BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Matysik-Pejas Renata (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Title
Wybrane aspekty działalności innowacyjnej małych i średnich przedsiębiorstw przemysłu spożywczego (na przykładzie województwa podkarpackiego)
Selected Aspects of Innovation Activities of Small and Medium-Sized Enterprises of Food Industry (Example of Podkarpackie Province)
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2015, T. 17, z. 3, s. 271-276, tab., bibliogr. 16 poz.
Keyword
Przemysł spożywczy, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Innowacyjność przedsiębiorstw
Food industry, Small business, Enterprise innovation
Note
streszcz., summ.
Country
Województwo podkarpackie
Subcarpathian Voivodeship
Abstract
Celem badań była identyfikacja najczęściej wprowadzanych rodzajów innowacji, do których zaliczono innowacje produktowe. Stwierdzono, że wynikiem zastosowania innowacyjnych rozwiązań przez badane podmioty są głównie korzyści w postaci wzrostu udziału w rynku oraz znaczna poprawa jakości oferowanych wyrobów. Ustalono, iż powodami podejmowania aktywności innowacyjnej jest perspektywa rozwoju przedsiębiorstwa i konieczność sprostania konkurencji. Zasadnicze bariery ograniczające tę aktywność to przeszkody finansowe. (abstrakt oryginalny)

The study identified the most common types of innovation introduced by SMEs, which included product innovations. It was also found that the result of applying innovative solutions by the examined entities are mainly benefits in the form of increased market share and a considerable improvement of the quality of offered products. It was found that the reasons for taking up innovation activity are a perspective development of the company and the need to withstand competition. The principal barriers limiting this activity are financial obstacles. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Firlej K. 2008: Rozwój przemysłu rolno-spożywczego w sektorze agrobiznesu i jego determinanty, Zesz. Nauk., seria Monografie, 185, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 332.
 2. Firlej K. 2014: Cele i zakres innowacji w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego w Polsce, Rocz. Nauk. SERiA, t. XVI, z. 2, 50-55.
 3. Grzelak M. 2011: Innowacyjność przemysłu spożywczego w Polsce. Ocena, uwarunkowania, rozwój, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 87.
 4. Grzybowska B. 2012: Innowacyjność przemysłu spożywczego w Polsce - ujęcie regionalne, UWM, Olsztyn, 136-143.
 5. Grzybowska B., Juchniewicz M. 2014: Zmiany poziomu innowacyjności przedsiębiorstw przemysłu spożywczego, Rocz. Nauk. SERiA, t. XVI, z. 5, 66.
 6. Łącka I. 2011: Działalność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w latach 2006- 2009 - analiza stanu i przyczyn, Rocz. Nauk. SERiA, t. XII, z. 2, 290.
 7. Juchniewicz M. 2011: Innowacje nietechnologiczne w przemyśle spożywczym, Rocz. Nauk. SERiA, t. XIII, z. 2, 160.
 8. Kowalczuk I. 2008: Postawy polskich konsumentów wobec nowych produktów żywnościowych, [w:] Innowacje i innowacyjność w sektorze Agrobiznesu, tom I, SGGW, Warszawa, 249.
 9. Kraciuk J. 2008: Koncentracja produkcji w polskim przemyśle spożywczym, Zesz. Nauk. SGGW, Problemy Rolnictwa Światowego, t. 5(20), 33-41.
 10. Mazurek J. 2014: Procesy innowacyjne w przedsiębiorstwach branży żywnościowej na przykładzie różnych podmiotów gospodarczych, Praca magisterska wykonana w Katedrze Zarządzania i Marketingu WR-E, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
 11. Mroczek R. 2012: Procesy dostosowawcze polskiego przemysłu spożywczego do zmieniającego się otoczenia rynkowego (2), IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 12. Mrówczyńska-Kamińska A. 2009: Zaopatrzenie materiałowe oraz tworzenie i rozdysponowanie podaży produktów przemysłu spożywczego w krajach Unii Europejskiej, Rocz. Ekon. Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej, 3, 189-209.
 13. Oslo Manual. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. 2008: OECD, Wyd. 3, Warszawa, 118.
 14. Poczta W., Beba P. 2014: Rola przemysłu spożywczego w gospodarkach krajów UE, Zesz. Nauk. SGGW, Problemy Rolnictwa Światowego, t. 14, z. 3, 158-167.
 15. Skowronek-Mielczarek A. 2007: Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania, Wyd. 3, C.H. Beck, Warszawa, 8.
 16. Szczepaniak I., Drożdż J. 2010: Kryzys gospodarczy a inwestycje w polskim przemyśle spożywczym, Przemysł Spożywczy, 4, 3.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu