BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nowak Mirosława Marzena (Jan Kochanowski University in Kielce, branch of the university in Piotrków Trybunalski), Szewczyk Zofia (Jan Kochanowski University in Kielce, branch of the university in Piotrków Trybunalski)
Title
Organic Farming as an Innovative Product Supplier for the Food Industry
Rolnictwo ekologiczne jako innowacyjny dostawca produktów dla przemysłu spożywczego
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2015, T. 17, z. 3, s. 303-308, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Keyword
Rolnictwo ekologiczne, Przemysł spożywczy, Innowacje
Ecological agriculture, Food industry, Innovations
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedstawiono rolnictwo ekologiczne jako innowacyjnego dostawcę produktów dla przemysłu spożywczego. Przedmiotem badań była: powierzchnia ekologicznych użytków rolnych, liczba gospodarstw ekologicznych i ich średnia wielkość, struktura ekologicznych użytków rolnych, liczba przetwórni, produkcja wybranych ekologicznych artykułów rolno-spożywczych oraz procentowy udział branż. Stwierdzono, że rolnictwo ekologiczne jako innowacyjnego dostawcę produktów dla przemysłu spożywczego można scharakteryzować różnymi elementami, ponieważ produkt ekologiczny w różnych ogniwach łańcucha żywnościowego jest traktowany jako innowacja. (abstrakt oryginalny)

An examination of organic farming as an innovative product supplier for the food industry concerning area designated for organic agriculture, the number of organic farms and their average hectarage, the structure of those farmlands, the number of processing plants, and a number of selected organic foods and their market share. In short, organic farming as a supplier of products to the food industry can be characterized variously as organic products are regarded as innovative in varied levels of the food chain. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baruk J. 1994: Innowacyjność przedsiębiorstw w warunkach transformacji systemowej, Wiadomości statystyczne, nr 2, 9-11.
 2. Jończyk K. 2014: Rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce, Zesz. Nauk. WSEI Lublin, seria Ekonomia, nr 8 (1), 130-131.
 3. Kolarska-Bobińska L., Rosner A., Wilkin J. 2001: Przyszłość wsi polskiej. Wizje strategie, koncepcje, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 4. Łuczka-Bakuła W. 2013: Rozwój rolnictwa ekologicznego na tle wsparcia w ramach PROW 2004-2006 i PROW 2007-2013, J. Agrib. Rural Devel., nr 4(30), 3.
 5. Maciejczak M. 2010: Innowacje i innowacyjność w łańcuchach żywnościowych, [w:] T. Baczko (ed.), Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2009 roku, Wtd. INE PAN, Warszawa, 81-88.
 6. Możliwości dla innowacji w rolnictwie ekologicznym i agroekologii. 2014: [online], http://www.biokurier. pl/aktualnosci/2696-innowacje-w-rolnictwie-ekologicznym-i-na-rynku-eko-zywnosci-publikacja-ifoam, accessed 20.04.2015.
 7. Musiał W., Wojewodzic T. 2013: Bariery przemian agrarnych w rolnictwie polskim - poszukiwanie rozwiązań innowacyjnych, [online], http://www.pte.pl/kongres/referaty/musia wies aw, wojewodzic tomasz/musia wies aw, wojewodzic tomasz - bariery przemian agrarnych w rolnictwie polskim - poszukiwanie rozwi za innowacyjnych.pdf, accessed 20.04.2015.
 8. Nachtman G., Żekało M. 2009: Wyniki ekonomiczne wybranych ekologicznych produktów rolniczych w latach 2005-2008, IERiGŻ Warszawa, nr 141, 11-16.
 9. Nowogródzka T. 2012: Stan i perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce, Zesz. Nauk. SGGW, Problemy Rolnictwa Światowego, t. 12(XXVII, z. 2, 54-65.
 10. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, [online]. 2007: http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/NR/rdonlyres/EDB3CC61-E376-46B2-913B-3F82EFFDC252/39246/POIG_01102008.pdf, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 9.
 11. Ramowy Plan Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce na lata 2014-2020. 2014: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa, 10.
 12. Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2005-2006, 2007-2008, 2009-2010, 2011-2012, IJHARS, Warszawa.
 13. Rolnictwo i gospodarka żywnościowa w Polsce. 2010: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa, 28.
 14. Romanowicz B., Krupa J. Stan i perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego w województwie podkarpackim, [online], http://www.pogorzedynowskie.pl/data/referaty/VIIIBS/ref_10_VIIIBS.pdf, 171-180, accessed 20.04.2015.
 15. Wójcik G. 2011: Znaczenie i uwarunkowania innowacyjności obszarów wiejskich w Polsce, Wiadomości Zootechniczne, nr 1, 161-168.
 16. Żakowska-Biemans S. 2006: Czynniki wpływające na wybór żywności ekologicznej w opinii polskich konsumentów, Bromatologia Chemia Toksykologiczna, Suplement, 231-235.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu