BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Walczak Damian (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Żołądkiewicz Agnieszka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Wybrane determinanty rozwoju przedsiębiorczości w Polsce
Selected Determinants of Entrepreneurship Development in Poland
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2015, T. 17, z. 3, s. 398-402, tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Rozwój gospodarczy, Rozwój przedsiębiorczości
Economic development, Entrepreneurship development
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem badań było określenie zmiennych wpływających na liczbę przedsiębiorstw w poszczególnych gminach. Poznanie tych zmiennych pozwoli na potencjalne określenie działań, które mogą podejmować gminy, aby pozytywnie oddziaływać na liczbę przedsiębiorstw na swoim terenie. Dokonano podziału badanych zmiennych ze względu na charakter gminy: wiejska, miejska i miejsko-wiejska. W celu wyjaśnienia wpływu poszczególnych parametrów na rozwój przedsiębiorczości dokonano estymacji liniowego modelu ekonometrycznego za pomocą klasycznej metody najmniejszych kwadratów (KMNK) z wykorzystaniem oprogramowania ekonometrycznego gretl. Dane, które wykorzystano w modelu pochodziły z Banku Danych Lokalnych GUS. Stwierdzono, że we wszystkich rodzajach gmin do istotnych zmiennych wywierających wpływ na rozwój przedsiębiorczości należały: dochody podatkowe - podatek od nieruchomości na mieszkańca, mieszkania wyposażone w instalacje centralnego ogrzewania, udział osób w wieku produkcyjnym, liczba fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych na 1000 mieszkańców. (abstrakt oryginalny)

Development of the entrepreneurship is and will be one of the most important-factors of communes' development. It is entrepreneurships, mainly from the SME sector, that create workplaces and pay taxes. With regard to the above, the aim of the thesis is to define variables influencing the number of entrepreneurships in a specific commune. Getting to know such variables will allow for description of potential actions that should be taken by communes in order to positively influence the factors affecting the number of entrepreneurships on their area. The paper divides the variables in relation to the commune's type: rural, urban or urban and rural. It was found that in all types of communes the following significant variables exert an impact on the development of entrepreneurship: income tax - property tax per capita, flats equipped with central heating, share of people of working age, number of foundations, associations and social organizations per 1000 inhabitants. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bank Danych Lokalnych, GUS, [online], www.stat.gov.pl, dostęp 10.06.2015.
  2. Borkowski B., Dudek H., Szczesny W. 2004: Ekonometria wybrane zagadnienia, PWN, Warszawa, 17.
  3. Braziewicz-Kumor O., Bury P. 2011: Dochodowe instrumenty wspierania przedsiębiorczości stosowane przez samorządy gminne w województwie świętokrzyskim w latach 2004-2010, [w:] B. Filipiak (red.), Finanse publiczne i rozwój przedsiębiorczości w regionach, Zesz. Nauk. Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, nr 38/2011, Poznań, 31-34.
  4. Gadar K., Yunus N.K.Y. 2009. The influence of personality and socio-economic factors on female entrepreneurship motivations in Malaysia, International Review of Business Research Papers, vol. 5, no. 1, 149-159.
  5. Gnyawali D.R., Fogel D.S. 1994: Environments for entrepreneurship development: key dimensions and research implications, Entrepreneurship Theory and Practice, no. 18, 45, 55-56.
  6. Lee S.Y., Florida R., Acs Z. 2004: Creativity and entrepreneurship: a regional analysis of new firm formation, Regional Studies, vol. 38, no. 8, 886-887.
  7. Mikołajczyk B. 2006: Wokół przedsiębiorczości i innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] B. Mikołajczyk (red.), Finansowe uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw z uwzględnieniem sektora MSP, Difin, Warszawa, 207.
  8. Samitowska W. 2009: Ekonomiczne aspekty wspierania przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny, 392-393, [w:] B. Filipiak (red.), Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie, Zesz. Nauk., nr 526, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 29, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
  9. Walczak D., Voss G. 2013: New Possibilities of Supporting Polish SMEs within the Jeremie Initiative Managed by BGK, Mediterranean Journal of Social Sciences, vol. 4, no. 9, 759-760.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu