BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Murawska Anna (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
Title
Czynniki różnicujące poziom bezrobocia w wiejskich gospodarstwach domowych w Polsce
Factors Differing the Level of Unemployment in Rural Households in Poland
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2015, T. 17, z. 3, s. 283-289, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Keyword
Gospodarstwa domowe, Gospodarstwa rolne, Wiejski rynek pracy, Bezrobocie na wsi
Households, Arable farm, Rural labour market, Unemployment in rural area
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem badań była próba określenia poziomu bezrobocia w wiejskich gospodarstwach domowych w Polsce oraz najważniejszych czynników je różnicujących. Dokonano analizy wielkości bezrobocia w zależności od cech społeczno-demograficznych mieszkańców wsi oraz uwzględniono różnice regionalne. Zaprezentowano dynamikę zachodzących zmian w latach 1992-2014. Sytuacja na rynku pracy ludności zamieszkującej wiejskie gospodarstwa domowe od 1992 roku ulegała wahaniom, jednak od 2008 roku utrzymuje się na podobnym ustabilizowanym poziomie. Na obszarach wiejskich istotnie więcej jest bezrobotnych kobiet, osób młodych, z wykształceniem gimnazjalnym lub podstawowym, a także bezrobotnej ludności bezrolnej niż związanej z gospodarstwem rolnym. (abstrakt oryginalny)

The aim of this study was to determine the level of unemployment in rural households in Poland, and the most important factors differentiating them. Analyzed the level of unemployment depending on socio-demographic characteristics of rural residents and regional differences into account. The article presents the dynamics of change in the years 1992-2014. The labor market situation of the population living in rural households since 1992 fluctuated, but since 2008 has remained at a similar level stable. In rural areas, significantly more women are unemployed, young people, with lower secondary education or primary, as well as landless unemployed population, rather than having a farm. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aktywność ekonomiczna ludności Polski, III kwartał 2014. 2015: GUS, Warszawa, [online], http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-bezrobotni-bierni-zawodowo-wg-bael/aktywnosc-ekonomiczna-ludnosci-polski-iii-kwartal-2014-r-,4,14.html, dostęp 18.03.2015.
 2. European Employment Strategy - Employment, Social Affairs&Inclusion, [online], European Commission http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=101&langId=en, dostęp 10.04.2015.
 3. Frenkel I. 2008: Przemiany demograficzne i aktywność ekonomiczna ludności wiejskiej w pierwszych latach XXI wieku, [w:] M. Drygas i A. Rosner (red.), Polska wieś i rolnictwo w Unii Europejskiej. Dylematy i kierunki przemian, IRWiR PAN, Warszawa, 184.
 4. Kotowska I. E., Saczuk K., Strzelecki P. A. 2014: Rynek pracy, [w:] I.E. Kotowska (red.), Rynek pracy i wykluczenie społeczne w kontekście percepcji Polaków, Diagnoza Społeczna 2013, Raport Tematyczny, MPiPS i CRZL, Warszawa, 20.
 5. Labour market and Labour force statistics, [online]. http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Main_Page, dostęp 10.04.2015.
 6. Kozek W. 2007: Bezrobocie jako zjawisko społeczne. [w:] M. Maroda (red.), Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa, 139.
 7. Mlonek K. 2006: Bezrobocie, [w:] A. Kurzynowski (red.), Polityka Społeczna, SGH, IGS, Warszawa, 95-96.
 8. Murawska M. 2009: Rozwój społeczno-ekonomiczny a poziom życia w gospodarstwach domowych w Polsce, praca doktorska, SGGW, Warszawa, (maszynopis niepublikowany), 226.
 9. Nasiłowski M. 2007: System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii, Wydawnictwo Key Text, Warszawa, 326.
 10. Nurzyńska I., Poczta W. 2014: Polska wieś 2014. Raport o stanie wsi, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa, 73.
 11. Polska wśród liderów spadku bezrobocia w Unii Europejskiej, [online]. 2014: MPiPS, Warszawa http:// www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5543,6865,polska-wsrod-liderow-spadku-bezrobocia-w-unii-europejskiej.html, dostęp 16.04.2015.
 12. Ratyński W. 2003: Problemy i dylematy polityki społecznej w Polsce, tom 1, Difin, Warszawa, 99.
 13. Rocznik statystyczny pracy 2012. 2014: GUS, Warszawa.
 14. Rocznik statystyczny województw. 2000-2014: GUS, Warszawa.
 15. Stan i struktura rejestrowanego bezrobocia na wsi w 2012 roku. 2013: Wydział Analiz i Statystyki, MPiPS, Departament Rynku Pracy, [online], http://psz.praca.gov.pl/documents/10828/181870/130520_bezrobocie_rejestrowane_wies_2012.pdf?version=1.0&t=1403795552865, dostęp 16.04.2015.
 16. Wilkin J. 2010: Co dała integracja europejska polskiej wsi? [w:] J. Wilkin, I. Nurzyńska (red.), Polska wieś 2010. Raport o stanie wsi, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa, 176.
 17. Zgliczyński W. 2010: Rynek pracy na wsi, [online], Studia BAS nr 4(24) 2010, 103-126, www.bas.sejm.gov.pl.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu