BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Syp Alina (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach)
Title
Projekcja zmian wielkości plonów kukurydzy w Polsce i w Unii Europejskiej w 2030 roku
Projected Changes in Grain Maize Yields in Poland and European Union in 2030
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2015, T. 17, z. 3, s. 373-378, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Produkcja roślinna, Ocena opłacalności produkcji, Prognozowanie
Crop production, Estimation of profitability production, Forecasting
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Celem badań było określenie kierunków zmian w produkcji i wykorzystaniu kukurydzy w Polsce w latach 2000-2013 oraz przedstawienie prognozy plonów na 2030 rok. W analizowanym okresie produkcja kukurydzy wzrosła z 9,23 do 40,4 mln t, co było wynikiem zwiększenia powierzchni zasiewów o ponad 400%. Polska jest jednym z większych producentów kukurydzy w Europie. W 2010 roku średni plon kukurydzy w Polsce wynosił 60 dt/ha i był mniejszy o 12% niż średni plon dla 27 krajów Unii Europejskiej. Prognoza plonów została opracowana z wykorzystaniem modelu CAPRI dla referencyjnego scenariusza socjoekonomicznego. Według modelu CAPRI, w 2030 roku w 27 krajach UE prognozuje się średni 27-procentowy wzrost plonów kukurydzy w porównaniu z 2010 rokiem. W Polsce przewidywany jest wzrost na poziomie 26%, czyli do 76 dt/ha. Największy indeks wzrostu prognozuje się dla Słowenii (wzrost o 68%) i Holandii (wzrost o 61%). Wzrost plonowania będzie możliwy dzięki wdrożeniu nowych odmian kukurydzy, przystosowanych do zmieniających się warunków klimatycznych oraz zastosowaniu właściwej agrotechniki. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to determine the directions of changes in the production and use of maize in Poland in the years of 2000-2013, and to provide an estimate for harvest in 2030. In the reporting period, the production of maize increased from 9.23 to 40.4 million tonnes, which is the result of increasing a sown area by more than 400%. Poland is one of the major maize producers in Europe. In 2010, the average yield of maize in Poland amounted to 60 dt / ha, and was by 12% lower than the average yield for the 27 countries of the European Union (EU,) and by about 86% lower than in Belgium. Yield forecast was developed using a model CAPRI (The Common Agricultural Policy Regional Impact) for the reference scenario of socio-economic development. According to the model CAPRI, in 2030, an average 27% increase in maize yields is predicted in the 27 EU countries, as compared to 2010. In Poland, it is expected to increase by 26%, amounting to 76 dt/ha. The biggest growth index is predicted for Slovenia (↑ 68%), and the Netherlands (↑ 61%). Increases in yields will be possible through the implementation of new maize varieties adapted to changing climatic conditions, as well as the use of proper agricultural technology. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Agriculture, forestry and fishery statistics. 2015: Eurostat, 2014 edition.
  2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/ WE i 2003/30/EC, Dz.Urz. UE,140(56).
  3. FAOSTAT: http://faostat.fao.org/site/567/DesktopDefault.aspx?PageID=567#ancor, dostęp 28.04.2015.
  4. Grabiński J. 2010: Główne problemy funkcjonowania gospodarstw zbożowych, Studia i Raporty IUNG-PIB, Puławy, nr 22, 101-110.
  5. Księżak J., Staniak M. 2009: Stan aktualny i perspektywy produkcji roślin pastewnych w Polsce do roku 2020, Studia i Raporty IUNG-PIB, Puławy, nr 14, 95-110.
  6. Kuś J., Faber A. 2007: Alternatywne kierunki produkcji rolniczej, Studia i Raporty IUNG-PIB, Puławy, nr 7, 139-149.
  7. Roczniki statystyczne rolnictwa. 2007-2013: GUS, Warszawa.
  8. Szlachta J., Tupieka M. 2013: Analiza opłacalności produkcji kukurydzy z przeznaczeniem na kiszonkę jako substrat do biogazowni, Inżynieria Rolnicza, t. 1, 3(145), 375-386.
  9. Uprawy rolne i wybrane elementy metod produkcji roślinnej. 2012: Powszechny spis rolny, GUS, Warszawa.
  10. Vuuren van D.P., Riahi K., Moss R., Edmonds J., Thomson A., Nakicenovic N., Kram T., Berkhout F., Swart R., Janetos A., Rose S.K., Arnell N. 2012: A proposal for a new scenario framework to support research and assessment in different climate research communities, Global Environmental Change, nr 22, 21-35.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu