.
 19. www.bat.com.pl, dostęp 23.02.2015.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu