BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mikołajczyk Jarosław (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Title
Działalność inwestycyjna w towarowych gospodarstwach rolniczych państw Unii Europejskiej w latach 2007-2012
Investment Activities of Commodity Farms of the European Union Member States in the Years 2007-2012
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2015, T. 17, z. 3, s. 277-282, rys., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Gospodarstwa rolne, Inwestycje w rolnictwie
Arable farm, Investments in agriculture
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Przedstawiono podstawowe wskaźniki charakteryzujące działalność inwestycyjną towarowych gospodarstw rolniczych państw Unii Europejskiej uczestniczących w systemie rachunkowości rolnej FADN w latach 2007-2012. Oceny poziomu inwestycji dokonano na podstawie wysokości nakładów inwestycyjnych brutto i netto, ich przeliczenia na 1 ha użytków rolnych oraz 1 pełnozatrudnionego (AWU) oraz wartości stopy inwestycji. Na podstawie powyższych wskaźników ustalono także ranking państw pod względem prowadzonej w gospodarstwach działalności inwestycyjnej. Z analiz wynika, że w Danii, Holandii i Luksemburgu działalność ta przybiera największe rozmiary. Najniższe wartości wskaźników charakteryzujących inwestycje odnotowano w Hiszpanii, Rumunii, Włoszech i Grecji. (abstrakt oryginalny)

The paper presents basic rates characterizing investment activities of commodity farms in the European Union`s Member States that were FADN participants in 2007-2012. The investment level was assessed based on net and gross investment outlays, per hectare of utilized agricultural area (UAA) and per AWU and value of investment rate. Based on those rates also the EU member states were ranked in terms of the investment activities on farms. The analyses show that in Denmark, the Netherlands and Luxembourg the highest level of those activities was recorded. The lowest rates characterizing investments were recorded in Spain, Romania, Italy and Greece. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bryła P. 2010: Uwarunkowania zróżnicowania dochodów rolniczych w Unii Europejskiej, Zesz. Nauk. SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 80(2010), Warszawa, 5-17.
  2. Flak W. 2000: Inwestor. Inwestycje rzeczowe: przygotowanie, realizacja, ewidencja inwestycji, seria Drogi do Biznesu. C.H. Beck. Warszawa.
  3. Kukuła K. 2000: Metoda unitaryzacji zerowanej, PWN, Warszawa.
  4. Poczta W. 2010: Wspólna polityka rolna UE po 2013 roku - uzasadnienie, funkcje, kierunki rozwoju w kontekście interesu polskiego rolnictwa, Wieś i Rolnictwo, nr 3(148), 38-55.
  5. Sobczyński T. 2009, Wpływ wielkości ekonomicznej gospodarstw rolniczych UE na ich możliwości rozwojowe, Zesz. Nauk. SSGGW, Problemy Rolnictwa Światowego, t. 9(24), 159-168.
  6. Tomczak F. 2009: Ewolucja wspólnej polityki rolnej UE i strategia rozwoju polskiego rolnictwa, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
  7. Woś A. 2004: W poszukiwaniu modelu rozwoju polskiego rolnictwa, IERiGŻ, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu