BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Smolarski Leonard (Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Śląski Oddział Regionalny w Częstochowie)
Title
Wielkość dopłat bezpośrednich a wartość i struktura kapitałów w indywidualnych gospodarstwach rolniczych
The Level of Direct Payments vs. the Value of Capital Structure of Individual Farms
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2015, T. 17, z. 3, s. 349-356, tab., bibliogr. 21 poz.
Keyword
Indywidualne gospodarstwa rolne, Dopłaty dla rolnictwa, Struktura kapitału
Individual arable farms, Payments for agricultural, Capital structure
Note
streszcz., summ.
Abstract
Określono wpływ dopłat bezpośrednich na wartość i strukturę kapitału w gospodarstwach rolniczych. Badaniami objęto indywidualne gospodarstwa rolnicze z terenu województwa śląskiego, uczestniczące w systemie Polski FADN. Okres badawczy obejmował lata 2005-2008. Przeprowadzone badania wykazały, że najwyższe dopłaty bezpośrednie otrzymywali właściciele gospodarstw największych, zarówno pod względem obszarowym, jak i wielkości ekonomicznej. Rolnicy z gospodarstw o najwyższych dopłatach w okresie pierwszych trzech lat otrzymywania płatności obszarowych zmniejszali zainteresowanie wsparciem kapitałem obcym, gdyż pieniądze z dopłat stały się stabilnym źródłem kapitału własnego. Dopłaty bezpośrednie odgrywały dużą rolę w strukturze źródeł finansowania gospodarstw rolnych, gdyż środki pieniężne z tytułu dopłat bezpośrednich rolnicy przeznaczali głównie na działalność operacyjną i inwestycyjną, zmniejszając tym samym zainteresowanie wsparciem kapitałem obcym. (abstrakt oryginalny)

The paper aims to determine the impact of direct payments on the value and structure of capital of farms. Our reasearch on individual farms (participating in the EU-FADN) in Silesian province (for years 2005- 2008) was carried out. Our studies indicated that the highest direct payments were received by owners of the largest farms, in terms of both area and economic size. Farmers who represented entities with highest levels of direct payments in the first three years of receiving these subsidies, showed less interest in support with external financing, because cash from direct payments became a stable source of equity. Direct payments played an important role in the structure of financing of agricultural holdings, because farmers allocated funds from direct payments mainly to operating and investing activities, thereby reducing interest in support with external sources. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Berkum S., Turner M. 2010: Impacts of direct payments in new member states, candidate countries and potential candidate countries synthesis report, Agripolicy Enlargement Network for Agripolicy Analysis, 4-16.
 2. Catherine B., Phimister E. 2002: Does capital market structure affect farm investment? A camparison using French and British Farm - panel data, American Agriculture Journal of Economics, no. 84(4), November, 1115-1129.
 3. Czudec A. 2008: Wyposażenie w czynniki wytwórcze a konkurencyjność gospodarstw rolniczych, Rocz. Nauk. SERiA, t. X, z. 3, 103-108.
 4. Davidova S. 2011: Implementation of Single Area Payment Scheme in the UE New Members States, [w:] Sorrentino A., Henke R., Severini S. (red.), The Common Agricultural Policy after the Fischler Reform: National Implementations, Impact Assessment and the Agenda for Future Reforms, Ashgate Publishing Company, 107-120.
 5. Franc-Dąbrowska J. 2010: Teoretyczne i praktyczne aspekty gospodarowania zyskiem w przedsiębiorstwach rolniczych, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 124-130.
 6. Franc-Dąbrowska J., Kobus P. 2012: Koszt kapitału własnego - dylematy wyceny, Zag. Ekon. Rol., nr 1, 77-89.
 7. Juszczyk S., Starzyński M. 2010: Realizacja płatności bezpośrednich w Polsce w latach 2004-2010, Rocz. Nauk. SERiA, t. XII, z. 2, 105-110.
 8. Kutkowska B. 2009: Wspieranie dochodów rolniczych przez dopłaty bezpośrednie w gospodarstwach Dolnego Śląska, J. Agrib. Rural Devel., nr 2(12), 101-109.
 9. Marcysiak A., Marcysiak A. 2010: Wpływ płatności bezpośrednich na dochody gospodarstwa rolniczego, Rocz. Nauk. SERiA, t. XII, z. 3, 253-256.
 10. Mickiewicz A., Wawrzyniak B. M. 2010: Problematyka realizacji dopłat bezpośrednich w rolnictwie polskim w latach 2004-2009, Rocz. Nauk. SERiA, t. XII, z. 2, 219-224.
 11. Podstawka M. 2004: Dotychczasowe i nowe zadania w systemie finansowania rozwoju wsi i rolnictwa po akcesji Polski do Unii Europejskiej, Wieś i Rolnictwo, nr 2, 262-263.
 12. Reid D.W., Bradford G.L. 1987: A farm firm model of machinery investment decisions, American Agriculture Economics Association, no. 61, 64-77.
 13. Sierpińska M., Jachna T. 2004: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa, 289-298.
 14. Szpojanowska J. 2006: Analiza wpływu dopłat bezpośrednich na wyniki produkcyjno-ekonomiczne polskiego rolnictwa, Rocz. Nauk. SERiA, t. VIII, z. 4, 332-336.
 15. Ustawa o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych z 18 grudnia 2003 r., Dz. U. z 2004 r., nr 6, poz. 40.
 16. Ustawa o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej z 26 stycznia 2007 r., Dz. U. z 2007 r., nr 35, poz. 217.
 17. Ustawa o zbieraniu i wykorzystywaniu danych rachunkowych z gospodarstw rolnych z 29 listopada 2000 r., Dz.U. z 2001 r., nr 3, poz. 20.
 18. Ustawa o zmianie ustawy o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej oraz ustawy o opłacie skarbowej z dnia 29 lutego 2008 r., Dz.U. z 2008 r., nr 44, poz. 262, tekst jedn. Dz.U. z 2008 r., nr 170, poz. 1051.
 19. Wasilewski M. 2004: Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania gospodarowania zapasami w przedsiębiorstwach rolniczych, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 95.
 20. Wasilewski M., Mądra M. 2007: Efektywność wykorzystania czynników produkcji w gospodarstwach indywidualnych, Rocz. Nauk. SERiA, t. IX, z. 1, 526.
 21. Żmija D. 2011: System płatności bezpośrednich w Polsce w kontekście rozwiązań stosowanych w Unii Europejskiej, Zesz. Nauk. SGGW, Problemy Rolnictwa Światowego, t. 11, z. 1 (XXVI), 193-201.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu