BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tarnowska Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Miejsce Polski na światowym rynku mleka i jego przetworów
Poland's Position on the World Market of Milk and Milk Products
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2015, T. 17, z. 3, s. 392-397, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Mleko, Produkcja mleka, Rynek przetworów mlecznych
Milk, Milk production, Dairy market
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem pracy było określenie miejsca Polski na światowym rynku mleka, który jest jednym z najważniejszych rynków żywnościowych na świecie. Świadczy o tym stale rosnąca produkcja mleka, będąca odpowiedzią na coraz większy popyt na produkty nabiałowe. Unia Europejska po okresie nadprodukcji surowca mlecznego od 1984 roku wprowadziła limitowanie jego wytwarzania. Mimo to, około 1/3 rozchodu mleka jest z niej kierowana na eksport. Najważniejszym partnerem handlowym na światowym rynku mleka są Niemcy importujące ponad 10% i eksportujące ponad 14% całkowitej wartości nabiału znajdującego się w obrocie międzynarodowym na świecie. Polska od momentu przystąpienia do UE znacznie poprawiła swoją pozycję handlową na globalnym rynku nabiału, głównie dzięki konkurencyjnym cenom surowca mlecznego i wysokiej jakości wytwarzanych z niego produktów. Jako eksporter w 2012 roku zajmowała 11. miejsce pod względem wartości wywożonych artykułów mleczarskich. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to analyze position of Poland on the global milk market, which is one of the most important food markets in the world. Proves of this constantly increasing milk production, which is a response to the growing demand for dairy products. The European Union after a period of overproduction of raw milk has introduced, since 1984, limiting of its production. Despite this, approximately ⅓ of milk outflow is from UE directed for export. The most important trade partner in the global milk market is Germany importing over 10% and exporting over 14% of the total dairy located in international trade in the world. Poland since accession to the EU has significantly improved its position in the global market trade of dairy products, mainly thanks to competitive prices of raw milk and high-quality products manufactured from it. As an exporter in 2012 occupied 11th place in terms of the value of exported dairy products. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Adamowicz M. 2005: Kwestia agrarna w Polsce i na świecie, Prace Naukowe, t. 36, SGGW, Warszawa.
  2. Dyrektywa 92/46/EWG z dnia 16 czerwca 1992 r. ustanawiająca przepisy zdrowotne dla produkcji i wprowadzania do obrotu surowego mleka, mleka poddanego obróbce termicznej i produktów na bazie mleka, Dz.U. L 268, z 14.9.1992, 1.
  3. FAOSTAT, [online], http://faostat.fao.org, dostęp 8-12.02.2015.
  4. Handel zagraniczny na rynku mleka, Agencja Rynku Rolnego, Warszawa 2005, s. 1-15.
  5. Rocznik statystyczny rolnictwa. 2005, 2009, 2014: GUS, Warszawa.
  6. Rynek mleka. Stan i perspektywy. 2014: Analizy Rynkowe, nr 46, 25-29.
  7. Stańko S. 2006: Tendencje w produkcji, konsumpcji i handlu zagranicznym na rynku mleka i jego artykułów w latach 1990-2005, Problemy Rolnictwa Światowego, t. 15, 359.
  8. Sznajder P. 2012: Ocena wpływu likwidacji kwot mlecznych na konkurencyjność polskiego mleczarstwa w kontekście teorii ekonomii, Problemy Rolnictwa Światowego, t. 12(27), z. 2, 112.
  9. Urban S. 2011: Zmiany w produkcji mleczarskiej w Polsce, Rocz. Nauk. SERiA, t. XIII, z. 1, 412-416.
  10. Urban S. (red.). 2014: Agrobiznes i biobiznes. Teoria i praktyka, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, 133.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu