BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rudnicki Roman (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Wiśniewski Łukasz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Kluba Mieczysław (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Poziom i struktura przestrzenna rolnictwa polskiego w świetle wyników Powszechnego spisu rolnego 2010
Level and Spatial Structure of Polish Agriculture in the Light of the Results of the Agricultural Census of 2010
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2015, T. 17, z. 3, s. 337-343, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Keyword
Rolnictwo, Struktura przestrzenna rolnictwa
Agriculture, Spatial structure of agriculture
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedstawiono analizę struktury przestrzennej rolnictwa polskiego. Wykorzystując wyniki Powszechnego spisu rolnego 2010 wydzielono sześć grup cech wewnętrznych rolnictwa (jakość i użytkowanie ziemi, struktura agrarna, cechy społeczno-demograficzne, wyposażenie techniczne, struktura produkcji, cechy produkcyjno-ekonomiczne), stanowiących podstawę konstrukcji wskaźnika ogólnego poziomu rolnictwa oraz oceny jego struktury. Otrzymane układy przestrzenne odniesiono do wybranych warunków zewnętrznych rolnictwa - przyrodniczych, historycznych, urbanizacyjnych oraz dotyczących wsparcia finansowego instrumentów WPR. Wykazano, że zróżnicowanie struktury przestrzennej rolnictwa w niewielkim stopniu nawiązuje do warunków przyrodniczych rolnictwa, a w ramach uwarunkowań pozaprzyrodniczych, pomimo znaczącej absorpcji funduszy unijnych, najważniejsza jest determinanta historyczna. (abstrakt oryginalny)

The paper presents an analysis of the spatial structure of the Polish agriculture. Basing on the results of the Agricultural Census of 2010, six groups of internal factors in agriculture have been differentiated (land quality and land use; agrarian structure; socio-demographic factors; technical equipment; production structure; production and economical factors), which facilitated both the creation of the index of the general level of agriculture and the evaluation of the agricultural structure. The spatial matrices which evolved in the process were juxtaposed with the selected external factors in agriculture: natural, historical, urban and those related to the financial support available within the Common Agricultural Policy. It has been shown that the diverse spatial structure of agriculture is connected with natural factors to a small extent only; within the category of man-made factors, even if the European funds are well absorbed, historical determinants are the most significant. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bański J. 1999: Obszary problemowe w rolnictwie Polski, Prace Geograficzne, 172, IGiPZ PAN, Warszawa.
 2. Bański J. 2007: Geografia rolnictwa Polski, PWE, Warszawa, ss. 249, ISBN 978-83-208-1694-5.
 3. Falkowski J., Kostrowicki J. 2001: Geografia rolnictwa świata, PWN, Warszawa, ss. 516, ISBN 83-01- 13580-8.
 4. Goraj I., Bocian M., Cholewa J., Nachtman G., Tarasiuk R. 2012: Współczynniki Standardowej Produkcji dla celów Wspólnotowej Typologii Gospodarstw Rolnych, Wyd. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 5. Kostrowicki J. 1969: Typologia rolnictwa. Założenia, kryteria, metody, Przegląd Geograficzny, 41, 4, 599-621.
 6. Kostrowicki J. 1973: Zarys geografii rolnictwa, PWN, Warszawa, ss. 631.
 7. Kostrowicki J. 1978: Przemiany struktury przestrzennej rolnictwa Polski 1950-1970, Prace Geograficzne, 127, IGiPZ PAN, Warszawa, ss. 511.
 8. Powszechny spis rolny 2010. 2012: GUS, Warszawa.
 9. Racine R. 1977: Analiza ilościowa w geografii, PWN, Warszawa.
 10. Rudnicki R. 2007: Przyrodnicze uwarunkowania zróżnicowania przestrzennego procesu absorpcji funduszy Unii Europejskiej w rolnictwie polskim, [w:] S. Grykień, W. Hasiński (red.), Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich, Studia Obszarów Wiejskich, IGiPZ PAN, t. 12, Warszawa, 113-128.
 11. Rudnicki R. 2009: Renty strukturalne jako czynnik przemian agrarnych i demograficznych w rolnictwie polskim w latach 2004-2006, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, ss. 197, ISBN 978-83-61320-66-1.
 12. Rudnicki R. 2014a: Analiza absorpcji środków WPR i ich wpływu na zmiany strukturalne w rolnictwie polskim, [w:] B. Głębocki (red.), Zróżnicowanie przestrzenne rolnictwa, GUS, Warszawa, 441-463, ISBN 978-83-70-27-556-3.
 13. Rudnicki R. 2014b: Changes in land use structure of agricultural holdings in Poland in light of comparative analysis of National Agricultural Censuses of 2002 and 2010, [w:] W. Kamińska, K. Heffner (red.), Rural Development and EU Cohesion Policy, Studia Regionalia KPZK PAN, vol. 39, Warszawa, 153-182.
 14. Rudnicki R., Kluba M., Wiśniewski Ł. 2014: Zróżnicowanie regionalne rolnictwa a poziom absorpcji funduszy Wspólnej Polityki Rolnej w Polsce, [w:] R. Rudnicki, M. Kluba (red.), Zintegrowany rozwój obszarów wiejskich w świetle polityki Unii Europejskiej, t. 1, Rolnictwo i Wspólna Polityka Rolna, Wyd. Naukowe UMK, Toruń, 9-35, ISBN 978-83-231-3235-6.
 15. Stola W., Szczęsny R. 1976: Geografia rolnictwa Polski, Wyd. Szk. i Pedagog., Warszawa.
 16. Szczęsny R. 1988: Przemiany struktury przestrzennej rolnictwa Polski w latach 1970-1980. Przestrzenne zróżnicowanie typów rolnictwa, Prace Habilitacyjne, IGiPZ PAN, Warszawa, ss. 170, ISBN 83-04-02974-X.
 17. Szczęsny R. 1992: Regiony rolnicze w Polsce, Geografia w Szkole, nr 5(225), WSiP, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu