BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stępień Sebastian (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Wahania cykliczne na rynku mięsa wieprzowego w skali globalnej
Cyclical Fluctuations in the Market of Pork on a Global Scale
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2015, T. 17, z. 3, s. 362-366, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Mięso wieprzowe, Produkcja mięsa, Ceny, Wahania sezonowe w gospodarce
Pork meat, Production of meat, Prices, Seasonal fluctuations in the economy
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu było określenie tendencji na rynku mięsa wieprzowego na świecie w latach 1990- 2012. Przedmiotem analizy były zmiany w zakresie pogłowia i produkcji oraz cen. Podjęto próbę wykazania, że znany w ekonomii od II połowy XIX wieku cykl świński jest cechą typową także dla współczesnej gospodarki. W pracy wykorzystano metody analizy dynamiki szeregów czasowych, regresji i korelacji. Źródłem informacji były dane Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) i Eurostatu. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to identify the trends in the pork market in the world in the years 1990-2012. The subject of the analysis are changes in the swine population and production as well and prices fluctuations. The idea is to demonstrate that known in economics from the second half of the nineteenth century hog cycle is also a typical feature of the contemporary economy. Author used the chosen methods of dynamic analysis, analysis of time series, regression and correlation. Source of information is the data from Organization of the United Nations for Food and Agriculture Organization (FAO), the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) and Eurostat. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Abt S. 1999: Metody analizy statystycznej, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań, 143-168.
  2. Ezekiel M. 1938: The Cobweb Theorem, The Quarterly Journal of Economics, vol. 52, no. 2.
  3. Pułaska-Turyna B. 2011: Statystyka dla ekonomistów, Wyd. Difin, Warszawa, 305-306.
  4. Starzyńska W. 2000: Statystyka praktyczna, PWN, Warszawa.
  5. Stępień S. 2015: Cykl świński w świetle zmian koniunktury na globalnym rynku mięsa wieprzowego i w wybranych krajach na świecie, maszynopis, Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań.
  6. What happened to world food prices and why? The State of Agricultural Commodity Markets 2009. 2009: FAO, [online], ftp.fao.org/docrep/fao/012/i0854e/i0854e01.pdf, dostęp 26.08.2014.
  7. Szymańska E., Hamulczuk M., Dziwulski M. 2012: Analiza na temat funckjonowania sektora wieprzowiny w latach 2004-2010 wraz z prognozą do roku 2020 (ekspertyza dla MRiRW), [online], https://bip.minrol.gov.pl/content/download/21598/.../analiza-sggw.pdf, dostęp 13.07.2015.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu