BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nosecka Bożena (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Title
Rozwój sektora rolno-spożywczego w Polsce w oparciu o wiedzę - wybrane mierniki
The Development of Agri-Food Sector in Poland on the Basis of Knowledge - Selected Indicators
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2015, T. 17, z. 3, s. 297-302, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Sektor rolno-spożywczy, Siła robocza, Przemysł rolno-spożywczy, Społeczeństwo informacyjne, Sfera B+R w przedsiębiorstwie
Agri-food sector, Labour force, Agri-food industry, Information society, R&D in the enterprise
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedstawiono niektóre wskaźniki rozwoju sektora rolno-spożywczego w oparciu o wiedzę (nakłady na sferę B+R, nakłady na działalność innowacyjną) oraz jakość siły roboczej w polskim rolnictwie (poziom wykształcenia) na tle krajów UE. Z analizy wynika, że pod względem rozwoju sektora rolno-spożywczego (a głównie rolnego) w oparciu o wiedzę i jakość siły roboczej Polska znajduje się na jednym z ostatnich miejsc w UE. Konieczny jest większy niż w innych krajach Wspólnoty wzrost nakładów na te cele i maksymalne wykorzystanie unijnych środków wsparcia. (abstrakt oryginalny)

The paper addresses selected indicators of the development of agri-food sector based on knowledge and (outlays on R&D, innovations) and quality of labour force (education level) in Polish agriculture versus other EU countries. Conducted analysis showed that as regards the development of agri-food sector (mainly agriculture) based on knowledge and quality of labour force Poland is ranked very low. In order to handle such situation Poland should increase outlays in this respect at a rate higher than in other EU countries as well as intensify the utilisation of the EU funds. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Innovation Union Scoreboard (IUS). 2010: Pro Inno Europe, 1 lutego 2011 roku.
  2. Innovation Union Scoreboard (IUS). 2014: http://www.proinno-europe.eu/metrics.
  3. Jagiełło E.M. 2008: Strategiczne budowanie konkurencyjności gospodarstw, Poltext, Warszawa.
  4. Nosecka B. 2011: Czynniki konkurencyjności sektora rolno-spożywczego we współczesnym świecie, Raport PW nr 54, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
  5. Olczyk M. 2008: Konkurencyjność w teorii i praktyce, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa.
  6. Pawlak K., Poczta W. 2011: Międzynarodowy handel rolny. Teorie, konkurencyjność, scenariusze rozwoju, PWE, Warszawa.
  7. Rocznik statystyczne GUS. 2002-2014: GUS, Warszawa.
  8. Rocznik statystyczny rolnictwa. 2014: GUS, Warszawa.
  9. Rural areas and the Europe 2020 Strategy Education. 2011: Agricultural Economic Briefs, European Commission, October.
  10. Sulmicka M. 2005: Strategia lizbońska - nowe wyzwania, Polityka Społeczna, 1(370).
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu