BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ratajczak Marcin (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Pracownicy jako kluczowi interesariusze przedsiębiorstwa w kontekście koncepcji CSR (na przykładzie sektora MSP z małopolski)
The Employees as Key Stakeholders of the Company in the Context of CSR (on the Example of SME Sector in Malopolska)
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2015, T. 17, z. 3, s. 320-325, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Agrobiznes, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Obszary wiejskie, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Interesariusze
Agrobusiness, Small business, Rural areas, Corporate Social Responsibility (CSR), Stakeholders
Note
streszcz., summ.
Abstract
CSR jest to koncepcja, według której przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne i ochronę środowiska naturalnego, a także relacje ze swoimi interesariuszami. W związku z tym celem opracowania było przedstawienie pracowników jako kluczowych interesariuszy każdego przedsiębiorstwa w kontekście koncepcji CSR na przykładzie badanych podmiotów gospodarczych z obszarów wiejskich Małopolski. Badania dotyczące opinii przedsiębiorców na temat koncepcji CSR przeprowadzono na przełomie lat 2014/2015 i obejmowały 182 mikro (0-9 osób), małe (10-49 osób) i średnie (50-249 pracowników) przedsiębiorstwa, prowadzące działalność gospodarczą na obszarach wiejskich województwa małopolskiego. Z badań wynika, że w stosunku do interesariusza wewnętrznego, jakim są pracownicy, badane przedsiębiorstwa agrobiznesu praktycznie nie miały opracowanej polityki, takiej jak system oceny, nagród czy awansów. (abstrakt oryginalny)

CSR is a concept whereby companies at the stage of strategy building voluntarily take into account the social interests and environmental protection, as well as relationships with their stakeholders. Therefore, the aim of this paper is to provide employees as key stakeholders of each company in the context of CSR as an example of respondents traders from rural areas of Malopolska. Research on the opinions of entrepreneurs on the above concepts have been carried out at the turn of 2014 and 2015, included 182 micro (0-9 persons), small (10-49 employees) and medium (50-249 employees) enterprises agribusiness engaged in business activities in rural areas Małopolska. The results showed that, compared to the internal stakeholder, what are the staff agribusiness surveyed companies have developed virtually no policy, such as appraisal system, rewards and promotions. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Altman B.W., Vidaver-Cohen D. 2000: A framework for understanding corporate citizenship, Business and Society Review, nr 105, 1-8.
 2. Banerjee S. 2008: Corporate Social Responsibility: the good, the bad and the ugly, Critical Sociology, nr 34, 51-78.
 3. Gasparski W., Lewicka-Strzałecka A., Rok B., Szulczewski G. 2004: Odpowiedzialność społeczna i etyka biznesu w polskim życiu gospodarczym, Wstępny raport z badań, Wydawnictwo IFiS PAN, Centrum Etyki Biznesu L. Koźmińskiego, Warszawa, 18.
 4. Hąbek P., Szewczyk P. 2010: Społeczna odpowiedzialność a zarządzanie jakością, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 36.
 5. Korpus J. 2006: Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w obszarze kształtowania środowiska pracy, Wydawnictwo Placet, Warszawa, 84.
 6. Promocja europejskiego projektu dla społecznej odpowiedzialności biznesu, 2001: Komisja Europejska, Zielona Księga, wersja ostateczna.
 7. Ratajczak M. 2014: Koncepcja CSR w aspekcie polityki środowiskowej na przykładzie przedsiębiorstw agrobiznesu, Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, nr 14, 47-54, Łódź.
 8. Ratajczak M., Wołoszyn J., Stawicka E. 2012: Społeczna odpowiedzialność małych i średnich przedsiębiorstw agrobiznesu z obszarów wiejskich, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 26-27.
 9. Sethi P. 1979: Dimensions of Corporate Social Responsibility, Californian Management Review, nr 17 (3), 57-65.
 10. Zbiegień-Maciąg L. 1997: Etyka w zarządzaniu, CiM, Warszawa, 48-49.
 11. Żemigała M. 2007: Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. Budowanie zdrowej, efektywnej organizacji, Oficyna Wolters Kluwer, Kraków, 99.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu