BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Roman Michał (Warsaw University of Life Sciences), Roszkowska-Mądra Barbara (Białystok University)
Title
Economic Conditions of Agritourism Development - Regional Focus
Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju agroturystyki - ujęcie regionalne
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2015, T. 17, z. 3, s. 332-336, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Agroturystyka, Turystyka wiejska, Rozwój turystyki
Agrotourism, Rural tourism, Tourism development
Note
streszcz., summ.
Country
Województwo podlaskie
Podlaskie Voivodeship
Abstract
Zaprezentowano ekonomiczne uwarunkowania rozwoju turystyki wiejskiej, w tym agroturystyki. Badania empiryczne przeprowadzono w 2014 roku w wybranych gminach wiejskich województwa podlaskiego i objęły one 42 usługodawców. Z analizy uzyskanych odpowiedzi wynika, że możliwość uzyskania dodatkowego dochodu była najczęściej deklarowanym powodem rozpoczęcia świadczenia usług turystycznych. Na tę odpowiedź wskazywały głównie osoby ze średnim poziomem wykształcenia. Z badań wynika, że własne środki usługodawców stanowiły podstawowe źródła finansowania działalności agroturystycznej. Udział dochodów z działalności agroturystycznej w strukturze dochodów osobistych rolnika kształtował się w połowie badanych gospodarstwach na poziomie do 25%. (abstrakt oryginalny)

The article presents the economic conditions of development of rural tourism, including agritourism. Empirical studies were conducted, covering a population of 42 service providers, in 2014 in selected rural communities in Podlaskie province. The analysis of responses shows that the opportunity to earn additional income was the most frequently reported reason for starting the provision of tourist services. At this answer showed mostly people with secondary level of education. The research shows that the own resources of service providers were the main sources of funding agritourism activity. The share of income from agritourism activity in the structure of the personal income of the farmer stood in the middle of the surveyed farms of up to 25%. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Biernat-Jarka A. 2004: Działalność pozarolnicza jako jedno ze źródeł dochodów wiejskich gospodarstw domowych związanych z rolnictwem, [w:] Wiejskie gospodarstwa domowe w obliczu problemów transformacji, integracji i globalizacji, Wyd. SGGW, Warszawa, 46.
 2. Bórawski P. 2009: Pozarolnicza działalność gospodarcza na obszarach wiejskich jako dodatkowe źródło dochodu rodzin rolniczych, Zesz. Nauk. SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 75, 15-22.
 3. Ciepiela G.A., Kur-Kowalska M., Jankowska J. 2013: Opłacalność działalności turystycznej w gospodarstwach agroturystycznych środkowo-wschodniej Polski, Zesz. Nauk. Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, nr 98, 93-108.
 4. Czyżewski A., Henisz A. 2000: Ziemia i jej renty w procesie gospodarowania, Managment, Technical University Press, Zielona Góra, 245.
 5. Drzewiecki M.1995: Agroturystyka, Instytut Wydawniczy "Świadectwo", Bydgoszcz, 22.
 6. Gannon A. 1990: What is agro-tourism-developing the product, [w:] Rural development through agro-tourism, FAO Regional Office For Europe, 80.
 7. Kosmaczewska J. 2007: Wpływ agroturystyki na rozwój ekonomiczno-społeczny gminy, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 161.
 8. Marks-Bielska R., Babuchowska K. 2013: Uwarunkowania rozwoju agroturystyki w województwie warmińsko-mazurskim według opinii właścicieli gospodarstw rolnych, Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis, Oeconomica, nr 299(70), 141-150.
 9. Młynarczyk K.2002: Agroturystyka. Wyd. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn, 117.
 10. Przezbórska L. 2001: Udział agroturystyki w tworzeniu dochodów w agroturystycznych gospodarstwach rolnych Wielkopolski, Rocz. Nauk. SERIA, t. III, z. 6, 104-108.
 11. Stolarska A. 2005: Dodatkowa działalność gospodarcza rodzin rolniczych czynnikiem rozwoju obszarów wiejskich, SERiA, t. VII, z. 1, 221-225.
 12. Wiśniewska A. 2008: Dochodowość usług agroturystycznych w gospodarstwach kaszubskiej gminy Brusy, Słupskie Prace Geograficzne, nr 5, 65-74.
 13. Wojciechowska J. 2006: Geneza oraz ewolucja turystyki na obszarach wiejskich w Polsce, Folia Touristica, nr 17, 113.
 14. Zając J. 2008: Zmiany w podejmowaniu pozarolniczej działalności gospodarczej przez osoby fizyczne w wybranych gminach wiejskich województwa mazowieckiego w latach 1996-2007. Zesz. Nauk. Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 21(500), 117-123.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu