BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Majchrzycki Dariusz (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Title
Rynek kwalifikowanego materiału siewnego pszenicy ozimej w Polsce
Market of Certified Seed of Winter Wheat in Poland
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2015, T. 17, z. 3, s. 254-259, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Zboża, Produkcja roślinna
Corn, Crop production
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem badań była ocena sytuacji na rynku kwalifikowanego materiału siewnego pszenicy ozimej w Polsce z uwzględnieniem polskich i zagranicznych firm hodowlanych. Zakres czasowy analizy obejmował lata 2008-2014. Stwierdzono, że w analizowanym okresie pozycja rynkowa polskich firm hodowli pszenicy ozimej uległa znacznemu pogorszeniu. Dotyczyło to liczby odmian będących w Rejestrze Odmian Roślin Uprawnych oraz w reprodukcji nasiennej, jak również udziału w powierzchni kwalifikacji nasiennej. Największym krajowym hodowcą pszenicy była firma DANKO, a największą firmą zagraniczną KWS Lochow. (abstrakt oryginalny)

The aim of this study was to analyse of the market position of Polish plant breeding enterprises on certified seed market of winter wheat in years 2008-2014. It was found that during the analyzed period position of Polish winter wheat breeding companies deteriorated significantly. This quantity of varieties which are in the National List of Cultivar and seed reproduction, as well as participate in the surface of the seed qualification. The largest domestic wheat breeder was the company DANKO and the biggest foreign was company KWS Lochow. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Biuletyn informacyjny International Seed Federation. 2013: ISF, [online], http://www.worldseed.org/cms/medias/file/ResourceCenter/SeedStatistics/Domestic_Market_Value_2012.pdf.
  2. Curtis F., Nilsson M. 2012: Collection system for royalties in wheat, an international study. International Seed Federation, Lyon, 24-25.
  3. Lista opisowa odmian. 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014: Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych, Słupia Wielka, 21-124.
  4. Majchrzycki D., Pepliński B. 2014: Analiza pozycji konkurencyjnej polskich przedsiębiorstw hodowli roślin na rynku materiału siewnego żyta ozimego, Rocz. Nauk. SERiA, t. XVI, z. 4, 184-188.
  5. Rynek zbóż. 2014: Analizy Rynkowe nr 47, 36, 39, IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW.
  6. www.agnas.pl, http://agencjanasienna.pl/dokumenty_do_pobrania.html.
  7. www. coboru.pl
  8. www.piorin.gov.pl
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu