BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Radawiecka Ewa (Politechnika Koszalińska)
Title
Ujęcie w rachunkowości praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia energii wytworzonej w odnawialnych źródłach energii
Recognition in the Accounting, of Property Rights Resulting from Certificates of Origin for Energy Generated from Renewable Energy Sources
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2015, T. 17, z. 3, s. 315-319, tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Prawa majątkowe, Odnawialne źródła energii, Rachunkowość
Property rights, Renewable energy sources, Accounting
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem przeprowadzonych badań była ocena sposobu prezentacji świadectw pochodzenia energii ze źródeł odnawialnych w odniesieniu do zasad wynikających ze stanowiska KSR. Dokonano analizy sprawozdań finansowych wybranych spółek kapitałowych będących producentami energii elektrycznej. Spółki te sporządzają sprawozdania finansowe przyjmując za podstawę MSSF. Świadectwa pochodzenia energii ze źródeł odnawialnych posiadają cechy wartości niematerialnych i prawnych, ale przepisy prawa bilansowego wykluczają ujęcie tego składnika majątkowego w tej pozycji bilansu, natomiast interpretacja MSSF pozwala na takie ujęcie. W praktyce spółki sporządzające sprawozdania finansowe według MSSF świadectwa pochodzenia energii ze źródeł odnawialnych prezentują w różny sposób. W rezultacie nie ma jednolitego podejścia do identyfikacji i prezentacji tego składnika w bilansach spółek. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to assess the presentation of certificates of origin of the energy from renewable energy sources in relation to the position of CRS. An analysis of financial reports of selected energy producers was performed. These companies draw up financial statements on the basis of regulations of IFRS. The certificates of origin of the energy from renewable energy sources have the specific characteristics of intangible assets; however, the provisions of the balance sheet law preclude the recognition of an asset in the balance sheet, while the interpretation of IFRS allows for such recognition. In practice, the companies drawing up financial reports according to the regulations of IFRS, present the certificates of origin of the energy from renewable energy sources in a variety of ways. As a result, there is no uniform approach to identification and presentation of this asset in the balance sheets of companies. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Księgowe ujęcie transakcji związanych ze świadectwami pochodzenia energii elektrycznej, [online], http://ksiegowosc. infor.pl/rachunkowosc/ewidencja-ksiegowa/703819,Ksiegowe-ujecie-transakcji-zwiazanych-ze-swiadectwami-pochodzenia-energii-elektrycznej.html, dostęp 26.04.2015.
  2. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. 2014: Oficjalne dokumenty wydane według stanu 1.01.2013, ISRF Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
  3. Nowe stanowisko KSR dotyczące księgowego ujęcia praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia, [online], http://ksiegowosc.infor.pl/vademecum/standardy-rachunkowosci/60787,Nowe-stanowisko-KSR-dotyczace-ksiegowego-ujecia-praw-majatkowych-wynikajacych-ze-swiadectw-pochodzenia.html, dostęp 26.04.2015.
  4. Radawiecka E. 2013: Baza danych klientów jako składnik wartości niematerialnych, [w]: A. Karmańska (red.), Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy - Polski sondaż środowiskowy, Oficyna Wydawnicza, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
  5. Rozporządzenie 1606/2002 Parlamentu Europejskiego oraz Rady w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, Dz.U. L 243 z 11.9.2002.
  6. Uchwała nr 7/07 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 26.06.2007r. w sprawie przyjęcia stanowiska Komitetu w sprawie księgowego ujęcia praw majątkowych ze świadectw pochodzenia energii wytworzonej w odnawialnych źródłach energii, Dz. Urz. z 20 lipca 2007 r. nr 8, poz. 47.
  7. Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, tekst jednolity, Dz.U. z 2013, poz. 303 z późn. zm.
  8. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, tekst jednolity, Dz.U. 2012, poz. 1059 z późn. zm.
  9. http://ksiegowosc.infor.pl/rachunkowosc/ewidencja-ksiegowa/703819,Ksiegowe-ujecie-transakcji-zwiazanych-ze-swiadectwami-pochodzenia-energii-elektrycznej.html, dostęp 26.04.2015.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu