BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Struś Mirosław (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Kalinowski Julian (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Title
Dylematy wdrażania innowacji na obszarach wiejskich
Dilemmas of Implementation of Innovation in Rural Areas
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2015, T. 17, z. 3, s. 367-372, tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Obszary wiejskie, Rozwój lokalny, Innowacyjność
Rural areas, Local development, Innovative character
Note
streszcz., summ.
Abstract
W XX wieku obszary wiejskie w Polsce dwukrotnie przeszły transformację systemową, co spowodowało zerwanie naturalnej ścieżki ich rozwoju. Konieczny był wybór nowego modelu rozwoju, którym stał się zrównoważony rozwój. Jednak rozwój ten wymaga działań innowacyjnych, przy czym innowacyjność ta powinna służyć trwałości systemu. Celem artykułu była próba odpowiedzi na pytanie, czy innowacje przyswajane na obszarach wiejskich sprzyjały zrównoważonemu rozwojowi, czy raczej służyły wzrostowi produktywności czynników produkcji. Zarówno studia literaturowe, jak i badania empiryczne prowadzą do wniosku, że dotychczasowa specyfika powiązań obszarów wiejskich z otoczeniem sprawia, że wdrażania innowacyjne służyły przede wszystkim wzrostowi produktywności, a nie zrównoważonemu rozwojowi. (abstrakt oryginalny)

In the twentieth century. Rural areas in Poland twice underwent system transformation, which led to the interruption of natural path of their development. The necessity was the choice of a new development model, which became sustainable development. However, this requires the development of innovative activities, while innovation should serve the sustainability of the system. This issue has become the subject of this study. This article attempts to answer the question whether assimilated innovations in rural areas conducive to sustainable development, or rather served to enhance the productivity of factors of production? The literature studies and the empirical studies lead to the conclusion that the current, the specificity of relationships with the surrounding rural areas makes, that innovation served mainly increase in productivity and did not serve sustainable development. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Ciok S., Dobrowolska-Kaniewska H. 2009: Polityka innowacyjna państwa a regionalny potencjał innowacyjny. Przykład Dolnego Śląska, Rozpr. Nauk. Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 7, Wrocław, 10.
  2. Grupp H. 1998: Fundations of the Economics of innovation, Theory. Measuremet and Practice, Edward Elgar, Chelthenham, UK, and Northamptom, MA, USA, 65.
  3. Kalinowski J. 2009: Oddziaływania doradcze w indywidualnych gospodarstwach rolnych korzystających z kredytów inwestycyjnych, Zesz. Nauk. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, nr 570, 291-293.
  4. Kukliński A. 2001: Gospodarka oparta na wiedzy jako wyzwania dla Polski XXI w., KBN, Warszawa.
  5. Markowska M. 2012: Dynamiczna taksonomia innowacyjności regionów, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, 42-44.
  6. Maziarz C. 1977: Andragogika rolnicza, PWN, Warszawa.
  7. Oszmiańska M. 1996: Struktura innowacji w rodzinnych gospodarstwach z uwzględnieniem udziału kobiety i mężczyzny przy ich wprowadzaniu. Problemy aktywizacji społeczno-gospodarczej kobiet wiejskich, Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, AR we Wrocławiu, ART w Olsztynie, KZRKiOR, WODR we Wrocławiu, Wrocław, 38-48.
  8. Przychodzeń Z.J. 1991: Zarys innowatyki rolniczej, PWRiL, Warszawa, 48-50.
  9. Ryznar J. 1995: Doradztwo rolnicze w zarysie, AR, Wrocław, 70.
  10. Żmija D. 2014: Zrównoważony rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce, Studia Ekonomiczne, Polityka gospodarcza w okresie transformacji i kryzysu, nr 166 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 149-158.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu