BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Paszko Dariusz (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach), Pawlak Joanna (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach), Jarzyna Marzena (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach), Zmarlicki Krzysztof (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach)
Title
Integrowana ochrona roślin w opinii producentów owoców jagodowych
Integrated Pest Management in the Opinion of Berry Fruits Producers
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2015, T. 17, z. 3, s. 309-314, tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Ochrona roślin, Środki ochrony roślin, Produkcja roślinna
Plant protection, Plant protection measures, Crop production
Note
streszcz., summ.
Abstract
Dyrektywą 2009/128/WE 1 stycznia 2014 roku wprowadzono w Unii Europejskiej obowiązek stosowania zasad integrowanej ochrony roślin. Celem artykułu było zbadanie stanu wiedzy producentów owoców jagodowych na temat integrowanej ochrony roślin po roku jej obowiązywania. Badania przeprowadzono pod koniec 2014 roku przy użyciu kwestionariusza ankiety. Grupę badawczą stanowiło 60 właścicieli małych i średnich gospodarstw z terenu województwa lubelskiego. Z badań wynika, że około 78% badanych producentów deklarowało, że zna zasady integrowanej ochrony roślin, niestety jedynie około 40% z nich potrafiło je podać. (abstrakt oryginalny)

Directive 2009/128 / EC with effect from January 1st 2014 the European Union introduced the Integrated Pest Management (IPM). The aim of this article was to examine of berry producers in the area of knowledge of integrated pest management and the consequences of its implementation in theirs farms after a year of its validity. The study was conducted on the end of 2014 years, and the study group consisted of 60 farmers engaged in the farm in Lubelskie (district Puławski). The results show that about 78% of the farmers declare that knows the principles of integrated pest management. However, only about 40% of them can replace these principles, though 68% said they introduced the principles of integrated pest management in their farms. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Golinowska M., Kruszyński M., Bogacz M. 2012: Koszty integrowanej ochrony roślin w gospodarstwach wielkoobszarowych w latach 2006-2012, Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin, 53(2), 240-246.
  2. Jabłońska L., Olewnicki D. 2014: Przygotowania sektora owoców i warzyw do wdrożenia integrowanej ochrony roślin, Rocz. Nauk. SERiA, t. XVI, z. 3, 92-98.
  3. Kopeć B. 1983: Metodyka badań ekonomicznych w gospodarstwach rolnych, Wybrane zagadnienia, Skrypt Akademii Rolniczej we Wrocławiu, 269.
  4. Kruszyński M., Golinowska M., Borkowska M., Wiciak T. 2015: Świadomość prośrodowiskowa producentów rolnych a stan integrowanej ochrony roślin w Polsce, Progress in Plant Protection, 55(1), 114-118.
  5. Matyjaszczyk E. 2011: Obowiązek wprowadzenia integrowanej ochrony roślin i związane z nim szanse dla rolnictwa ekologicznego, J. Res. Appl. Agric. Eng., vol. 56(4), 37-40.
  6. Matyjaszczyk E. 2012: Dostępność środków ochrony roślin w Polsce a integrowana ochrona roślin i bezpieczeństwo żywności, Rocz. Nauk Rol., seria G, t. 99, z. 4, 144-150.
  7. Pruszyński S. 2011: Integrowana ochrona roślin- wyzwanie dla rolników, służb doradczych i nauki, Zag. Dor. Rol., nr 2, 56.
  8. Pruszyński S., Bartkowski J., Pruszyński G. 2012: Integrowana ochrona roślin w zarysie, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Poznaniu, Poznań.
  9. Walczak F. 2010: Monitoring agrofagów dla potrzeb integrowanej ochrony roślin uprawnych, Fragmenta Agronomica, 27, 147-154.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu